Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Име на законопроекта Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Дата на приемане 29/11/2017
Брой/година Държавен вестник 99/2017

 


УКАЗ № 251

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г., приет от 44-то Народно събрание на 29 ноември 2017 г.

Издаден в София на 8 декември 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 11 067 344,2 хил. лв., както следва:


Показатели


Сума

(хил. лв.)


 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


11 067 344,2


1. Осигурителни приходи


6 517 626,3


1.1. Осигурителни вноски


6 517 626,3


2. Неданъчни приходи


 55 692,5


2.1. Приходи и доходи от собственост


6 840,0


2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви


22 600,0


2.3. Други приходи


26 252,5


3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


-1 065,0


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


308 781,1


5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства


4 186 309,3(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 11 067 344,2 хил. лв., както следва:


 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


11 067 344,2


1. Разходи


11 059 944,2


1.1. Пенсии


9 455 866,4


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


9 146 635,4


1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет


307 731,0


1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ


1 500,0


1.2. Социални помощи и обезщетения


1 490 000,0


1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


113 943,7


1.3.1. Разходи за персонал


62 688,8


1.3.2. Издръжка


44 490,0


1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции


550,0


1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


127,4


1.3.5. Капиталови разходи


6 087,5


1.4. Отбрана и сигурност


134,1


2. Предоставени трансфери


7 400,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 150,0


2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 000,0


2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


1 000,0


2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС


250,0(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


-


ФИНАНСИРАНЕ


0,0


 Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина /-/


0,0


 Наличност в края на периода


0Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 4 430 014,9 хил. лв., както следва:


 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


4 430 014,9


1. Осигурителни приходи


4 403 364,8


1.1. Осигурителни вноски


4 403 364,8


2.3. Други приходи


26 000,0


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


650,1(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 8 351 402,1 хил. лв., както следва:


 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


8 351 402,1


1. Разходи


8 351 402,1


1.1. Пенсии


8 350 768,8


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


8 349 268,8


1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ


1 500,0


1.2. Социални помощи и обезщетения


 633,3(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


-3 921 387,2Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на обща сума 676 166,6 хил. лв., както следва:


 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


676 166,6


1. Осигурителни приходи


676 166,6


1.1. Осигурителни вноски


676 166,6(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 757 776,8 хил. лв., както следва:


 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


757 776,8


1. Разходи


757 776,8


1.1. Пенсии


757 774,8


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


757 774,8


1.2. Социални помощи и обезщетения


2,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


-81 610,2Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 307 731,0 хил. лв., както следва:


 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


307 731,0


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


307 731,0(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 307 745,1 хил. лв., както следва:


 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


307 745,1


1. Разходи


307 745,1


1.1. Пенсии


307 731,0


1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет


307 731,0


1.2. Социални помощи и обезщетения


14,1(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


-14,1Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 186 999,6 хил. лв., както следва:


 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


186 999,6


1. Осигурителни приходи


186 999,6


1.1. Осигурителни вноски


186 999,6(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 54 553,5 хил. лв., както следва:


 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


54 553,5


1. Разходи


50 203,5


1.1. Пенсии


39 591,8


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


39 591,8


1.2. Социални помощи и обезщетения


10 611,7


2. Предоставени трансфери


4 350,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване


350,0


2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 000,0


2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


1 000,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


132 446,1Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 979 978,2 хил. лв., както следва:


 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


979 978,2


1. Осигурителни приходи


979 978,2


1.1. Осигурителни вноски


979 978,2(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 085 166,5 хил. лв., както следва:


 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


1 085 166,5


1. Разходи


1 082 366,5


1.2. Социални помощи и обезщетения


1 082 366,5


2. Предоставени трансфери


2 800,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


2 800,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


-105 188,3Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 271 517,1 хил. лв., както следва:


 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


271 517,1


1. Осигурителни приходи


271 117,1


1.1. Осигурителни вноски


271 117,1


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


400,0(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 396 372,4 хил. лв., както следва:


