Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за филмовата индустрия
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия
Дата на приемане 22/02/2018
Брой/година Държавен вестник 20/2018

 


УКАЗ № 59

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за филмовата индустрия, приет от 44-то Народно събрание на 22 февруари 2018 г.

Издаден в София на 28 февруари 2018 г.

Президент на Републиката:

Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 95 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 20, ал. 1, т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или“ се заличават.

§ 2. В чл. 28 ал. 6 и 7 се изменят така:

„(6) Размерът на средствата за държавно подпомагане на филм по ал. 1 не трябва да надвишава 50 на сто от бюджета на проекта, а за трудни филми – 80 на сто от бюджета на проекта, но не повече от 70 на сто от средностатистическия бюджет за предходната година за съответния вид филм.

(7) На територията на Република България се разходват най-малко 75 на сто и не повече от 160 на сто от размера на отпуснатите по този закон целеви средства за държавно подпомагане. Националният съвет за кино може ежегодно да предлага минимален процент на разходваните средства, по-висок от 75 на сто.“

§ 3. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:

1. В т. 2, буква „б“ думите „и поне двама от авторите са български граждани, единият от които е сценарист или режисьор“ се заличават.

2. Точки 14, 15 и 16 се изменят така:

„14. „Средностатистически бюджет на игрален филм“ е бюджет на игрален филм с времетраене над 90 минути, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, включително разходите за изработване на 5 копия за разпространение на филма, превод и субтитриране на два чужди езика, както и разходите за реклама и промоция в размер 10 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година.

15. „Средностатистически бюджет на документален филм“ е бюджет на документален филм с времетраене над 60 минути, изчислен на базата на отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислени по официалния индекс на инфлация за предходната година.

16. „Средностатистически бюджет на анимационен филм“ е бюджет на анимационен филм, определен на основата на една минута екранно време, изчислен на базата на отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислени по официалния индекс на инфлация за предходната година.“

3. Точка 23 се изменя така:

„23. „Труден филм“ е филм, чиято единствена оригинална версия е на български език и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. Неприключилите до влизането в сила на този закон плащания се извършват само въз основа на сключените до 31 декември 2017 г. договори за подпомагане по реда на този закон в рамките на мярка за помощ SA.30569 – Схема за помощ за българската филмова индустрия, разрешена с Решение на Европейската комисия С(2012)5572 от 2 август 2012 г.

§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 февруари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цвета Караянчева

2120