Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите
Дата на приемане 20/06/2018
Брой/година Държавен вестник 55/2018

 


УКАЗ № 171

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за водите, приет от 44-то Народно събрание на 20 юни 2018 г.

Издаден в София на 26 юни 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за водите

(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 10 се създава ал. 4:

„(4) Политиката, свързана с контрола върху техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.“

§ 2. В чл. 10г накрая се поставя запетая и се добавя „а председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – когато данните от информационните системи и документите засягат експлоатацията на язовирните стени и съоръженията към тях“.

§ 3. В чл. 17а, ал. 1 след думата „държавата“ се поставя запетая и се добавя „общини, когато са им предоставени за управление минерални води, изключителна държавна собственост“.

§ 4. В чл. 19 се създава нова ал. 2:

„(2) Публична общинска собственост, ако не са публична държавна собственост, са и недвижимите имоти и изградените върху тях язовири и съоръжения към тях, чиито собственици са се отказали от правото си на собственост по реда на чл. 100 от Закона за собствеността.“

§ 5. В чл. 48, ал. 1, т. 6 думата „строежи“ се заменя със „стоежи“.

§ 6. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Постоянната защита включва дейностите, възложени на изпълнителя на задължението за извършване на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите и:“;

б) в т. 9 думата „незабавно“ се заличава.

2. Създава се ал. 5:

„(5) Постоянната защита по ал. 4 се извършва:

1. в границите на населените места – от компетентните органи по чл. 140, ал. 4;

2. извън границите на населените места:

а) при извършване на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите – от изпълнителя на задължението в границите на възложените му територии;

б) от компетентните органи по 140, ал. 5 в останалите случаи.“

§ 7. В чл. 138а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Собствениците или ползвателите на водностопански системи и съоръжения и на обекти по чл. 131, ал. 1 изготвят аварийни планове по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия или възлагат тяхното изготвяне на оператори, като осигуряват изпълнението на предвидените в тях мерки. Аварийните планове съдържат:“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Специфичните изисквания за формата и съдържанието на аварийните планове на язовирите се определят с наредбата по чл. 141, ал. 2.“

3. В ал. 3:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Областните управители назначават комисии, които веднъж в годината извършват проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях по чл. 141б, ал. 1, т. 1 и 2, а за тези по чл. 141б, ал. 1, т. 3 – веднъж на три години. Комисиите:“;

б) точка 2 се изменя така:

„2. проверяват създадената организация по изпълнението на изискванията и мерките, предвидени в аварийния план;“

в) точка 4 се изменя така:

„4. дават заключение за готовността за безопасна експлоатация на язовира и съоръженията към него в нормални, екстремни и аварийни условия, въз основа на становището на всеки член на комисията;“

г) създават се т. 5 и 6:

„5. във връзка със заключението по т. 4 дават предписания на собствениците на язовири за привеждане в готовност за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях в нормални, екстремни и аварийни условия на работа, в т.ч. за извършването на ремонти и други технически дейности за привеждането на язовирната стена и съоръженията към нея в изправно техническо състояние, както определят срок за тяхното изпълнение;

6. съставят протокол за извършената проверка, съдържащ заключението по т. 4 и предписанията по т. 5, в срок до 14 дни от проверката по т. 1, който предоставят на областния управител за утвърждаване и изпращат екземпляр от него: на собственика на язовира, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирът, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната басейнова дирекция.“

4. В ал. 4 се създава т. 5:

„5. съответната община, на територията на която се намира язовирът.“

5. В ал. 5 думите „определена в наредбата по чл. 141, ал. 2“ се заличават.

§ 8. Член 138б се изменя така:

„Чл. 138б. При спор или неяснота относно собствеността на язовир държавното предприятие по чл. 139а осъществява организацията и техническата му експлоатация до влизането в сила на съдебното решение или до установяване на собственика при спазване на изискванията на чл. 138в, ал. 1.“

§ 9. В чл. 138в се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „чл. 138а, ал. 3, т. 2“ се заменят с „чл. 138а, ал. 3, т. 5“, а думите „чл. 190а, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 190а, ал. 2“.

2. В ал. 4 думите „чл. 138а, ал. 3, т. 2“ се заменят с „чл. 138а, ал. 3, т. 5“.

§ 10. Създават се чл. 139а – 139д:

„Чл. 139а. (1) Образува се Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, наричано по-нататък „ДПУСЯ“.