 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


396 372,4


1. Разходи


396 372,4


1.2. Социални помощи и обезщетения


396 372,4(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


-124 855,3Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 4 214 936,8 хил. лв., както следва:


 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


4 214 936,8


2. Неданъчни приходи


29 692,5


2.1. Приходи и доходи от собственост


6 840,0


2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви


22 600,0


2.3. Други приходи


252,5


3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


-1 065,0


5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства


 

4 186 309,3(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 114 327,8 хил. лв., както следва:


 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


114 327,8


1. Разходи


114 077,8


1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


113 943,7


1.3.1. Разходи за персонал


62 688,8


1.3.2. Издръжка


44 490,0


1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции


550,0


1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


127,4


1.3.5. Капиталови разходи


6 087,5


1.4. Отбрана и сигурност


134,1


2. Предоставени трансфери


250,0


2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС


250,0(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


4 100 609,0


РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ


-4 100 609,0


 Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)


0,0


 Наличност в края на периода


4 100 609,0Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2018 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 510 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 350 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2018 г.:

1. от 1 януари до 30 юни – 200 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември – 207,60 лв.

Чл. 11. Определя се стойност на процента по чл. 70, ал. 1, изречение първо от Кодекса за социално осигуряване – 1,169.

Чл. 12. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2018 г. – 9 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2018 г. – 74,29 лв.

Чл. 13. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2018 г. – 380 лв.

Чл. 14. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2018 г. – 540 лв.

Чл. 15. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2018 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 16. (1) За 2018 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2018 г. – 1300 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласно приложение № 3.

Чл. 17. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2018 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 18. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове съгласно приложение № 5.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

§ 2. За 2018 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г. и бр. 62 и 92 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4а:

а) в ал. 3:

аа) в т. 1 думите „17,8 на сто“ се заменят с „19,8 на сто“ и думите „20,8 на сто“ се заменят с „22,8 на сто“;

бб) в т. 2 думите „12,8 на сто“ се заменят с „14,8 на сто“ и думите „15,8 на сто“ се заменят със „17,8 на сто“;

б) в ал. 6:

аа) точка 1 се изменя така:

„1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10;“

бб) създава се нова т. 2:

„2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;“

вв) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.

2. В чл. 5:

а) в ал. 1 изречение второ се заличава;

б) в ал. 2 изречение второ се заличава.

3. В чл. 6:

а) в ал. 2, т. 2 думите „определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице“ се заличават;

б) в ал. 12 думите „ал. 3 и 5“ се заменят с „ал. 3, 5, 6 и 7“.

4. В чл. 6а, ал. 1 след думите „чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда“ се добавя „и по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност“.

5. В чл. 7:

а) в ал. 4 след думите „Осигурителните вноски“ се добавя „по чл. 6, ал. 8“;

б) в ал. 5 думата „заявяват“ се заменя с „могат да заявят“.

6. В чл. 9:

а) в ал. 1, т. 1 след думите „чл. 4, ал. 1, т. 1“ се добавя „и 9“;

б) в ал. 5 се създава изречение второ: „В случаите по ал. 3, т. 5 не се дължат осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд.“;

в) алинея 6 се изменя така:

„(6) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани грижи за лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, което постоянно се нуждае от чужда помощ. Стажът се зачита на едно от следните лица: съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане. Осигурителен стаж се зачита, при условие че за това време лицето, полагало грижите, не е било осигурено и не е получавало лична пенсия. При пенсиониране, за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд „Пенсии“ върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет.“

7. В чл. 36, ал. 1, т. 7 след думата „несъстоятелност“ се добавя „на осигурителите“, а думите „или ликвидация на осигурителите, както и за задължения към държавното обществено осигуряване на осигурители и самоосигуряващи се лица до 1000 лв., които не могат да бъдат събрани по реда на чл. 110, ал. 5“ се заличават.

8. В чл. 42 ал. 2 се отменя.

