Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Дата на приемане 16/03/2018
Брой/година Държавен вестник 28/2018

 


УКАЗ № 80

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г.

Издаден в София на 23 март 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 24 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г. и бр. 13, 58 и 96 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 2 се създава т. 7:

„7. прилагането на екосистемен подход и насърчаването на съвместното съществуване на различните дейности и начини на използване на морските пространства на Република България с оглед на постигане на устойчиво развитие и растеж на морската икономика, в т. ч. на морския енергиен сектор, транспорта по море, рибарството и аквакултурите, туризма, добива на суровини, опазването на подводното културно наследство и опазване, защита и подобряване на морската околна среда, включително устойчивост към последиците от изменението на климата.“

§ 2. В чл. 6, т. 4 думата „Ропи“ се заменя с „Рохи“.

§ 3. В глава втора, раздел VII се създават чл. 51а – 51ж:

„Чл. 51а. (1) Използването на морските пространства на Република България се осъществява в съответствие с принципа за интегрирано управление на морските дейности.

(2) За насърчаване на устойчив растеж на морската икономика, устойчиво развитие на българския черноморски регион и устойчиво използване на природните ресурси се организира и прилага морско пространствено планиране – инструмент на Интегрираната морска политика на Европейския съюз.

(3) Морското пространствено планиране включва анализ на дейностите по използване на морските пространства и организирането им по начин, който позволява съвместното им съществуване за постигане на екологичните, икономическите и социалните цели по чл. 2.

Чл. 51б. (1) Общото ръководство и координация на дейността по морско пространствено планиране се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който отговаря и за изработването и поддържането на Морския пространствен план на Република България.

(2) Създава се Консултативен съвет по въпросите на морското пространствено планиране като помощен орган към министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на сътрудничество и координация в процеса на морското пространствено планиране.

(3) Функциите, задачите и съставът на Консултативния съвет по ал. 2 се определят с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) Поименният състав на Консултативния съвет по ал. 2 се определя със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(5) Председател на Консултативния съвет по ал. 2 е министърът на регионалното развитие и благоустройството или оправомощен от него заместник-министър.

Чл. 51в. (1) Морският пространствен план на Република България обхваща морските пространства на Република България съгласно чл. 5, ал. 1, в т. ч. крайбрежните морски води по смисъла на § 1, т. 54 от допълнителните разпоредби на Закона за водите.

(2) Планът по ал. 1 не се използва за определяне и делимитация на морските граници в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, сключена в Монтего Бей, Ямайка, на 10 декември 1982 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 38 от 1996 г.) (обн., ДВ, бр. 73 и 74 от 1996 г.).

(3) Планът по ал. 1 определя пространственото и времевото разпределение на осъществяваните и на бъдещите дейности по използване на морските пространства с изключение на дейностите, чиято цел е отбраната или националната сигурност на Република България.

(4) Планът по ал. 1 включва:

1. системата за движение в морските пространства на Република България;

2. зоните и полигоните за военни учения;

3. зоните за проучване, разработване и използване на природни ресурси;

4. зоните за риболов;

5. зоните за отглеждане на аквакултури;

6. зоните за туристически и рекреационни дейности;

7. зоните за научноизследователска дейност;

8. защитените зони и защитените територии от Националната екологична мрежа;

9. защитените зони за опазване на културното наследство;

10. трасетата на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура;

11. инсталациите и съоръженията, свързани с корабоплаването;

12. инсталациите и съоръженията за разработване и използване на минералните и енергийните ресурси;

13. обектите на подводното културно наследство.

Чл. 51г. (1) Морският пространствен план на Република България се изработва въз основа на анализа на наличната екологична, геоложка, геоморфоложка и физична информация за морските пространства на Република България, информацията, достъпна чрез Националния портал за пространствени данни, както и социалните и икономическите данни за дейностите по чл. 51в, ал. 4. При изготвянето на плана се отчитат:

1. особеностите на Черноморския регион;

2. състоянието на биологичните, минералните и енергийните ресурси;

3. съществуващите и бъдещите дейности по използването на морските пространства и тяхното въздействие върху околната среда и подводното културно наследство;

4. взаимодействията между сушата и морето;

5. трансграничното сътрудничество в Черноморския регион.

