Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
Дата на приемане 12/07/2018
Брой/година Държавен вестник 61/2018

 


УКАЗ № 191

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, приет от 44-то Народно събрание на 12 юли 2018 г.

Издаден в София на 17 юли 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

(обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г.,

бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г.,

бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 58 и 85 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 23а т. 1 и 2 се отменят.

§ 2. Създава се чл. 51а:

„Изключения от регистрация

Чл. 51а. Не се регистрират по реда на този закон географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (OB, L 343/1 от 14 декември 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1151/2012“.“

§ 3. Член 56 се изменя така:

„Прекратяване на правната закрила

Чл. 56. Правната закрила на регистрирано географско означение се прекратява:

1. когато престане да съществува връзката между качествата или особеностите на стоката и географската среда;

2. с прекратяване на юридическото лице – единствен ползвател без правоприемство;

3. с отказ от правото на ползване на единствения ползвател.“

§ 4. Член 57а се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. Регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012, извършени до влизането в сила на този закон, се заличават от деня на вписване на съответното наименование в регистъра по чл. 11 или чл. 22 от същия регламент, но не по-късно от една година от влизането в сила на този закон.

§ 6. Производствата по заявки за регистрация на географско означение за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012, или заявки за вписване на ползвател на такова географско означение, по които до влизането в сила на този закон няма влязло в сила решение, се прекратяват.

§ 7. Патентното ведомство уведомява незабавно Международното бюро за заличените съгласно § 5 национални регистрации на географски означения за земеделски продукти и храни, въз основа на които са направени международни регистрации.

§ 8. (1) Притежателите на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012, не могат да предявяват искове за нарушения, извършени до влизането в сила на този закон.

(2) Не се образуват административнонаказателни производства за извършени преди влизането в сила на този закон нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

7017