9. В чл. 54а, ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „9 месеца през последните 15“ се заменят с „12 месеца през последните 18“;

б) точка 3 се изменя така:

„3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.“

10. В чл. 54б:

а) в ал. 1 след думите „по-малко от минималния“ се добавя „и по-голямо от максималния“;

б) в ал. 2 след думата „Минималният“ се добавя „и максималният“ и думата „определя“ се заменя с „определят“;

в) в ал. 3 думите „чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда“ се заменят с „чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда“ и думите „чл. 105 и чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за държавния служител“ се заменят с „чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител“.

11. В чл. 54в ал. 1 се изменя така:

„(1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за срок, определен според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г., както следва:


Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след 31 декември 2001 г.

(години)


Срок на изплащане на обезщетението

(месеци)


до 3 години


4


от 3 години и 1 ден до 7 години


6


от 7 години и 1 ден до 11 години


8


от 11 години и 1 ден до 15 години


10


над 15 години


12
12. В чл. 54г ал. 4 се изменя така:

„(4) Длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1 спира с разпореждане производството по отпускането или изплащането на обезщетението за безработица, когато има данни, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението и/или е необходимо изясняване на осигурителен стаж и/или осигурителен доход при прилагане на разпоредбите на международни договори, по които Република България е страна.“

13. В чл. 54д, ал. 5 думите „9 месеца“ се заменят с „12 месеца“.

14. В чл. 54к думите „чл. 33, т. 12“ се заменят с „чл. 33, ал. 5, т. 12“.

15. В чл. 69б:

а) в ал. 1:

аа) в текста преди т. 1 думите „могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в и са“ се заменят с „придобиват право на пенсия при следните условия“;

бб) в т. 1 думата „навършили“ се заменя с „навършили са“;

б) в ал. 2:

аа) в текста преди т. 1 думите „могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в и са“ се заменят с „придобиват право на пенсия при следните условия“;

бб) в т. 1 думата „навършили“ се заменя с „навършили са“;

в) в ал. 3 думите „чл. 68“ се заменят с „чл. 68, ал. 1“;

г) алинея 4 се изменя така:

„(4) При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират, ако към датата на прекратяването на договора имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90, от които 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, и навършена възраст 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г. След 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50 години за мъжете и жените.“;

д) алинея 5 се изменя така:

„(5) Пенсия по ал. 1 – 4 се отпуска, когато лицата не са придобили право на пенсия по чл. 168 или са променили осигуряването си по чл. 4в.“;

е) алинея 7 се изменя така:

„(7) Пенсия по ал. 1 – 4 се отпуска на лице, което не е придобило право на пенсия по чл. 168, когато едновременно със заявлението за отпускане на пенсия е подало и заявление за прехвърляне във фонд „Пенсии“ на средствата от индивидуалната му партида в професионален пенсионен фонд. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено. В 7-дневен срок от датата на постановяване на разпореждане за отпускане на пенсията териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща заявлението на съответното дружество, освен ако до тази дата лицето не е променило осигуряването си по чл. 4в.“

16. В чл. 69в, ал. 3 се създава изречение второ: „При представянето на данни за допълнително положен учителски осигурителен стаж след отпускането на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, към която се изплаща добавка от Учителския пенсионен фонд, броят на месеците, от които е определена добавката, се увеличава с броя месеци след пенсионирането, за които има осигурителни вноски в същия фонд.“

17. Член 70 се изменя така:

„Размер на пенсията

Чл. 70. (1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с процент за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. До 31 декември 2016 г. процентът е със стойност 1,1. След тази дата той нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100, ал. 1, до достигане на стойност 1,5. Процентът по изречение първо се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година на базата на използваните при съставянето на бюджета прогнозни стойности за нарастването на осигурителния доход и за индекса на потребителските цени.

(2) За лицата, които са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната лична пенсия, стойността на процента за всяка година осигурителен стаж след тази дата е 3, а от 1 януари 2012 г. – 4, и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.

