Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
Дата на приемане 08/02/2018
Брой/година Държавен вестник 17/2018

 


УКАЗ № 37

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, приет от 44-то Народно събрание на 8 февруари 2018 г.

Издаден в София на 15 февруари 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г. и бр. 96 и 103 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 9, ал. 4 се създава изречение второ: „Имуществото – публична и частна държавна собственост, се предоставя от държавата за изпълнението на предмета й на дейност с решение на Министерския съвет.“

§ 2. В чл. 115и се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „железопътните произшествия“ се заменят с „тежки железопътни произшествия, произшествия“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Разследването по ал. 1 на тежки железопътни произшествия се осъществява от специализирано звено за разследване на железопътни произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

§ 3. В чл. 115к се правят следните изменения:

1. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Управителят на железопътната инфраструктура, железопътните предприятия, лицата по чл. 45, ал. 1, отговорни за поддръжката на превозните средства, и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ предоставят на специализираното звено достъп до всякаква информация или записи, свързани с разследването.“

2. В ал. 8 думите „по ал. 1“ се заменят със „за разследване“.

§ 4. В чл. 115л се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разследването на произшествия и инциденти с изключение на тези по чл. 115к, ал. 1 се осъществява от управителя на железопътната инфраструктура и/или железопътните предприятия по процедури за разследване, включени в техните системи за управление на безопасността в съответствие с чл. 115д, ал. 5, т. 5.“

2. Алинея 3 се отменя.

3. В ал. 4 думите „поддържа регистър за всички разследвани по реда на този закон произшествия и инциденти“ се заменят с „изготвя годишен доклад за безопасност, който съдържа статистически данни за общите показатели за безопасност, свързани с железопътните произшествия, инциденти и предпоставки за произшествия или инциденти“.

§ 5. В чл. 115м, ал. 3 думите „по този закон“ се заменят с „от специализираното звено“.

§ 6. В чл. 116, ал. 2 след думите „от железопътните предприятия“ се поставя запетая и се добавя „включително върху дейността по разследването на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти“.

§ 7. В чл. 117, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „и с разследванията на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти, извършвани от управителите на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия“.

§ 8. В чл. 128, ал. 5 след думите „свързано с“ се добавя „провеждане на разследване на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти, или“.

§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби в т. 48, буква „а“, подбуква „ее“ след думите „съоръжения за“ се добавя „дезинфекция“ и се поставя запетая.

Допълнителна разпоредба

§ 10. Този закон въвежда изискванията на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 11. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г. и бр. 58 и 85 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:

„(1) Ветеринарномедицинската дейност в Министерството на вътрешните работи се осъществява от ведомствено ветеринарномедицинско звено и от служители на структури на министерството в съответствие с този закон.“

2. В чл. 190 се създават ал. 3 и 4:

„(3) Дезинфекцията и дезинсекцията по ал. 1 на влизащите в страната подвижни железопътни състави се извършва на ГКПП срещу заплащане на цена в обслужващи съоръжения по смисъла на § 1, т. 48, буква „а“, подбуква „ее“ от допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт, собствени или управлявани от управител на железопътната инфраструктура, от железопътно предприятие или от други физически или юридически лица. Дезинфекцията се извършва по схема, утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ.

(4) Цената на услугата по ал. 3 се определя от оператора на обслужващото съоръжение съгласно методиката по чл. 35, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт, съгласувано с Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.“

§ 12. Разследванията на железопътни произшествия и инциденти, които не са завършени до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 2 и 4, които влизат в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 февруари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

1412