Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой
Дата на приемане 28/03/2018
Брой/година Държавен вестник 31/2018

 


УКАЗ № 91

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, приет от 44-то Народно събрание на 28 март 2018 г.

Издаден в София на 3 април 2018 г.

Президент на Републиката:

Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой (обн., ДВ, бр. 16 от 2011 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 63 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Обслужването на картови плащания по събиране на приходи и други постъпления на бюджетните организации по чл. 153, ал. 1, 3 и 4 от Закона за публичните финанси и на техни подведомствени разпоредители с бюджет по сметки, обслужвани от Българската народна банка, може да се извършва от оператора на платежна система с окончателност на сетълмента по ал. 2 въз основа на сключен договор между него и съответната бюджетна организация.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1 и 4, се извършва“ се заменят с „ал. 1, 4 и 5, може да се извършва“.

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 4, 5 и 6“.

4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 1, 3 и 5“ се заменят с „ал. 1, 3, 5 и 6“.

5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея цифрата „7“ се заменя с „8“.

Заключителна разпоредба

§ 2. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и 75 от 2016 г. и бр. 11, 89 и 96 от 2017 г.) в чл. 10, ал. 6 се създава изречение второ: „Обслужването на картовите плащания по събирането на приходите по ал. 1, т. 2 се извършва по реда на чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 март 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цвета Караянчева

3531