(3) Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

(4) За пенсиите, отпуснати с начална дата преди 1 януари 2019 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от осигурителния му доход за периода след тази дата до датата на отпускане на пенсията. В случаите, когато осигурителният доход на лицето до 1 януари 1997 г. е за период, по-малък от три години, индивидуалният коефициент се изчислява от този доход. При определяне на индивидуалния коефициент на самоосигуряващо се лице се взема предвид доходът, върху който са внесени осигурителните вноски.

(5) За изчисляване на индивидуалния коефициент по ал. 4 се определят:

1. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 г. включително и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт;

2. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.

(6) Индивидуалният коефициент по ал. 4 се изчислява, като всяко от съотношенията по ал. 5 се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода. Когато лицата нямат осигурителен доход след 31 декември 1996 г., индивидуалният коефициент е равен на съотношението по ал. 5, т. 1, а когато осигурителният им доход е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен на съотношението по ал. 5, т. 2.

(7) Съотношението по ал. 5, т. 2 не може да надхвърля съотношението между максималния осигурителен доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.

(8) За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията. Когато лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1996 г., индивидуалният коефициент се изчислява по реда на ал. 5, т. 1 от осигурителния му доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по негов избор. В случаите, когато осигурителният доход на лицето до 1 януари 1997 г. е за период, по-малък от три години, индивидуалният коефициент се изчислява от този доход.

(9) Индивидуалният коефициент по ал. 8, изречение първо се изчислява, като сборът на месечните съотношения между осигурителния доход на лицето за месеца и средния осигурителен доход за страната за същия месец се раздели на сбора от съотношенията между броя на работните дни, за които се отнася осигурителният доход на лицето за съответния месец, и броя на работните дни през месеца – за всички месеци след 31 декември 1996 г., участващи при изчисляване на индивидуалния коефициент. Отработените часове от лицето се изчисляват пропорционално на законоустановеното работно време.

(10) Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., се намалява, както следва:

1. при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 4 осигурителният доход за месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на коефициент, представляващ среднопретеглено съотношение за тези месеци между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет;

2. при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 8, изречение първо осигурителният доход за всеки месец, през който лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.

(11) Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., не се намалява, когато към датата на постановяване на разпореждането за отпускане на пенсията лицето е с променено осигуряване по чл. 4б. Когато към датата на постановяване на разпореждането за отпускане на пенсията лицето е възобновило осигуряването си в универсален пенсионен фонд по реда на чл. 124а, осигурителният доход не се намалява за месеците, през които лицето не е било осигурено в универсален пенсионен фонд и натрупаните средства от индивидуалната му партида са били прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система. Осигурителният доход на лицето не се намалява след прехвърлянето на средствата му по чл. 129, ал. 15 във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.

(12) Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

(13) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 не може да бъде по-малък от 85 на сто от минималния размер по ал. 12.

(14) Размерът на пенсията по чл. 68а се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ на лицето месец до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1.

(15) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а, 69, 69а, 69б и 69в не може да бъде по-малък от минималния размер по ал. 12.

(16) При определяне на пенсия по международен договор, по който Република България е страна, се взема предвид осигурителният доход за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство.

(17) Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г. в 12-месечен срок от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията.“

18. В чл. 75, ал. 4, т. 1, 2 и 3 думите „чл. 70, ал. 9“ се заменят с „чл. 70, ал. 12“.

19. В чл. 76 думите „чл. 70, ал. 2“ се заменят с „чл. 70, ал. 3“.

20. Член 77 се изменя така:

„Индивидуален коефициент

Чл. 77. За определяне размера на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, отпуснати с начална дата преди 1 януари 2019 г., индивидуалният коефициент се изчислява по реда на чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и ал. 11, а за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. – по реда на чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и ал. 11.“

21. В чл. 79:

а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 3 се умножи по индивидуалния коефициент, изчислен по реда на чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и ал. 11 – за пенсиите, отпуснати с начална дата до 1 януари 2019 г., а за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. – по реда на чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и ал. 11, и по следните коефициенти:“;

б) в ал. 2 думите „процент, определен съгласно чл. 70, ал. 1“ се заменят с „процента на нарастване по чл. 70, ал. 1, изречение трето на процента за всяка година осигурителен стаж по чл. 70, ал. 1“;

в) в ал. 3, т. 1, 2 и 3 думите „чл. 70, ал. 9“ се заменят с „чл. 70, ал. 12“.