(2) Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ е юридическо лице със седалище София. Предприятието не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба.

(3) Основен предмет на дейност на ДПУСЯ е комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост.

(4) Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ осъществява и други дейности, които осигуряват или допълват основния предмет на дейност.

(5) Държавата предоставя на ДПУСЯ имущество – публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на предмета му на дейност.

(6) За изпълнение на предмета на дейност държавата предоставя на ДПУСЯ имущество – публична и частна държавна собственост, в т. ч. и язовирите, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно на държавата. Имуществото се определя с решение на Министерския съвет.

(7) Извън обхвата на дейността на ДПУСЯ са язовирите, които се стопанисват и управляват от „Национална електрическа компания“ – ЕАД, „Напоителни системи“ – ЕАД, „Земинвест“ – ЕАД, ВиК операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала и тези, отдадени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на основен ремонт и реконструкция от страна на концесионера.

(8) Дейността на ДПУСЯ за изпълнение на задачите, свързани с основния предмет на дейност, се финансира от:

1. приходи от дейността;

2. трансфер от държавния бюджет;

3. други постъпления, определени с нормативен акт.

(9) Средствата по ал. 8 се разходват за осъществяване предмета на дейност и издръжка на ДПУСЯ.

(10) Устройството и дейността на ДПУСЯ се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.

Чл. 139б. (1) Ежегодно до 1 март ДПУСЯ внася в Министерството на икономиката план за дейността си през текущата календарна година и годишен отчет за дейността през предходната календарна година.

(2) Планът по ал. 1 включва дейностите по чл. 139а за съответната година и съдържа най-малко следните елементи:

1. цели и очаквани резултати;

2. дейности, които ще бъдат извършвани за постигане на резултатите, включително инвестиционен план на предприятието;

3. план за управление на средствата по разработен на основата на очаквани разходи и приходи от дейността на предприятието.

(3) Министърът на икономиката одобрява плана за дейността на ДПУСЯ и годишния отчет по ал. 1, които са публични.

(4) Средствата за административни разходи на ДПУСЯ се одобряват от министъра на икономиката едновременно с плана по ал. 1.

(5) Средствата и операциите на ДПУСЯ се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.

Чл. 139в. (1) Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ се управлява от управителен съвет.

(2) Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ се представлява от изпълнителен директор.

(3) Управителният съвет на ДПУСЯ се състои от 8 членове, включително председател.

(4) Членове на управителния съвет са:

1. председател – министърът на икономиката или определен от него заместник-министър;

2. представител на Министерството на околната среда и водите;

3. представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

4. представител на Министерството на земеделието, храните и горите;

5. представител на Министерството на енергетиката;

6. представител на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ);

7. изпълнителният директор.

(5) Членовете на управителния съвет и изпълнителният директор на ДПУСЯ се назначават от министъра на икономиката по предложение на съответния министър или управителния съвет на НСОРБ.

(6) Членовете на управителния съвет не могат да извършват от свое или от чуждо име конкурентна дейност и да бъдат в договорни отношения с други предприятия, дружества и сдружения със сходен предмет на дейност.

(7) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е:

1. осъждано за престъпление от общ характер;

2. съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително с друг член на управителния съвет.

(8) Договорът за управление с член на управителния съвет се прекратява преди изтичането на срока на действието му, когато лицето:

1. не отговаря на изискванията на закона;

2. нарушава или не изпълнява условията, предвидени в закона или в договора за управление;

3. е подало писмена молба за освобождаване;

4. по решение на министъра на икономиката – с едномесечно предизвестие;

5. при оттегляне на номинацията на представителя.

(9) В случаите по ал. 7 или при смърт на член на управителния съвет министърът на икономиката назначава нов и сключва с него договор.

(10) Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен случай.

(11) Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.

(12) Управителният съвет може да взема решения и при неприсъственост, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 139г. Решенията на управителния съвет на ДПУСЯ за разходване на финансови средства са публични и се публикуват на интернет страницата на Министерството на икономиката в 14-дневен срок от приемането им.

Чл. 139д. При осъществяването на своята дейност ДПУСЯ има правата и задълженията на собственик на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по чл. 138б и предоставяните по чл. 139а, ал. 5.“

§ 11. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 текстът преди т. 1 се изменя така: „Когато почистването на речните легла е извън границите на урбанизирана територия, дейностите по ал. 4 се организират, координират и извършват съгласно чл. 138, ал. 5. При дейности по почистване на речни легла, планирани и организирани от областните администрации, областният управител:“.

