Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за социално подпомагане
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане
Дата на приемане 08/02/2018
Брой/година Държавен вестник 17/2018

 


УКАЗ № 40

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за социално подпомагане, приет от 44-то Народно събрание на 8 февруари 2018 г.

Издаден в София на 15 февруари 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 18б се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За вписване в регистъра по чл. 18, ал. 2 лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 подават до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане заявление и описание на социалната услуга по утвърдени от него образци и посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ. Агенцията за социално подпомагане извършва служебна проверка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и на регистър БУЛСТАТ.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При подаване на заявление за регистрация на нова социална услуга регистрираните доставчици на социални услуги посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ.“

3. В ал. 6:

а) точка 2 се изменя така:

„2. единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ;“

б) в т. 3 думите „по съдебна, съответно търговска регистрация“ се заличават.

§ 2. В чл. 18в ал. 9 се отменя.

§ 3. В чл. 18д, ал. 1, т. 2 думите „на физическото лице, регистрирано по Търговския закон“ се заменят с „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

Заключителна разпоредба

§ 4. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г. и бр. 85 и 103 от 2017 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 43б, ал. 3, т. 2 думата „БУЛСТАТ“ се заменя с „код по БУЛСТАТ“.

2. В чл. 43в:

а) алинея 2 се изменя така:

„(2) За получаване на лиценз лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане подават до председателя на Държавната агенция за закрила на детето заявление и описание на социалната услуга по утвърдени от него образци и посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ.“;

б) алинея 3 се отменя;

в) алинея 4 се изменя така:

„(4) Към заявлението по ал. 2 лицата по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане представят легализиран превод на български език на:

1. документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство;

2. декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;

3. свидетелство за съдимост на чуждите граждани, а за чуждите юридически лица – свидетелства за съдимост на членовете на управителните им органи.“

3. В чл. 43ж:

а) алинея 2 се изменя така:

„(2) В случаите по ал. 1 доставчиците на социални услуги за деца подават заявление по образец, утвърден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето, а ако са лица по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане, прилагат и документите по чл. 43в, ал. 4 не по-късно от един месец преди датата на изтичане на срока на лиценза.“;

б) алинея 3 се отменя.

4. В чл. 43з, ал. 3 т. 4 се изменя така:

„4. не изпълни задълженията по чл. 43д, ал. 8 и чл. 43е, ал. 4;“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 февруари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

1410