(2) За извършването на дейността по морско пространствено планиране Република България сътрудничи с държавите от Черноморския регион, включително в рамките на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и на Комисията по опазване на Черно море от замърсяване. Сътрудничеството с Румъния е насочено към постигане на съгласуваност и координираност на националните морски пространствени планове по въпросите с транснационален характер.

(3) Морският пространствен план на Република България може да се изработи и като част от трансграничен морски пространствен план на Черно море.

Чл. 51д. (1) Проектът на Морски пространствен план се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Общественото обсъждане се извършва заедно с процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда по реда на Закона за опазване на околната среда, съответно по реда на Закона за биологичното разнообразие.

Чл. 51е. (1) Морският пространствен план на Република България, включващ текстови и графични части, се приема от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и се одобрява с решение на Министерския съвет.

(2) Морският пространствен план на Република България подлежи на преразглеждане на всеки 10 години.

(3) Морският пространствен план на Република България може да бъде преразгледан и извън срока по ал. 2, ако настъпят съществени промени в обществено-икономическите условия, при които е бил одобрен.

(4) За проектите за изменение на Морския пространствен план на Република България се прилагат разпоредбите на ал. 1 и чл. 51д.

Чл. 51ж. (1) Решенията на Министерския съвет за одобрение на Морския пространствен план на Република България и на неговите изменения се обнародват в „Държавен вестник“.

(2) Текстовите и графичните части на одобрения Морски пространствен план на Република България и на неговите изменения се публикуват на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството изпраща копие от одобрения план и от неговите изменения на Европейската комисия и на държавите от Черноморския регион в тримесечен срок от обнародването на решението по ал. 1.“

§ 4. В чл. 52б се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Подробните устройствени планове по ал. 1 са в съответствие с предвижданията на Морския пространствен план на Република България.“

2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

§ 5. В чл. 53 ал. 4 се изменя така:

„(4) В морските пространства на Република България се забранява замърсяването на въздуха от кораби, включително изгарянето в корабните горивни инсталации на корабно гориво, което не съответства на изискванията на наредбата по чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и всяко друго замърсяване от кораби, освен при спазване на нормите, предвидени в международни конвенции, ратифицирани от Република България, и в националното законодателство.“

§ 6. В чл. 56 след думата „предприема“ се добавя „в съответствие с Националния план за защита при бедствия“.

§ 7. Създава се чл. 60в:

„Чл. 60в. Системата за автоматична идентификация (AIS), монтирана на борда на кораб в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз, международен договор, по който Република България е страна, или с разпоредби на националното законодателство, трябва да е непрекъснато включена и да излъчва актуална информация за навигационния статус на кораба, докато той се намира в морските пространства на Република България или преминава през тях.“

§ 8. В чл. 61, ал. 4 се създава изречение второ: „За устройственото планиране и инвестиционното проектиране на хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1, се прилагат чл. 112д и 112о.“

§ 9. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „организации“ се заменя със „сили и средства“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) По предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи Министерският съвет приема Национален план за търсене и спасяване в района за търсене и спасяване, за който Република България отговаря.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Морската администрация“ се заменят с „В съответствие с плана по ал. 3 Изпълнителна агенция „Морска администрация“, а след думата „отбраната“ се добавя „и Министерството на вътрешните работи“.

§ 10. В чл. 73, ал. 1 думата „рейдовете“ се заменя с „котвени стоянки“.

§ 11. В чл. 75 се създава ал. 9:

„(9) За устройственото планиране и инвестиционното проектиране на хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1, се прилагат чл. 112д и 112о.“

§ 12. В чл. 75а след думата „вещества“ се добавя „замърсяването на въздуха от кораби, включително изгарянето в корабните горивни инсталации на корабно гориво, което не съответства на изискванията на наредбата по чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух“ и се поставя запетая, а думите „включително на въздуха“ и запетаята след тях се заличават.

§ 13. Създава се чл. 77а:

„Чл. 77а. Системата за автоматична идентификация по вътрешните водни пътища (AIS за корабоплаване по вътрешните водни пътища), монтирана на борда на кораб в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз, международен договор, по който Република България е страна, или с разпоредби на националното законодателство, трябва да е непрекъснато включена и да излъчва актуална информация за навигационния статус на кораба, докато той се намира във вътрешните водни пътища на Република България или преминава през тях.“

§ 14. В чл. 78 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „нормите, предписани от Правилата за превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища, приети от Дунавската комисия и от Европейската икономическа комисия“ се заменят с „правилата на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г. (ратифицирано със закон – ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.)“.

