Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
Дата на приемане 21/12/2017
Брой/година Държавен вестник 103/2017

 


УКАЗ № 265

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., приет от 44-то Народно събрание на 21 декември 2017 г.

Издаден в София на 21 декември 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. (ДВ, бр. 101 от 2017 г.)

§ 1. Параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 декември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9927