2. В ал. 10 накрая се добавя „или от Изпълнителната агенция по горите в случаите по ал. 12“.

3. Създава се ал. 12:

„(12) Дейностите по почистване на речни легла, организирани и извършвани от изпълнителя на задължението за предоставяне на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите, съгласно чл. 138, ал. 5, се изпълняват в обем и на територии, съгласно възложените по реда на този закон задължения и се контролират и координират от Министерството на земеделието, храните и горите. При извършване на планирани или аварийни дейности, свързани с поддържане на проводимостта на реки, дерета и отводнителни съоръжения, изпълнителят уведомява предварително или при първа възможност в случай на аварийна ситуация съответните териториални структури на областна администрация, басейнова дирекция и в случай, че почистването включва отстраняване на насаждения – Изпълнителната агенция по горите, по отношение на които е приложима ал. 9.“

§ 12. В чл. 141, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „на хвостохранилища и шламохранилища“ се заличават.

2. В т. 2 думите „тяхната дейност“ се заменят с „тяхното състояние“.

§ 13. Създават се чл. 141а и 141б:

„Чл. 141а. (1) В зависимост от техните размери – височина на язовирната стена и обема на водохранилището, големи язовири са тези, които отговарят поне на едно от следните условия:

1. язовири с височина на стената, по-голяма от 15 м, мерена от най-ниската точка на основата до короната на язовира;

2. язовири с височина между 5 м и 15 м, завиряващи обем, по-голям от 3 милиона куб. м.

(2) Малки язовири са язовири, които не отговарят на условията по ал. 1.

(3) На контрол по реда на този закон и наредбата по чл. 141, ал. 2 подлежат всички язовири по ал. 1 и 2, с изключение на малките язовири, за които при класифицирането им по отношение на тяхната потенциална опасност е установено, че нарушаването на конструктивната цялост на язовирните им стени не създава заплаха за човешки жертви или не застрашават критична инфраструктура и отговарят поне на едно от следните условия:

1. създаваният воден напор е по-малък от 7.0 м и завиреният обем е по-малък от 50 000 куб. м;

2. създаденият воден напор е по-малък от 2.0 м независимо от завирения обем;

3. завиреният обем е по-малък от 15 000 куб. м независимо от създавания воден напор;

4. водосборният му басейн е не повече от 2.0 кв. км и водохранилището не се пълни чрез деривации или помпена станция.

(4) За техническата изправност и безопасната експлоатация на язовирите по ал. 3 отговарят собствениците. Те не са длъжни да възлагат стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея на лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена.

Чл. 141б. (1) Язовирите се класифицират в три степени на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в язовира води поради разрушаване или неправилна експлоатация на язовира:

1. първа висока степен на потенциална опасност;

2. втора значителна степен на потенциална опасност;

3. трета ниска степен на потенциална опасност.

(2) Критериите за класифициране на степента на потенциална опасност по ал. 1 се определят в наредбата по чл. 141, ал. 2 от междуведомствената комисия, назначена от Министерския съвет, която включва представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи и научните среди, имащи пряко отношение към язовирните стени и съоръженията към тях.

(3) Комисията по чл. 138а, ал. 3 класифицира язовирите по степен на потенциална опасност съгласно наредбата по чл. 141, ал. 2.“

§ 14. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) По насипните язовирни стени се забранява извършване на дейностите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 6 и 7.“

§ 15. В чл. 145 се създава ал. 4:

„(4) В 14-дневен срок от изпълнението на дейностите по ал. 1 кметът на съответната община е длъжен да уведоми председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за разрушаването на хидротехническото съоръжение или на част от него.“

§ 16. В чл. 146, ал. 1 след думата „съоръжения“ се добавя „и язовирните стени“.

§ 17. В чл. 188, ал. 1 се създава т. 13:

„13. схемата за експлоатация, технически възможните дебити на съоръженията и условията, определени със заповедта за утвърждаване на експлоатационите ресурси на находищата на минерални води, изключителна държавна собственост, предоставени за управление и ползване на общини.“

§ 18. В чл. 190, ал. 4 т. 4 се отменя.