2. В ал. 3 думите „Правилника за плаване в българския участък по р. Дунав“ се заменят с „Правилата за плаване по р. Дунав, приети от Министерския съвет“.

§ 15. В чл. 81, ал. 1 думите „се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „се организира от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в съответствие с плана по чл. 65, ал. 3“.

§ 16. В чл. 87, ал. 2 думите „Правилата за речния надзор по р. Дунав“ се заменят с „Правилата за речния надзор, приети от Министерския съвет“.

§ 17. В чл. 88 след думата „предприема“ се добавя „в съответствие с Националния план за защита при бедствия“.

§ 18. В чл. 92, ал. 5 се правят следните изменения:

1. В т. 8 думите „складовете за течни“ се заменят със „специализираните складове за наливни и насипни“.

2. В т. 10 думите „складовете за течни“ се заменят със „специализираните складове за наливни“.

§ 19. В чл. 100, ал. 3 думите „Правилника за плаване в българския участък на река Дунав (ДВ, бр. 6 от 1992 г.)“ се заменят с „правилата по чл. 78, ал. 3“.

§ 20. В чл. 103д, ал. 2, т. 5 думата „рибарските“ се заменя с „риболовните“.

§ 21. В чл. 105 след думата „рейдове“ се поставя запетая и се добавя „съответно на котвени стоянки“ и се поставя запетая.

§ 22. В чл. 112, ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавя „и на специализирани пристанищни обекти“.

§ 23. В чл. 112а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Изграждането и разширяването на пристанище за обществен транспорт се извършва въз основа на генерален план, изработен в съответствие с одобрената от Министерския съвет Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г., концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен.“

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 думата „определя“ се заличава;

б) в т. 1 думите „функционалното зониране“ се заменят с „определя развитието на съществуващите и необходимостта от резервиране на нови територии, предназначени за извършване на пристанищни дейности и услуги, функционално ги зонира“ и накрая се добавя „и планира режима на тяхното устройство и параметрите на застрояването им“;

в) в т. 2 думата „терените“ се заменя с „определя терените“;

г) точка 3 се изменя така:

„3. отразява съществуващото положение, определя общата техническа инфраструктура на пристанището и определя развитието на комуникационно-транспортната мрежа (железопътни линии и пътища) и на другите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на пристанището, както и на останалите елементи на пристанищната инфраструктура;“

д) създава се т. 4:

„4. предвижда мотивирани решения за параметрите (граници и проектни дълбочини) и за навигационното осигуряване на пристанищната акватория и на всяка от зоните в нея;“.

3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

„(3) Разрешение за изработване на проект на генерален план се дава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по искане на заинтересувано лице.

(4) Проектът на генерален план на пристанище за обществен транспорт се приема от междуведомствен експертен съвет, назначен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, в който се включват упълномощени представители на общините и областите по местоположение на пристанището за обществен транспорт, както и на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Агенция „Митници“. В зависимост от спецификата на съответното пристанище в съвета могат да се включват представители и на други заинтересувани ведомства и организации.“

4. В ал. 5 думите „Приетият генерален план по ал. 3“ се заменят с „Приетият по реда на ал. 4 проект на генерален план“.

5. В ал. 7 пред думата „подробен“ се добавя „специализиран“.

6. В ал. 9 след думите „в него“ се добавя „се издава по реда на Закона за устройство на територията и“.

§ 24. Създава се чл. 112а1:

„Чл. 112а1. (1) Заявлението за разрешение за изработване на проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт, придружено от задание за проектиране, се подава пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“ от:

1. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;

2. концесионер в пристанище за обществен транспорт с национално значение;

3. собственик на пристанище за обществен транспорт с регионално значение;

4. физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, което има инвестиционна инициатива за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение.

(2) В 14-дневен срок от постъпването на заявлението по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството мотивирано становище за съответствието на инвестиционната инициатива с документите по чл. 112а, ал. 1.

(3) Със заповедта по чл. 112а, ал. 3 се определят обхватът, целите и задачите на проекта и се одобрява заданието за неговото изработване. Заповедта се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и не подлежи на оспорване.

