Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Дата на приемане 21/02/2018
Брой/година Държавен вестник 20/2018

 


УКАЗ № 61

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, приет от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2018 г.

Издаден в София на 28 февруари 2018 г.

Президент на Републиката:

Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 47, 81 и 103 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 10 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „Единен идентификационен код (ЕИК), когато лицата са регистрирани по реда на Търговския закон, или“ се заличават.

2. В т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „като при издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация или съответното висше училище, където лицето продължава обучението си“.

3. В т. 10 думите „се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.

§ 2. В чл. 18 т. 1 се отменя.

§ 3. В чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и запетаята след тях се заличават.

§ 4. В чл. 23, ал. 2, след думите „ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „т. 1, 2, 4 и 5“.

§ 5. В чл. 37, т. 4 думите „се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.

§ 6. В чл. 41, ал. 2 след думите „ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „т. 1, 2 и 4“.

§ 7. В чл. 49, ал. 5, изречение второ думите „се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на организатора по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в уведомлението и се проверява служебно“.

§ 8. В чл. 61, ал. 3 думите „ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или“ се заличават.

§ 9. В чл. 62, т. 5 думите „се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.

§ 10. В чл. 65, ал. 2, т. 1 думите „ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или“ се заличават.

§ 11. В чл. 70, ал. 2 след думите „ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „т. 1 и 2“.

§ 12. В чл. 76, ал. 6 думите „ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или“ се заличават.

§ 13. В чл. 77, ал. 4, изречение второ думите „придружено с копия от съответните разрешения“ се заличават.

§ 14. В чл. 79, ал. 2, т. 4 думите „се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.

§ 15. В чл. 80 се правят следните изменения:

1. В ал. 3, т. 3 думите „ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или“ се заличават.

2. В ал. 5, т. 1 думите „ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или“ се заличават.

§ 16. В чл. 81 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 2 се отменя.

2. В ал. 3 т. 1 и 3 се отменят.

§ 17. В чл. 81а, ал. 3, т. 1 думите „ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или“ се заличават.

§ 18. В чл. 86, ал. 2 се създава изречение второ: „Не се представят документи, свързани с промяна на търговската регистрация/регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел.“

§ 19. В чл. 87, ал. 1, т. 1 думите „чл. 81, ал. 1, т. 2 и 4“ се заменят с „чл. 81, ал. 1, т. 4“.

§ 20. В чл. 96, ал. 2 думите „придружено с копие на разрешението за носене и употреба“ се заличават.

§ 21. В чл. 101 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се отменя.

2. В т. 2 думите „се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.

§ 22. В чл. 112, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се отменя.

2. В т. 4 думите „се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.

§ 23. В чл. 114, ал. 2 т. 1 се отменя.

§ 24. В чл. 115, ал. 3 т. 1 се отменя.

§ 25. В чл. 116, ал. 4 думите „копие от разрешението за носене и употреба на огнестрелното оръжие, две снимки с размер 3 на 4 см и“ се заличават.

§ 26. В чл. 121, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или“ се заличават.

2. Точка 3 се отменя.

3. В т. 8 думите „се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.

§ 27. В чл. 122, ал. 2 т. 1 се отменя.

§ 28. В чл. 123, ал. 2 думите „чл. 122, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5“ се заменят с „чл. 122, ал. 2, т. 2, 4 и 5“.

§ 29. В чл. 126б, ал. 2 думите „копие на притежаваните разрешения, издадени по този закон“ и запетаята след тях се заличават.

§ 30. В чл. 128, ал. 2, т. 4 думите „се представя копие на документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.

§ 31. В чл. 135, т. 3 думите „се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.

§ 32. В § 18 от преходните и заключителните разпоредби се създава изречение второ: „Образците на зaявленията по чл. 17, ал. 1, чл. 18, чл. 61, чл. 65, ал. 2, чл. 76, чл. 80, чл. 81а и чл. 121 съдържат място за попълване на идентификационен код.“

Заключителна разпоредба

§ 33. Параграф 1, т. 3, § 5, § 7, § 9, § 14, § 21, т. 2, § 22, т. 2, § 26, т. 3, § 30 и § 31 влизат в сила от 31 март 2018 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цвета Караянчева

2035