Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация
Дата на приемане 08/02/2018
Брой/година Държавен вестник 17/2018

 


УКАЗ № 41

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, приет от 44-то Народно събрание на 8 февруари 2018 г.

Издаден в София на 15 февруари 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм., бр. 5 и 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от 2016 г.; изм., бр. 62, 71 и 81 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 113 се създават ал. 3 – 7:

„(3) Когато няма влязъл в сила международен договор за защита на класифицирана информация с друга държава или международна организация, Република България предоставя или обменя класифицирана информация с тях само в случаи, свързани със защита на националната й сигурност.

(4) Алинея 3 се прилага за класифицирана информация на Република България с ниво на класификация за сигурност „За служебно ползване“, „Поверително“ и „Секретно“.

(5) Алинея 3 не се прилага спрямо чуждестранна класифицирана информация, предоставена на Република България от друга държава или международна организация.

(6) Предоставянето или обменът по ал. 3 се извършва само при наличие на предварително писмено уверение от съответната държава или международна организация, че законодателството и изградената система за защита на класифицирана информация осигуряват на предоставяната класифицирана информация същата или по-висока степен на защита от предвидената в този закон, включително и съответната отговорност при нарушаване на правилата за нейната защита.

(7) Писменото уверение по ал. 6 се предоставя от съответния компетентен орган по сигурността на другата държава или международната организация.“

§ 2. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Решението за предоставяне или обмен на класифицирана информация по чл. 113, ал. 3 се взема от ДКСИ за всеки конкретен случай въз основа на предварително писмено мотивирано становище от организационната единица, която предоставя информацията.

(3) В мотивираното становище по ал. 2 задължително се посочва държавата или международната организация, на която се налага предоставяне на класифицирана информация, необходимостта и конкретните интереси, свързани с националната сигурност, които се налага да бъдат защитени, както и нивото на класификация за сигурност на информацията.“

Заключителна разпоредба

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 февруари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

1326