(4) Отказът да се даде разрешение за изработване на проект на генерален план се дава с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя.“

§ 25. Член 112б се изменя така:

„Чл. 112б. (1) Проектът на генерален план на пристанище за обществен транспорт се внася за разглеждане, приемане и одобряване в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ със заявление, към което се прилагат:

1. документи, удостоверяващи изпълнението на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство;

2. писмени становища за съгласуването на проекта на генерален план от експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения е налице или се предвижда присъединяване;

3. други документи, определени с наредбата по чл. 112а, ал. 6 съгласно характера на инвестиционната инициатива.

(2) Когато инвестиционната инициатива е за изграждане на ново пристанище за обществен транспорт или за разширение на съществуващо пристанище, в т. ч. чрез изграждане на нов терминал, освен документите по ал. 1 към заявлението се прилагат и следните документи:

1. за индивидуализация на засегнатата от инвестиционната инициатива територия;

2. резюме на резултатите от прединвестиционно проучване относно наличието на подходящи географски, хидроложки, хидрогеоложки и други условия; възможностите за свързване с пътната мрежа и с железопътната инфраструктура, трафика на съответния тип или типове товари, съответно пътници;

3. технологична и финансова обосновка на инвестиционната инициатива, в т. ч. обосновка на необходимостта и размера на инвестициите за отчуждаване на поземлени имоти, както и за изграждане на пътни и/или железопътни връзки, на акватория или отделни нейни зони, на части от общата техническа инфраструктура на пристанището, а в случаите, когато на пристанището ще се обслужват кораби от международно плаване – и на зона по чл. 101, ал. 1.

(3) При непълноти на представените документи по ал. 1 и 2 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в срок до 14 дни от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок за отстраняването им. Ако заявителят не отстрани непълнотите в определения срок, производството се прекратява със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Заповедта може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й на заявителя.

(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представя пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и пред министъра на регионалното развитие и благоустройството мотивирано становище по проекта на генерален план, придружено от цялата административна преписка, в срок до два месеца от постъпването на заявлението по ал. 1, съответно от отстраняване на недостатъците по ал. 3.

(5) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството в случаите по ал. 4 назначават междуведомствен експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 за разглеждане и приемане на проекта на генерален план.

(6) Когато междуведомственият експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 вземе решение, с което отказва да приеме проекта на генерален план, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството отказват да одобрят проекта.

(7) Заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се одобрява проекта на генерален план или се отказва одобряването му, се обнародва в „Държавен вестник“ и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването й.“

§ 26. В чл. 112в ал. 2 и 3 се изменят така:

„(2) Влязъл в сила генерален план на пристанище за обществен транспорт може да се изменя, когато:

1. настъпят промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил изработен и одобрен планът;

2. възникне инвестиционна инициатива, която засяга резервирана за бъдещо развитие на пристанището територия или е свързана с промяна на параметрите на пристанищната територия или акватория, в т. ч. изграждане на нов терминал или на нова зона за съхранение на товари, за извършване на дейности по чл. 116а или на проверките и контрола по чл. 101, ал. 1, или на зона, която отговаря по своето предназначение на характеристиките на пристанище по чл. 107 – 109;

3. се констатира явна фактическа грешка, която има значение за предвижданията на плана;

4. в резултат на изменение на кадастрален план, одобряване или изменение на кадастрална карта имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с външните регулационни граници на пристанищната територия.

(3) Проектите за изменение на генерален план на пристанище за обществен транспорт се изработват, разглеждат, приемат и одобряват при условията и по реда на чл. 112а, 112а1 и 112б.“

§ 27. Член 112г се изменя така:

„Чл. 112г. (1) Инвестиционното проектиране за изграждане на ново, за разширение на съществуващо или за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище за обществен транспорт с национално значение се възлага от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ или от концесионер – в случаите, когато съгласно договора за концесия строителството се извършва със средства на концесионера.

(2) Инвестиционното проектиране за изграждане на ново, за разширение на съществуващо или за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище за обществен транспорт с регионално значение се възлага от заявителя на инвестиционната инициатива или друго лице, отговарящо на изискванията на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

(3) Инвестиционните проекти се съгласуват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преди внасянето им за одобряване.

(4) Инвестиционните проекти се одобряват и разрешение за строеж се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.