22. В чл. 81, ал. 2 думите „чл. 70, ал. 9“ се заменят с „чл. 70, ал. 12“.

23. В чл. 89а, ал. 1, изречение второ думата „6-месечния“ се заменя с „двумесечния“.

24. В чл. 94:

а) в ал. 1, изречение второ след думата „пенсиите“ се добавя „и добавките към тях“;

б) в ал. 3 след думите „Пенсия за инвалидност“ се добавя „и добавка за чужда помощ“;

в) създава се ал. 4:

„(4) Наследствена пенсия или добавка по чл. 84 се отпуска от датата, следваща датата на прекратяване на пенсията на наследодателя, когато заявлението е подадено в двумесечен срок от датата на смъртта на наследодателя.“

25. В чл. 95, ал. 1:

а) точка 2 се отменя;

б) в т. 4 накрая се добавя „и е по-неблагоприятната по размер“.

26. В чл. 96, ал. 1 се създава т. 5:

„5. когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан.“

27. В чл. 97, ал. 3 думите „Спряната на основание чл. 95, ал. 1, т. 2 пенсия се възобновява от датата на спирането й“ се заменят с „Прекратената на основание чл. 96, ал. 1, т. 5 пенсия се възстановява от датата на прекратяването й“.

28. В чл. 98, ал. 2, в изречение първо думата „неправилно“ се заменя с „неоснователно“, а в изречение второ накрая се добавя „или по реда на чл. 110, ал. 5, т. 1“.

29. В чл. 99, ал. 1, т. 1, буква „а“ думите „чл. 70, ал. 14“ се заменят с „чл. 70, ал. 17“.

30. В чл. 102:

а) в ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията“;

б) в ал. 6 думите „чл. 70, ал. 13“ се заменят с „чл. 70, ал. 14“.

31. В чл. 110, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „физическите лица или на юридическите лица“ се заменят с „физическите лица, на юридическите лица и/или на осигурителите“.

32. В чл. 114:

а) в ал. 2, т. 1 думите „чл. 42, ал. 2“ се заличават;

б) в ал. 5, изречение първо думите „освен в случаите, когато могат да бъдат прихванати“ се заменят с „или чрез прихващане“.

33. В чл. 115, ал. 1, изречение второ думите „прекъсването на давността“ се заменят със „спирането или прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е разсрочено или изпълнението е спряно по искане на длъжника“.

34. В чл. 343в, ал. 1, т. 1 накрая думите „и/или“ се заменят с „или“.

35. В § 53 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.):

а) алинея 2 се изменя така:

„(2) Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември на годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1, изречение първо достигне 1,5, се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, следваща годината на отпускането на пенсията, със съответния процент по чл. 70, ал. 1, изречение четвърто. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, като коефициентът по чл. 79, ал. 1, т. 1 – 3 се увеличава с процента по чл. 70, ал. 1, изречение трето. Преизчисленият размер се определя, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията.“;

б) създава се ал. 3:

„(3) Когато преизчисленият по реда на ал. 2 размер на пенсията е по-нисък от размера й преди преизчисляването, увеличен с процента по чл. 70, ал. 1, изречение трето, пенсията се определя в по-високия размер.“

§ 4. Определянето на правото, на размера и на срока на паричните обезщетения за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари 2018 г., се извършва по досегашния ред.

§ 5. При изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсиите, отпуснати с начална дата до 1 януари 2019 г., индивидуалният коефициент се изчислява или определя съгласно действащите до 1 януари 2019 г. разпоредби.

§ 6. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

§ 7. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 29 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

 

Приложение № 1  към чл. 9, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2018 г.