§ 19. В чл. 190а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 думата „задължителни“ се заличава, след думата „закон“ се добавя „и наредбата по чл. 141, ал. 2“, а след думата „обекти“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на язовирите по приложение № 1 към чл. 13, т. 1, за намаляване на водните обеми, за което уведомява съответната басейнова дирекция“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Собствениците на язовирни стени и съоръжения към тях са длъжни да изпълняват предписанията по ал. 1, т. 3 и по чл. 138а, ал. 3, т. 5.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „задължителни“ се заличава.

§ 20. В чл. 190б ал. 2 и 3 се изменят така:

„(2) Протоколът се изготвя в срок до 14 дни след проверката и се изпраща на собственика на язовирната стена и съоръженията към нея.

(3) Копие от протокола се изпраща на оператора на язовирната стена и съоръженията към нея и на областния управител по местонахождението ù.“

§ 21. Създава се чл. 190в:

„Чл. 190в. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовири и съоръженията към тях по искане на собствениците въз основа на мотивирано становище на междуведомствен експертен съвет и по реда и условията на наредбата по чл. 141, ал. 2.

(2) Разрешението по ал. 1 е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

(3) Отказът на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да издаде разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовирната стена и съоръженията към нея подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 22. В чл. 199б се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице прилага принудителна административна мярка, като разпорежда със заповед временно извеждане от експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Прилагането на принудителна административна мярка се извършва в случай на възникване на непосредствена опасност от загуба на човешки живот, увреждане или погиване на имущество и/или на околна среда, когато опасността е резултат от действие или бездействие на собственик, оператор, концесионер или наемател на язовир.“

3. Създават се нови ал. 3 и 4 и ал. 5 и 6:

„(3) Временното извеждане от експлоатация на язовири и на съоръженията към тях се осъществява чрез пълното изпразване на водохранилището на язовира от:

1. концесионера, когато язовирът е отдаден на концесия;

2. наемателя, когато язовирът е отдаден под наем;

3. собственика, когато не са налице основанията по т. 1 и 2.

(4) В заповедта по ал. 1 се определя задълженото лице и разходите за прилагане на мярката.

(5) При неизпълнение на заповедта, с която е приложена принудителна административна мярка, временното извеждане от експлоатация на язовира и на съоръженията към него се осъществява от областния управител по местонахождението на язовира.

(6) Разходите за прилагането на принудителната административна мярка са за сметка на лицата по ал. 3. Когато в случаите по ал. 5 задълженото лице не възстанови направените разходи, вземането подлежи на принудително изпълнение по реда на Закона за Националната агенция за приходите.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 7.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:

„(8) Актовете по ал. 1 и 7 могат да бъдат обжалвани от засегнатите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването на актовете по ал. 1 и 7 не спира изпълнението им.“

§ 23. В чл. 200, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се т. 13а:

„13а. повреди или разруши елементи на контролно-измерителните системи на язовирите – от 10 000 лв. до 25 000 лв.;“.

2. В т. 39 думите „138а, ал. 3, т. 2“ се заменят с „чл. 138а, ал. 3, т. 5“, а думите „и чл. 190а, ал. 1, т. 3“ се заменят с „или задължение по чл. 190а, ал. 2“.

3. В т. 40 думите „чл. 199б, ал. 1 и 3“ се заменят с „чл. 199б, ал. 1 и 7“.

4. Създава се нова т. 42:

„42. за неизпълнение на задължения на наредбата по чл. 141, ал. 1, т. 3 или по чл. 141, ал. 2 – от 200 лв. до 1000 лв.;“.

5. Досегашната т. 42 става т. 43.

§ 24. В чл. 201 ал. 11 се изменя така:

„(11) Актовете за нарушенията по чл. 200, ал. 1, т. 13а, 18, 22 и 43 в случаите на упражняване на контрола по чл. 190, ал. 4, и по т. 38 – 42 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.“

§ 25. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 94 се изменя така:

„94. „язовир“ е водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации, както и земята, върху която са изградени;“.