(5) В срок до три месеца от въвеждането в експлоатация на ново пристанище за обществен транспорт или на нов терминал от съществуващо пристанище министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията внася в Министерския съвет проект на решение по чл. 103а, ал. 2 за допълване списъка на пристанищата за обществен транспорт.“

§ 28. Създава се чл. 112г1:

„Чл. 112г1. (1) Решение за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт с национално значение с изключение на случаите, когато за пристанището е предоставена концесия, се приема от управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

(2) Инвестиционното проектиране за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт с национално значение се възлага от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ или от концесионер – в случаите, когато съгласно договора за концесия реконструкцията и рехабилитацията се извършват със средства на концесионера.

(3) За съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешения за строеж се прилагат разпоредбите на чл. 112г, ал. 3 и 4.“

§ 29. В чл. 112д се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „въз основа на“ се добавя „специализиран“, а след думата „план“ се поставя запетая и се добавя „който се съобразява с предвижданията на Морския пространствен план на Република България и на съответните концепции и схеми за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен“.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо думата „Подробният“ се заменя със „Специализираният подробен“;

б) изречение второ се изменя така: „С парцеларния план се определят разположението на хидротехническите пристанищни съоръжения – стационарни и/или плаващи, границите на пристанищната акватория и на отделните зони в нея и навигационното осигуряване на пристанищната акватория в съответствие с правилата на Комбинираната система от морски плаващи знаци – система А, въведена с Указ № 1212 за въвеждане в териториалните води на Народна Република България „Комбинирана система от морски плаващи знаци – система А“ (ДВ, бр. 34 от 1983 г.).“;

в) създава се изречение трето: „За определяне широчината на оперативната акватория, дължината на диаметъра на обръщателния кръг в зоната за маневриране (когато изграждането на такъв е необходимо) и общата граница на оперативните акватории на две съседни пристанища с обща сухоземна граница се прилага наредбата по чл. 112а, ал. 6.“

3. В ал. 3:

а) в изречение първо думата „Подробният“ се заменя със „Специализираният подробен“;

б) в изречение второ накрая се добавя „в съответствие с правилата по ал. 2“.

4. В ал. 4:

а) думите „Изработването на подробния устройствен план по ал. 2 и 3 се възлага на правоспособно лице – проектант, от“ се заменят с „Разрешение за изработване на проект на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 се дава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или оправомощено от него длъжностно лице по искане на“;

б) създават се изречения второ, трето, четвърто и пето: „Към искането се прилага задание за проектиране. С разрешението се определят обхватът, целите и задачите на проекта и се одобрява заданието за изработване на плана. Заповедта, с която се дава разрешение, не може да се оспорва. Отказът да се даде разрешение се мотивира и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя.“

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Проектът на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 се съгласува с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а за пристанищата по чл. 107 и за обектите по чл. 111а, ал. 1 – и с министъра на земеделието, храните и горите, преди внасянето му за приемане и одобряване. Проектът се разглежда и приема от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.“

6. Създават се ал. 6 и 7:

„(6) Влязъл в сила специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 може да се изменя, когато:

1. настъпят промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил изработен и одобрен планът;

2. възникне инвестиционна инициатива по отношение на пристанище по чл. 107 – 109, която е свързана с промяна на параметрите на пристанищната територия, пристанищната акватория или на някоя от зоните в нея, в т.ч. разширение на пристанището чрез изграждане на нови стационарни или поставяне на нови плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения;

3. възникне инвестиционна инициатива за разширяване на специализиран пристанищен обект чрез изграждане на нови стационарни или поставяне на нови плаващи хидротехнически съоръжения или е свързана с промяна на параметрите на акваторията на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 3 или чл. 111б, ал. 4;

4. се констатира явна фактическа грешка, която има значение за предвижданията на плана;

5. в резултат на изменение на кадастрален план, одобряване или изменение на кадастрална карта имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с външните регулационни граници на пристанищната територия – за пристанищата по чл. 107 – 109.

(7) Проектите за изменение на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 се изработват, съгласуват, приемат и одобряват при условията и по реда на ал. 4 и 5.“

§ 30. В чл. 112е се правят следните изменения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Обемът на правото на строеж по ал. 1 се определя в съответствие с одобрения специализиран подробен устройствен план по чл. 112д.“

2. Алинея 5 се отменя.

§ 31. В чл. 112и, ал. 2 след думите „или одобрения“ се добавя „специализиран“.