(с налагане на административно увеличение от 3,9 % и минимална работна заплата за 2018 г. 510,00 лв.)По-

ре-

ден но-

мер


Иконо-

мически дейно-

сти

(ном. А31)


Ико-

номи-

чески дей-

ности

(код

по НКИД)


Наименование на икономическа дейност


Ръко-

води-

тели


Спе-

циа-

листи


Техни-

ци и при-

лож-

ни спе-

циа-

листи


По-

мощен адми-

нистра-

тивен персо-

нал


Персо-

нал, зает с услуга за населе-

нието, търго-

вията и охра-

ната


Квали-

фицирани работ-

ници в селското, горското, ловното и рибното стопан-

ство


Квали-

фици-

рани работ-

ници и сродни на тях занаят-

чии


Ма-

шин-

ни опера-

тори и мон-

таж-

ници


Профе-

сии, неизиск-

ващи спе-

циална квали-

фикация


 


 


 


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1


А


01, 03 без 1.49


Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство


1034


779


707


655


510


539


618


688


510


2


А


02


Горско стопанство


935


644


551


510


510


510


540


520


510


3


А


1.49


Отглеждане на други животни (пчеларство)


755


709


673


592


510


510


557


510


510


4


В


05


Добив на въглища


901


738


699


510


510


510


699


635


510


5


В


06


Добив на нефт и природен газ


865


694


675


510


510


510


623


574


510


6


В


07


Добив на метални руди


926


770


682


510


510


510


674


582


510


7


В


08.11


Добив на строителни материали


705


555


510


520


520


510


603


555


520


8


В


08.11


Добив на декоративни скални материали


677


534


510


510


510


510


580


534


510


9


В


08.11


Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти


709


558


510


510


510


510


607


558


510


10


В


08.12


Добив на трошен камък, чакъл и пясък


890


740


639


510


510


510


587


587


510


11


В


08.12


Добив на глина и каолин


916


761


657


510


510


510


604


604


510


12


В


08.9 и 09


Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива


712


561


510


510


510


510


610


561


510


13


C


10.1 без 10.12, 10.2


Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия


1486


982


784


594


510


510


636


531


510


14


C


10.12


Производство и преработка на месо от домашни птици


1226


1018


883


623


510


510


510


644


510


15


C


10.3


Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия


904


727


613


510


510


510


561


562


510


16


C


10.4


Производство на растителни и животински масла и мазнини


982


883


644


530


510


510


510


510


510


17


C


10.5


Производство на мляко и млечни продукти


1057


697


562


571


510


510


510


510


510


18


C


10.6


Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти


1247


1039


987


603


510


510


675


831


510


19


C


10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82


Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти


831


587


582


510


510


510


510


530


510


20


C


10.81 и 10.82


Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия


1143


940


873


623


510


510


613


644


510


21


C


10.9


Производство на готови храни за животни


1122


987


894


655


510


510


675


675


510


22


C


11 без 11.05, 11.06 и 11.07


Производство на напитки


869


675


580


510


510


510


510


510


510


23


C


11.05 и 11.06


Производство на пиво и малц


821


696


639


510


510


510


530


510


510


24


C


11.07


Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води


935


790


717


510


510


510


510


511


510


25


C


12


Производство на тютюневи изделия


1034


1008


705


556


510


510


510


556


510


26


C


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


987


673


644


517


510


510


510


510


510


27


C


14 без 14.3


Производство на облекло


925


675


623


510


510


510


510


510


510


28


C


14.3


Производство на други трикотажни изделия


997


717


675


571


510


510


510


510


510


29


C


15


Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


906


615


598


510


510


510


510


510


510


30


C


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


603


510


510


510


510


510


510


510


510


31


C


17


Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


852


634


571


510


510


510


530


510


510


32


C, J


18, 58 и 59


Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


510


510


510


510


510


510


510


510


510


33


C


19


Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти


1763


1310


1034


756


882


510


958


967


556


34


C


20


Производство на химични продукти


870


680


510


510


510


510


510


510


510


35


C


21


Производство на лекарствени вещества и продукти


870


680


510


510


510


510


510


510


510


36


C


22


Производство на изделия от каучук и пластмаси


614


510


510


510


510


510


510


510


510


37


C


23


Производство на изделия от други неметални минерални суровини


827


670


625


510


510


510


604


604


510


38


C


24 без 24.5


Производство на основни метали


810


561


520


510


510


510


510


510


510


39


C


24.5


Леене на метали


769


561


540


510


510


510


510


510


510


40


C


25 без 25.4


Производство на метални изделия, без машини и оборудване


769


520


510


510


510


510


510


510


510


41


C


26


Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти


790


686


603


510


510


510


582


561


510


42


C


27


Производство на електрически съоръжения


