Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Решение за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Име на законопроекта Проект на решение за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Дата на приемане 04/04/2018
Брой/година Държавен вестник 31/2018

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Георги Запрев Динев за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 4 април 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цвета Караянчева

3779