§ 32. В чл. 112к се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „по чл. 107 – 109“ се заменят с „по чл. 108 или 109“, а думите „чл. 111а, ал. 1 или“ се заличават.

2. В ал. 2 след думите „съответно на одобрения“ се добавя „специализиран“.

§ 33. В чл. 112м, ал. 1 след думите „за одобряване на“ се добавя „специализирания“.

§ 34. Член 112о се изменя така:

„Чл. 112о. (1) Инвестиционното проектиране за изграждане на ново, за разширение или реконструкция на съществуващо и за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище по чл. 107 – 109, както и за изграждане на нов, за разширение или за реконструкция на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се възлага от заявителя на инвестиционната инициатива или друго лице, отговарящо на изискванията на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) Инвестиционните проекти по ал. 1 се съгласуват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преди внасянето им за одобряване.

(3) Инвестиционните проекти по ал. 1 се одобряват и разрешение за строеж се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.“

§ 35. В чл. 112п думите „подробните устройствени планове“ се заменят със „специализираните подробни устройствени планове за пристанища и специализирани пристанищни обекти“, а думите „проектирането, одобряването“ се заменят с „изработването, съгласуването и одобряването“.

§ 36. В глава четвърта, раздел IV се създават чл. 112р – 112т:

„Чл. 112р. (1) На територията на пристанища за обществен транспорт и на пристанища по чл. 107 – 109 може да се поставят:

1. преместваеми обекти и информационни елементи, пряко свързани с технологичния процес по предоставяне на пристанищни услуги или с дейността по постигане сигурност на пристанището;

2. преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и рекламни и монументално-декоративни елементи.

(2) Обектите по ал. 1 се свързват със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки, когато това е необходимо за нормалното им функциониране.

Чл. 112с. (1) Заявление за разрешаване поставянето на обекти по чл. 112р, ал. 1 могат да подават:

1. собственикът на пристанище или пристанищен терминал;

2. пристанищен оператор, който извършва на пристанище за обществен транспорт или на терминал от такова пристанище пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2.

(2) Разрешение за поставяне на обекти по чл. 112р, ал. 1, както и за временните връзки за тях, се дава от:

1. капитана на пристанището – за обекти по чл. 112р, ал. 1, т. 1;

2. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице – за обекти по чл. 112р, ал. 1, т. 2.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 към искането за даване на разрешение за поставяне на обект по чл. 112р, ал. 1, т. 2 се прилага и изричното писмено съгласие на собственика на пристанището, съответно на терминала.

(4) Когато заявлението е за поставяне на монументално-декоративен елемент, разрешението за поставяне се издава след съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство.

(5) Условията и редът за даване на разрешение за поставяне, както и изискванията, на които трябва да отговарят обектите по чл. 112р, ал. 1, се уреждат с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(6) Отказ да се даде разрешение за поставяне се постановява, когато:

1. собственикът на пристанище, съответно на терминала, не е дал съгласието си за поставяне на обект по чл. 112р, ал. 1, т. 2 по искане на пристанищния оператор;

2. в случаите по ал. 4 е отказано съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство;

3. видът на конкретния обект по чл. 112р, ал. 1 не съответства на предназначението на пристанището, съответно на терминала;

4. видът на конкретния обект по чл. 112р, ал. 1 не съответства на функционалното предназначение на зоната от пристанището, съответно от терминала, в които се предвижда да бъде поставен;

5. поставянето и/или използването на конкретния обект или елемент може да създаде опасност за сигурността на пристанището, за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване.

Чл. 112т. (1) Обекти по чл. 112р, ал. 1 се премахват, когато:

1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;

2. не отговарят на някое от изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 или 5 от Закона за устройство на територията;

3. в резултат на обстоятелства, възникнали след поставянето им, представляват опасност за сигурността на пристанището, за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване;

4. представляват реклама, забранена със закон;

5. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от инспектори на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, осъществяващи функции по контрол на експлоатационната годност на пристанищата.

(3) Заповед за премахване се издава от капитана на пристанището в 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2. Със заповедта се определя и срок за премахване на обекта.

(4) Редът за съставяне и връчване на констативните актове по ал. 2, за подаване на възражения срещу тях и за принудително премахване на обекти, когато определеният в заповедта по ал. 3 срок за премахване не е спазен, се определя с наредбата по чл. 112с, ал. 5.“

§ 37. В чл. 115м, ал. 1 се създава т. 19:

„19. поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия.“

§ 38. В чл. 115с, ал. 2, т. 2 думите „акваторията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „акваториите на пристанищата и поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия“.