790


686


603


510


510


510


582


561


510


43


C


28 без 28.11; 25.4


Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси


862


592


530


510


510


510


510


510


510


44


C


28.11


Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни


987


623


623


510


510


510


540


530


510


45


C


29, 30


Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили


1018


675


592


510


510


510


603


510


510


46


C


31


Производство на мебели


623


510


510


510


510


510


510


510


510


47


C


32 без 32.5, 33


Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


705


510


510


510


510


510


510


510


510


48


C


32.5


Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)


929


697


510


510


510


510


510


523


510


49


D


35.1


Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия


987


779


738


510


510


510


644


613


510


50


D


35.2; 49.5


Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт


1461


1008


958


581


510


510


700


772


510


51


D


35.3


Производство и разпределение на топлинна енергия


873


670


639


510


510


510


510


561


510


52


Е


36, 37


Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


810


727


655


510


510


510


551


510


510


53


E


38 без 38.12 и 38.22; 39


Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


832


510


510


510


510


510


510


510


510


54


E


38.12 и 38.22


Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци


1013


842


758


623


597


510


665


623


608


55


F


41, 42 без 42.11 и 42.22, 43


Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности


790


644


623


510


510


510


603


603


510


56


F


42.11


Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти


878


696


634


510


510


510


634


634


510


57


F


42.22


Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи


696


566


535


510


510


510


510


510


510


58


G


45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74


Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


1299


1070


945


665


566


510


623


613


510


59


G


46.46, 47.73, 47.74


Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки


923


585


510


510


510


510


510


510


510


60


I


55, 56, 79


Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


966


831


649


525


510


510


571


582


510


61


H


49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт


Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт


927


822


675


510


510


510


510


562


510


62


H


49.3, 49.4


Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване


845


650


577


510


510


510


510


510


510


63


H


50


Воден транспорт


1011


924


789


510


510


510


511


568


510


64


H


51


Въздушен транспорт


1201


1103


900


560


572


510


583


648


510


65


H


 52, без железопътен транспорт


Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)


1038


973


760


510


510


510


536


510


510


66


H


53


Пощенски и куриерски дейности


520


510


510


510


510


510


510


510


510


67


J


60, 61


Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения


933


817


700


536


536


510


585


585


510


68


K


64, 65, 66


ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ


1589


1008


756


556


510


510


510


581


510


69


J, L, M, N


62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82


Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ


1008


656


528


510


510


510


510


510


510


70


N


80


Дейности по охрана и разследване


848


592


510


510


510


510


510


510


510


71


M


72


Научноизследователска и развойна дейност


673


510


510


510


510


510


510


510


510


72


O


84


ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ


510


510


510


510


510


510


510


510


510


73


P


85


ОБРАЗОВАНИЕ


686


577


510


510


510


510


510


510


510


74


Q


86 без 86.1, 75


ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност


1045


668


510


510


510


510


510


510


510


75


Q


86,1


Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)


1336


987


650


523


510


510


510


510


510


76


Q


87, 88


Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване


510


510


510


510


510


510


510


510


510


77


R


90, 91, 92, 93


КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове –  без професионален спортист във футболен клуб)


659


510


510


510


510


510


510


510


510


78


S, T


95, 96, 97


Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ


510


510


510


510


510


510


510


510


510


79


S, U


94 без 94.91, 99


Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби


896


630


510


510


510


510


510


510


510


80


R


93.12


Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)


 


 


590


 


 


 


 


 


 


81


 


 


Централен кооперативен съюз


665


582


520


510


510


510


510


510


510


82


Q


86 без 86.1


ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)


697


534


510


 


 


 


 


 


 


83


Q


86.1


Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)


1103


 


 


 


 


 


 


 


 


84


Q


86.1


Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)


766


709


697


 


 


 


 


 


 


85


S


94.91


Дейност на религиозни организации


 


510


 


 


 


 


 


 


 Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 – техници и приложни специалисти.

