Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
Дата на приемане 16/05/2018
Брой/година Държавен вестник 44/2018

 


УКАЗ № 132

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп., бр. 30 от 2013 г.) , приет от 44-то Народно събрание на 16 май 2018 г.

Издаден в София на 18 май 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията

за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

(обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп., бр. 30 от 2013 г.)

§ 1. В декларацията по чл. 6, ал. 1 след думите „и неговите звена“ се поставя запетая и се добавя „областните администрации – за документи, издавани от кметовете и общинските администрации“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 май 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

5123