2. Създават се т. 95а, 95б и 95в:

„95а. „конструктивна цялост на язовирните стени“ е качеството им да останат с ненарушена взаимна свързаност като такива и в системите с прилежащите им съоръжения – като форма, носеща способност, опорни условия, предназначение и конструктивни системи – под действието на проектните натоварвания и въздействия, без да се разрушат или съществено да се изменят, без да се нарушат връзките им и да се промени някой от проектните изчислителни конструктивни модели; запазването на конструктивната цялост на язовирната стена и съоръженията към нея осигурява нейната експлоатационна пригодност, т.е. тя да изпълнява предназначението си и да не се допусне неконтролирано изпускане на вода от водохранилището и/или нарушаване на проектните експлоатационни параметри на язовира;

95б. „нарушаване на конструктивната цялост на язовирната стена и на съоръженията към нея“ е нарушаване на съответствието между системата на язовирната стена и съоръженията към нея и проектните конструктивни модели на елементите на тази система; това е нарушаване на способността на системата да изпълнява предназначението си и съответно опасност от неконтролирано изпускане на вода от водохранилището и/или нарушаване на проектните експлоатационни параметри на язовира;

95в. „критична инфраструктура“ е понятие по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за защита при бедствия;“.

§ 26. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4в:

,,§ 4в. (1) Ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна и общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на концесионера, могат да се възлагат от търговско дружество със сто на сто държавно участие, определено от Министерския съвет.

(2) Министерският съвет, по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, одобрява списък на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по ал. 1, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция.

(3) На одобрените в списъка по ал. 2 язовири, в зависимост от нарушаването на конструктивната цялост на язовирните стени или съоръженията към тях, експертният съвет към търговското дружество определя вида и обема на дейностите по ал. 1, които трябва да бъдат извършени за осигуряване на сигурност, дълготрайност и ефективност на язовирните стени и съоръженията към тях и опазването на околната среда.

(4) Ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна собственост, предоставени за управление и стопанисване на „Национална електрическа компания“ – ЕАД, „Напоителни системи“ – ЕАД, „Земинвест“ – ЕАД, ВиК операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала, могат да се извършват от търговското дружество по ал. 1 при липса на средства и при заявено искане от страна на дружествата.

(5) Общините възстановяват на дружеството по ал. 1 разходите за ремонтите и реконструкциите на язовири – общинска собственост, освен когато правото на собственост върху тях се прехвърли безвъзмездно на държавата след решение на общинския съвет.

(6) В случаите по ал. 4 разходите за ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна собственост, се възстановяват от дружеството, което ги стопанисва и управлява („Национална електрическа компания“ – ЕАД, „Напоителни системи“ – ЕАД, „Земинвест“ – ЕАД, ВиК операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала), на търговското дружество по ал. 1.“

§ 27. В приложение № 2 към чл. 14, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 13 думите „с. Ветрен“ се заменят с „Бургас“.

2. В т. 30 накрая се добавя „и Бургас“.

3. Точка 31 се изменя така:

„31. Казичене – Равно поле, с участъци:

а) Казичене – област София, Столична община;

б) Равно поле – Софийска област, община Елин Пелин.“

4. В т. 35 думата „Царево“ се заменя с „Приморско“.

5. В т. 46 накрая думата „Костенец“ се заменя с „Момин проход“.

6. В т. 53 думите „с. Гърмен“ се заменят със „с. Марчево“.

7. В т. 63 думите „с. Рудник“ се заменят с „Бургас“.

8. В т. 64 думите „с. Генерал Тодорово“ се заменят със „с. Рупите“.

9. В т. 72 думите „с. Мечкарово“ се заменят със „с. Злати войвода“.

10. В т. 90 думите „с. Пролаз“ се заменят със „с. Пайдушко“.

11. Точка 99 се изменя така:

„99. Район „Долна Камчия“ – йодо-бромни води, с участъци:

а) Шкорпиловци – Ново Оряхово – Долни Чифлик – Старо Оряхово – област Варна, община Долни Чифлик;

б) Аврен – област Варна, община Аврен.“

12. Точка 100 се изменя така:

„100. Район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20 ºС, с участъци:

а) Варна – област Варна, община Варна;

б) Аксаково – област Варна, община Аксаково;

в) Суворово – област Варна, община Суворово;

г) Белослав – област Варна, община Белослав;

д) Аврен – област Варна, община Аврен;

е) Балчик – област Добрич, община Балчик;

ж) Каварна – област Добрич, община Каварна;

з) Шабла – област Добрич, община Шабла;

и) Шумен – област Шумен, община Шумен.“

13. Точка 101 се изменя така:

„101. Район „Варненски басейн“ – подземни води от еоценския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20 °С, с участъци:

а) Варна – област Варна, община Варна;

б) Балчик – област Добрич, община Балчик.“

14. Точка 102 се изменя така:

„102. Район „Софийска котловина“ – подземни води от донеозойската подложка и неогенския седиментен комплекс с температура, по-висока от 20 °С, с участъци:

а) София – област София, община Столична – минерални води в триаски скали;

б) София – област София, община Столична – минерални води в кредни скали;

в) София-запад – област София, община Столична – минерални води в неогенския седиментен комплекс;

г) София-изток – област София, община Столична – минерални води в неогенския седиментен комплекс;

д) Костинброд – Софийска област, община Костинброд – минерални води в юрски скали;

е) Костинброд – Софийска област, община Костинброд – минерални води в кредни скали;

ж) Божурище – Софийска област, община Божурище – минерални води в кредни скали.“

§ 28. В § 31 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г. и бр. 58 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Условията и редът за предоставяне за стопанисване и управление на язовирите – публична държавна собственост, включени в приложение № 1, се определят с акт на Министерския съвет по съвместно предложение на министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите и министъра на енергетиката.“

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Язовирите по ал. 1 се предоставят за стопанисване и управление с акт на Министерския съвет.

(4) При приватизация на търговски дружества или на части от такива дружества, в капитала или активите на които са включени язовири, съответният компетентен министър предприема необходимите действия за изваждането им от капитала, съответно отписването им от активите.“

§ 29. В § 133 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „находищата“ се добавя „или от обособен участък от находище“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) За участъците от находищата на минерални води по т. 31, 99, 100, 101 и 102 от приложение № 2 към чл. 14, т. 2:

1. границите се очертават по административните граници на съответната община;

2. се определят експлоатационните ресурси на минералните води в участъка от подземното водно тяло и техническия възможен дебит на водовземните съоръжения, като:

а) сумата от ресурсите в обособените участъци не може да надвишава ресурсите на находището на минерална вода;

б) ресурсите и техническият възможен дебит на водовземните съоръжения се изчисляват при зададено понижение, равно на нула, по границите на съответния участък;

3. се мотивира и очертава буферна зона по протежението на административната граница на общината, в която не се допуска изграждането на нови водовземни съоръжения, които биха нарушили изпълнението на изискването по т. 2.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „находищата“ се добавя „и участъците“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Предоставянето на минералните води по ал. 1 се извършва по писмено заявление от кмета след решение на общинския съвет на съответната община, подадено до 31 януари на годината, следваща публикуването на списъка по ал. 3.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

6. Създава се нова ал. 6:

„(6) При предоставяне на находищата на минерални води или обособените участъци от находище на минерални води от приложение № 2 към чл. 14, т. 2, определени като водни тела в Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), в решението по ал. 5 се включват специфични изисквания, в т.ч.:

1. равенство между разполагаемите ресурси на подземното водно тяло и експлоатационните ресурси на находището на минерални води;

2. събиране, поддържане и предоставяне на съответната басейнова дирекция на необходимата за целите на ПУРБ информация;

3. изпълнение на планирания мониторинг в определените пунктове за количествено и химично състояние на подземното водно тяло;

4. изпълнение на мерките за водното тяло, предвидени в ПУРБ;

5. определяне на частта от естествените и разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, която се предоставя на съответната община;

6. определяне на допустими понижения на водното ниво така, че да не се създава риск за понижение на водните нива:

а) в участъци, разположени в съседни общини;

б) и промяна на местоположението на границата между находището на минерална вода и съседни водни тела с води с температура, по-ниска или равна на 20 ?С;

7. ограниченията за изграждане на нови водовземни съоръжения, които може да възпрепятстват изпълнението на условията по т. 6 по протежение на границата със съседните общини и със съседни подземни водни тела.“

7. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8.

8. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея в т. 2:

а) в буква „в“ накрая се добавя „буква „а“;

б) създават се нови букви „г“ и „д“:

„г) изменя, продължава, преиздава, прекратява или отнема разрешителни, издадени преди предоставяне на находището на минерална вода за управление и ползване от общината;

д) контролира:

аа) изпълнението на параметрите и условията в издадените разрешителни за водовземане от находището или участъка от находище на минерална вода;

бб) поддържането и спазването на забраните в поясите и зоните за опазване на находището или участъка от находище на минерална вода;“

в) създават се букви „е“ и „ж“:

„е) събира таксите за водовземане от минерални води;

ж) разходва събраните такси за водовземане от минерални води от находищата или участъците по ал. 1 за целите по ал. 15, т. 2;“