§ 39. В чл. 116 ал. 4 се изменя така:

„(4) Организацията на дейността на лицата, извършващи морско-техническата услуга пилотаж, се определя с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

§ 40. В чл. 119, ал. 3 след думата „глоба“ се поставя запетая и се добавя „съответно имуществена санкция“ и се поставя запетая.

§ 41. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Параграф 1б се изменя така:

„§ 1б. Предаването на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари се смята за допускане за свободно обращение по смисъла на чл. 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.). Не се изисква подаване на обобщена декларация за въвеждане съгласно чл. 127 от същия регламент.“

2. Създава се § 1д:

„§ 1д. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството предоставя на Европейската комисия информация за участниците в процеса на морско пространствено планиране, която включва:

1. наименование и адрес на компетентния орган;

2. информация относно правния статут, функциите и ролята в процеса на морско пространствено планиране на компетентния орган;

3. наименованията на органите и организациите, участващи в процеса на морско пространствено планиране;

4. информация относно правния статут, функциите и ролята в процеса на морско пространствено планиране на всеки от участващите органи и организации;

5. описание на институционалните връзки, установени с цел осигуряване на координация между участниците в процеса на морско пространствено планиране;

6. кратко описание на механизмите, създадени с цел да се осигури координация между Република България и Румъния в процеса на морско пространствено планиране.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява Европейската комисия за всяка промяна в данните по ал. 1 в 6-месечен срок от настъпването й.“

3. В § 2:

а) в т. 11 се създава изречение второ: „Замърсяване е налице и в случаите на преднамерено или случайно внасяне от човека в морската или речната среда на чужди или нови за тази среда организми, които причиняват или могат да причинят вредните последици, посочени в изречение първо.“;

б) създава се т. 51:

„51. „Интегрирана морска политика на Европейския съюз“ е политика, която цели да насърчава координирано и съгласувано вземане на решения за постигане на максимални резултати по отношение на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на държавите членки, по-специално по отношение на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони в Европейския съюз, както и на свързаните с морето сектори посредством съгласувани, свързани с морето политики и съответното международно сътрудничество.“

Допълнителна разпоредба

§ 42. Този закон въвежда изискванията на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране (ОВ, L 257/135 от 28 август 2014 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 43. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15, 28 и 109 от 2013 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 93 от 2017 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 237 ал. 4 се отменя.

2. В чл. 238а, ал. 3 думите „чл. 237“ се заменят с „чл. 116, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България“.

§ 44. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г. и бр. 21 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 101:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) Обхватът и съдържанието на Морския пространствен план на Република България и условията и редът за неговото изготвяне, приемане, прилагане и изменение се определят със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.“

2. В чл. 111:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) За пристанищата по чл. 93, т. 1 – 4 и за специализираните пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се разработват следните специализирани подробни устройствени планове:

1. генерален план на пристанище за обществен транспорт – план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория;

2. подробен устройствен план на рибарско, яхтено пристанище или пристанище със специално предназначение – план за регулация и застрояване на пристанищната територия, придружен от комуникационно-транспортна схема, и парцеларен план на пристанищната акватория;

3. подробен устройствен план на специализиран пристанищен обект – парцеларен план на акваторията, придружен от специализирана схема.“

3. В чл. 189а:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Със специализираните подробни устройствени планове по чл. 111, ал. 2 може да се предвижда застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав за:

1. изграждане на пристанище за обществен транспорт, на яхтено, рибарско пристанище или пристанище със специално предназначение, или на специализиран пристанищен обект по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите – в полза на държавата или община;

2. разширяване на съществуващо пристанище за обществен транспорт, на яхтено, рибарско пристанище или пристанище със специално предназначение, или на специализиран пристанищен обект по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – в полза на собственика на пристанището или специализирания пристанищен обект.“;

б) в ал. 2 думата „обектите“ се заменя с „обекти“, след думата „държавата“ се поставя запетая и думите „или общината“ се заменят със „съответно от общината или физическото или юридическото лице – собственик на пристанище или специализиран пристанищен обект“ и се поставя запетая;

в) създава се ал. 3:

„(3) С подробни устройствени планове – парцеларни планове, може да се предвижда застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав в полза на държавата, община или инвеститор за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура. Строителството на подводни енергийни обекти се извършва след учредяване на право на строеж по реда на Закона за енергетиката. Строителството на други подводни линейни обекти на техническата инфраструктура се извършва от държавата, съответно от общината или инвеститор, след учредяване на право на строеж по реда на Закона за държавната собственост.“

§ 45. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; изм., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г. и бр. 58, 96 и 103 от 2017 г.) в чл. 22, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в съответствие с предвижданията на Морския пространствен план на Република България“.

