Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Дата на приемане 23/11/2017
Брой/година Държавен вестник 97/2017

 


УКАЗ № 244

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, приет от 44-то Народно събрание на 23 ноември 2017 г.

Издаден в София на 30 ноември 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г. и бр. 33, 59 и 88 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 7а се създава ал. 5:

„(5) За целите на изпълнението на държавната политика по заетостта Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта обменят информация относно лични данни на физически лица при условия и по ред, определени в инструкция на министъра на труда и социалната политика.“

§ 2. В чл. 27а се създава ал. 4:

„(4) Агенцията по заетостта проверява по служебен ред обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 5 за лицата, регистрирани по българското законодателство.“

§ 3. В чл. 74ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 т. 1 се отменя.

2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „чл. 74е, ал. 2, т. 1 – 4“.

3. Създава се ал. 4:

„(4) Агенцията по заетостта проверява по служебен ред обстоятелствата по чл. 74е, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 6 за лицата, регистрирани по българското законодателство.“

§ 4. В чл. 74л, ал. 3 изречение второ се заличава.

§ 5. Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 1  към чл. 74ж, ал. 1

Вх. № ………                                                                                     ДО

                                                                                                   АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

                                                                                                   БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 3

                                                                                                   СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА


1.


От


………….….……………………….............................…...................……..............................................

(физическо лице, юридическо лице съгласно търговската регистрация)


2.


Представляван от:


………….….……………………….............................…...................……...............................................

(име, презиме, фамилия)


3.


Търговска регистрация:


………….….…………………….............................…...................…………….........................................

(единен идентификационен код)


4.


Седалище и адрес на управление:

(съгласно търговската регистрация)


гр./с. ………….….…………………….............................…...................………....................................

община ………….….…………………….............................…..................……...................................

ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................................ № ……............................

бл. …………...............…..........................., ет. ………….......…..…...., ап. ……….........…...............


5.


Адрес и телефон за контакти:

 

 

 

Факс:

e-mail:


гр./с. ………….….…………………….............................…...................………...................................

община ………….….…………………….............................…..................……..................................

област .................................................................................................................................

ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № ……..........................................

бл. …………...............…............................, ет. …….......…..…...., ап. ……….........…......……........

……………………………………………………………..………………………………………………….........................

……………………….......................................................................................................................


6.


Идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:


 


7.


БУЛСТАТ:

(за лицата, регистрирани по българското законодателство)


 


8.


Адрес на офиса/офисите за извършване на дейност по осигуряване на временна работа


гр./с. ………….….…………………….............................…...................………...................................

община ………….….…………………….............................…..................……..................................

област .................................................................................................................................

ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № …….........................................

бл. …………...............…............................, ет. …….......…..…...., ап. ……….........…......……........

тел./факс …………………………………………………………………………….............................................


9.


Приложени документи1


   свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което представлява юридическото лице

   заверени копия на застрахователните или банковите документи по чл. 74е, ал. 2, т. 7

   заверено копие на правилника по чл. 74е, ал. 2, т. 8

   други документи съгласно законодателството на държавата по регистрация


10.


Начин на получаване на индивидуалния административен акт2


   Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:

………….….……………………….............................…………………......................................................,

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен като:

   вътрешна куриерска пратка

   вътрешна препоръчана пощенска пратка

   международна препоръчана пощенска пратка, след предплащане на цената за пощенските услуги

   лично

   по електронен път3


11.


Заявител:


…………………………………………………………………………….................................................................

(име, подпис, печат)


12.


Дата:


 Забележки:

1. Отбележете с „Х“ документите, които сте представили.

2. Отбележете с „Х“ избрания вариант.

3. Услугата ще бъде достъпна след регистрацията й като електронна административна услуга по Закона за електронното управление.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9042