Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник"
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник"
Дата на приемане 03/05/2018
Брой/година Държавен вестник 40/2018

 


УКАЗ № 123

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник“, приет от 44-то Народно събрание на 3 май 2018 г.

Издаден в София на 10 май 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник“

 
(обн., ДВ, бр. 89 от 1995 г.; попр., бр. 92 от 1995 г.; изм., бр. 123 от 1997 г., бр. 56 от 1999 г., бр. 1 от 2000 г.,

бр. 97 от 2001 г., бр. 9 и 42 от 2003 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 16 и 110 от 2008 г.,

бр. 15 от 2013 г., бр. 13 от 2016 г. и бр. 96 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 2, изречение второ накрая се добавя „освен в случаите по чл. 6“.

§ 2. Член 6 се изменя така:

„Чл. 6. Приложения към нормативен акт, включително към международни договори, ако е предвидено в акта, се обнародват като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник“ към броя на вестника, в който е обнародван съответният акт. Обнародването на интернет страницата на „Държавен вестник“ има същото правно значение, както и обнародването в печатно издание на „Държавен вестник“.“

§ 3. В чл. 8, т. 1 думите „както и на притурките към него“ се заличават.

§ 4. В чл. 12, ал. 3 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 6“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17 и 30 от 2018 г.) в чл. 54, ал. 7 накрая се добавя „като приложенията към НРД, когато е предвидено в договора, се обнародват като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник“.

§ 6. Приложенията към Националните рамкови договори за 2018 г. по чл. 54, ал. 1 и 2 от Закона за здравното осигуряване, представени до влизането в сила на този закон за обнародване в притурка към „Държавен вестник“, се обнародват като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник“.

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 3 май 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

4715