Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за пътищата
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за пътищата
Дата на приемане 26/10/2017
Брой/година Държавен вестник 89/2017

 


УКАЗ № 224

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за пътищата, приет от 44-то Народно събрание на 26 октомври 2017 г.

Издаден в София на 2 ноември 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и 75 от 2016 г. и бр. 11 от 2017 г.)

Параграф единствен. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. Годишни
 


Максимум три оси


Минимум четири оси


ЕВРО 0


1 407


2 359


ЕВРО І


1 223


2 042


ЕВРО ІІ


1 065


1 776


ЕВРО ІІІ


926


1 543


ЕВРО ІV и по-малко замърсяващи


842


1 404
2. Точка 3 се изменя така:

„3. Максималната дневна такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 е 12 евро.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 октомври 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

8172