 

Приложение № 2  към чл. 15

Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ 2018 г.Код

КИД  2008


Наименование на икономическа дейност КИД2008


Осигу-

рителна вноска (%)


02


Горско стопанство


1,1


05


Добив на въглища


1,1


07


Добив на метални руди


1,1


08


Добив на неметални материали и суровини


1,1


09


Спомагателни дейности в добива


1,1


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


1,1


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


1,1


20


Производство на химични продукти


1,1


23


Производство на изделия от други неметални минерални суровини


1,1


24


Производство на основни метали


1,1


25


Производство на метални изделия, без машини и оборудване


1,1


33


Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


1,1


38


Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали


1,1


41


Строителство на сгради


1,1


42


Строителство на съоръжения


1,1


43


Специализирани строителни дейности


1,1


49


Сухопътен транспорт


1,1


50


Воден транспорт


1,1


01


Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности


0,9


12


Производство на тютюневи изделия


0,9


17


Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


0,9


22


Производство на изделия от каучук и пластмаси


0,9


28


Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение


0,9


30


Производство на превозни средства, без автомобили


0,9


31


Производство на мебели


0,9


35


Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива


0,9


52


Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта


0,9


53


Пощенски и куриерски дейности


0,9


68


Операции с недвижими имоти


0,9


77


Даване под наем и оперативен лизинг


0,9


81


Дейности по обслужване на сгради и озеленяване


0,9


10


Производство на хранителни продукти


0,7


11


Производство на напитки


0,7


19


Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти


0,7


27


Производство на електрически съоръжения


0,7


32


Производство, некласифицирано другаде


0,7


36


Събиране, пречистване и доставяне на води


0,7


37


Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


0,7


39


Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


0,7


46


Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети


0,7


60


Радио- и телевизионна дейност


0,7


61


Далекосъобщения


0,7


63


Информационни услуги


0,7


78


Дейности по наемане и предоставяне на работна сила


0,7


80


Дейности по охрана и разследване


0,7


84


Държавно управление


0,7


88


Социална работа без настаняване


0,7


90


Артистична и творческа дейност


0,7


92


Организиране на хазартни игри


0,7


93


Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих


0,7


03


Рибно стопанство


0,5


18


Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители


0,5


21


Производство на лекарствени вещества и продукти


0,5


29


Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета


0,5


45


Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт


0,5


47


Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


0,5


70


Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението


0,5


71


Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи


0,5


72


Научноизследователска и развойна дейност


0,5


85


Образование


0,5


86


Хуманно здравеопазване


0,5


87


Медико-социални грижи с настаняване


0,5


91


Други дейности в областта на културата


0,5


06


Добив на нефт и природен газ


0,4


14


Производство на облекло


0,4


15


Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


0,4


26


Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти


0,4


51


Въздушен транспорт


0,4


55


Хотелиерство


0,4


56


Ресторантьорство


0,4


58


Издателска дейност


0,4


59


Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


0,4


62


Дейности в областта на информационните технологии


0,4


64


Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване


0,4


65


Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване


0,4


66


Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането


0,4


69


Юридически и счетоводни дейности


0,4


73


Рекламна дейност и проучване на пазари


0,4


74


Други професионални дейности


0,4


75


Ветеринарномедицинска дейност


0,4


79


Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


0,4


82


Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност


0,4


94


Дейности на организации с нестопанска цел


0,4


95


Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи


0,4


96


Други персонални услуги


0,4


97


Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал


0,4


98


Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление


0,4


99


Дейности на екстериториални организации и служби


0,4 

Приложение № 3  към чл. 16, ал. 4

Бюджет на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

(в хил. лв.)Показатели