г) досегашната буква „г“ става буква „з“ и в нея думата „разрешителни“ се заменя с „административни актове по букви „в“ и „г“ и констативните протоколи за изпълнения контрол по буква „д“;

д) досегашната буква „д“ става буква „и“ и се изменя така:

„и) ежегодно до 31 март представя на:

аа) министъра на околната среда и водите – отчет за ползването на минералните води, включващ: баланс на ресурсите на всяко находище/участък; баланс по водовземни съоръжения, посочващ утвърдения технически възможен дебит на всяко съоръжение, предоставения за ползване дебит от всяко съоръжение и свободния дебит от всяко съоръжение, списък на водоползвателите с данни за разрешените и фактически използваните през предходната година обеми минерална вода и заплатените такси за водовземане;

бб) директора на съответната басейнова дирекция – списък на водоползвателите с данни за разрешените и фактически използваните през предходната година обеми минерална вода и заплатените такси за водовземане и информация за изпълнените мерки на територията на общината – когато находището на минерална вода е определено като водно тяло в съответния план за управление на речните басейни.“

9. Досегашната ал. 8 се отменя.

10. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и се изменя така:

„(10) За находищата на минерална вода, предоставени за управление и ползване на общини, таксите за водовземане се:

1. определят с тарифа, приета от общинския съвет, като:

а) при определяне на размера на таксите се прилага принципът за възстановяване на разходите;

б) за находищата на минерална вода, в които са обособени участъци, таксите за съответните цели на водовземане са еднакви в отделните участъци; в случай че общините не постигнат съгласие по отношение размера на таксите, се прилага тарифата по чл. 194, ал. 6;

в) за находищата на минерална вода, определени като водни тела в плановете за управление на речните басейни:

аа) целите на водовземане се определят в съответствие с водните услуги, дефинирани в икономическия анализ на водоползването по чл. 192, ал. 2, т. 1;

бб) размерът на таксите се съобразява с определеното целево ниво на възстановяване на разходите за съответната услуга в плановете за управление на речните басейни;

2. превеждат по сметка на съответната община, публикувана на интернет страницата на общината.“

11. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и се изменя така:

„(11) Кметът на община изменя служебно разрешителните, издадени преди предоставяне на находището на минерална вода за управление и ползване от общината, в частта, определяща правилата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане.“

12. Създава се нова ал. 12:

„(12) Кметът на общината определя правилата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане в издаваните разрешителни и в изменените разрешителни по ал. 11 за срока на предоставяне на находището на минерална вода за управление и ползване от общината, определен с решението по ал. 5.“

13. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и в нея накрая се добавя „от находищата и участъците, включени в списъка по ал. 3“.

14. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и в нея думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 13“.

15. Досегашната ал. 13 става ал. 15 и се изменя така:

„(15) Средствата, събирани от таксите за водовземане по ал. 10:

1. постъпват в приход на общинските бюджети;

2. се разходват за:

а) опазване и ефективно използване на минералната вода;

б) изпълнение на планираните в ПУРБ мерки за постигане и поддържане на добро количествено и химично състояние на водното тяло на територията на общината – когато находището на минерална вода е определено като водно тяло в съответния план за управление на речните басейни.“

16. Досегашната ал. 14 става ал. 16 и се изменя така:

„(16) Правото на управление и ползване на минералните води по ал. 1 се погасява при:

1. неупражняването му за срок от 5 години;

2. изтичане на срока по ал. 1.“

17. Създава се ал. 17:

„(17) При погасяване на правото на управление и ползване на минералните води по ал. 1 директорът на басейнова дирекция служебно изменя разрешителните за водовземане от минерални води от съответното находище, частта, определяща правилата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане.“

Заключителни разпоредби

§ 30. В Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм., бр. 33, 59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26 и 36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 91 от 2008 г., бр. 6 и 80 от 2009 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 13 се създава ал. 10а:

„(10а) Сроковете по ал. 10 не текат, когато решението на общинската служба по земеделие е издадено в нарушение на чл. 16, ал. 3 от Закона за водите.“

§ 31. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21 и 28 от 2018 г.) в чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „д“ думата „язовири“ се заменя с „големи язовири и язовири от първа степен на потенциална опасност“.

§ 32. Наредбата по чл. 141, ал. 2 се привежда в съответствие с разпоредбите на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

§ 33. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общини внасят в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на взето решение от съответния общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 юни 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

6269