§ 46. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 9 и 14 от 2015 г., бр. 15 от 2016 г. и бр. 13 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7а:

а) създава се нова ал. 4:

„(4) Морският пространствен план на Република България планира пространственото развитие и интегрираното управление на дейностите по използване на морските пространства на страната за постигане на устойчиво развитие на Черноморския район, устойчив растеж на морската икономика и устойчиво използване на природните ресурси.“;

б) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея накрая се добавя „и 4“.

2. В чл. 7б, ал. 2 след думите „в областта на пространственото развитие“ се поставя запетая и се добавя „Морския пространствен план на Република България“.

3. В чл. 7д:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създават се ал. 2 и 3:

„(2) Обхватът и съдържанието на Морския пространствен план на Република България и условията и редът за неговото изготвяне, приемане, прилагане и изменение се определят със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

(3) Морският пространствен план на Република България се изработва от специализирано търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

§ 47. Министерският съвет приема Националния план за търсене и спасяване в срок до 9 месеца от датата на влизането в сила на този закон.

§ 48. (1) В срок един месец от датата на влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството издава правилника по чл. 51б, ал. 3.

(2) В 7-дневен срок след издаването на правилника по чл. 51б, ал. 3 министърът на регионалното развитие и благоустройството изпраща на Европейската комисия информацията по § 1д, ал. 1 от допълнителните разпоредби.

§ 49. (1) Министерският съвет приема Морския пространствен план на Република България в срок до 31 март 2021 г.

(2) Изискването за съответствие с Морския пространствен план на Република България не се прилага за проектите на подробни устройствени планове по чл. 52б, ал. 1, специализираните подробни устройствени планове по чл. 112д, ал. 1 и специализираните схеми по чл. 22, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, внесени за одобряване до неговото приемане.

§ 50. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията внася в Министерския съвет проект на решение по чл. 103а, ал. 2 в срок до две години от датата на влизането в сила на този закон.

(2) В срок един месец след приемането на решението по ал. 1 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ вписва служебно в Регистъра на пристанищата данните по чл. 92, ал. 5, т. 3, 4, 9 и 10 за съответното пристанище.

§ 51. (1) В 6-месечен срок от датата на влизането в сила на този закон министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда процедура по съгласуване на проектите на парцеларни планове за акваториите на съществуващи пристанища по чл. 107 – 109, внесени в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ до 23 март 2015 г.

(2) Съгласуваните проекти по ал. 1 с приложена към тях скица-извадка от действащия подробен устройствен план за пристанищната територия се изпращат служебно на министъра на регионалното развитие и благоустройството за приемане и одобряване. В тези случаи не се прилага чл. 112д, ал. 4.

§ 52. (1) Собствениците на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 заявяват правата си за вписване в регистъра по чл. 92, ал. 4 в срок до една година от датата на влизане в сила на този закон.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага проект на специализиран подробен устройствен план по чл. 112д, ал. 3, отразяващ съществуващото положение.

(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда процедура по съгласуване на проектите на специализирани подробни устройствени планове по ал. 2 и ги изпраща служебно на министъра на регионалното развитие и благоустройството за приемане и одобряване. В тези случаи не се прилага чл. 112д, ал. 4.

(4) Вписването на специализирания пристанищен обект в регистъра по чл. 92, ал. 4 се извършва в срок един месец след влизането в сила на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта по ал. 2 и след издаването на удостоверение за експлоатационна годност.

§ 53. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава наредбите по чл. 112с, ал. 5 и чл. 116, ал. 4 в срок до 4 месеца от датата на влизането в сила на този закон.

(2) До издаването на наредбата по чл. 116, ал. 4 се прилага наредбата по отменената ал. 4 на чл. 237 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

3056