Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки
Дата на приемане 22/03/2018
Брой/година Държавен вестник 30/2018

 


УКАЗ № 89

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за обществените поръчки, приет от 44-то Народно събрание на 22 март 2018 г.

Издаден в София на 29 март 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 17 и 24 от 2018 г.)

Параграф единствен. В чл. 13, ал. 1, т. 18 след думата „изграждане“ се добавя „и поддръжка“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 март 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

3232