Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна
Дата на приемане 15/11/2017
Брой/година Държавен вестник 94/2017

 


УКАЗ № 238

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“  Законът за ратифициране на Споразумението  за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, приет от 44-то Народно събрание на 15 ноември 2017 г.

Издаден в София на 21 ноември 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за  асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна

Член единствен. Ратифицира Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, съставено в Тегусигалпа на 29 юни 2012 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 15 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

8793