Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда
Дата на приемане 19/06/2019
Брой/година Държавен вестник 52/2019

 


УКАЗ № 150

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, приет от 44-то Народно събрание на 19 юни 2019 г.

Издаден в София на 26 юни 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 12 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 1, т. 5 думата „юридическите“ се заменя с „физическите лица, юридическите“.

§ 2. В чл. 3 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 се създава т. 7:

„7. предизвикан от събрания, митинги и манифестации.“

2. В ал. 4 накрая се добавя „и в съответствие с този закон“.

§ 3. В чл. 5 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.

2. В ал. 5 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.

§ 4. В чл. 8, ал. 1, т. 2 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.

§ 5. В наименованието на глава четвърта думата „юридическите“ се заменя с „физичес­ките лица, юридическите“.

§ 6. В чл. 11 се правят следните допълнения:

1. В т. 5 след думите „граничните стойности на показателите за шум в околната среда“ се добавя „в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение“.

2. В т. 7 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.

§ 7. В чл. 13 в текста преди т. 1 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.

§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думата „Юридическите“ се заменя с „Физическите лица, юридическите“.

2. В т. 1 след думата „среда“ се добавя „в помещенията на жилищни и обществени сгради, както и в помещенията на сгради със смесено предназначение“.

§ 9. Член 16а се изменя така:

„Чл. 16а. (1) Забранява се зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 ч.

(2) Забранява се озвучаването от обекти по ал. 1 и на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с изключение на териториите на религиозни храмове, железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия.

(3) Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение от пътни транспортни средства, с изключение на моторни превозни средства със специален режим на движение и в случаите, определени с наредба на съответния общински съвет.

(4) Озвучаването на открити площи от плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги, които плават във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България, с изключение на плавателни средства със специален режим на движение, се извършва при спазване на изискванията по ал. 2.

(5) Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.

(6) Изключения от забраната по ал. 2 се допускат при провеждане на обществени мероприятия на открито, като озвучаването на тези мероприятия се осъществява при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 3.“

§ 10. В глава четвърта се създава чл. 16б:

„Чл. 16б. (1) Физическите лица, юридичес­ките лица и едноличните търговци подават заявление пред общинската или районната администрация за работно време при откриване на обекти по чл. 16а, ал. 1, както и за промяна на работното им време, при условия и по ред, определени с наредба на съответния общински съвет.

(2) Към заявлението по ал. 1 задължително се прилага становище на съответната регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с наредбата по чл. 11, т. 5.

(3) За издаване на становището по ал. 2 лицата по ал. 1 подават в съответната регионална здравна инспекция:

1. заявление, което може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление;

2. декларация, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на територията – при промяна на предназначението на помещението;

3. копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията;

4. копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта;

5. протокол от извършено измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него;

6. документ за платена държавна такса по ал. 6.

(4) Измерването по ал. 3, т. 5 се извършва от независими лаборатории, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и в чийто обхват на акредитация попада показателят шум. Измерването се извършва при спазване изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5 и изискванията, определени в съответния стандарт.

(5) Регионалната здравна инспекция издава становището по ал. 2 в срок до 10 дни от подаване на заявлението въз основа на представените документи по ал. 3 и на проверка за съответствие на стойностите на показателите за шум, посочени в протокола по ал. 3, т. 5 с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5.

(6) За издаване на становището по ал. 2 се заплаща държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.

(7) При констатиране на несъответствия с изискванията на действащото законодателство и/или непълнота на представените документи по ал. 3 се дава предписание и се определя срок за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5 и/или за отстраняване на непълнотите в документите, който е не по-дълъг от 14 дни, като срокът по ал. 5 спира да тече.

(8) В срок до 10 дни от изтичането на срока по ал. 7 регионалната здравна инспекция извършва измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в случаите, когато са констатирани несъответствия с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5, и съставя протокол.

(9) Регионалната здравна инспекция издава становището по ал. 2 при изпълнено предписание в срок до 5 дни от извършване на измерването по ал. 8 и/или от отстраняване на непълнотите в документите.

(10) При констатиране на неизпълнение на предписанието по ал. 7 директорът на регионалната здравна инспекция прави мотивиран отказ за издаване на становището по ал. 2 и в срок до 7 дни писмено уведомява лицето, подало заявлението по ал. 3. В този случай процедурата по издаване на становище по ал. 2 се прекратява, за което писмено се уведомяват и съответните държавни и общински органи.

(11) Отказът по ал. 10 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.

(12) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено становището по ал. 2, се издава ново становище по реда на ал. 2 – 9.“

§ 11. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. Министърът на вътрешните работи или определени от него длъжностни лица осъществяват контрол:

1. върху пътните превозни средства, движещи се по пътищата, отворени за обществено ползване, по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда в съответствие със Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

2. за спазване изискванията на чл. 16а, ал. 2 и 3.“

§ 12. В чл. 20 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“;

б) създава се т. 4:

„4. спазване изискванията на чл. 16а, ал. 4.“

2. В ал. 2 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.

§ 13. В чл. 22, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 1 накрая се добавя „и за спазване на забраната по чл. 16а, ал. 5“.

2. В т. 4 накрая се добавя „ал. 1 и 6 и чл. 16б, ал. 1“.

§ 14. В чл. 26, ал. 2 числото „21“ се заменя с „22“.

§ 15. В чл. 27, ал. 3 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „и юридическите лица“ се заменят с „лица, юридическите лица и едноличните търговци“.

2. В т. 2 думата „юридическите“ се заменя с „физическите лица, юридическите“.

§ 16. В чл. 28, ал. 1 числото „21“ се заменя с „22“.

§ 17. Създава се чл. 28а:

„Чл. 28а. (1) При констатиране на нарушение по чл. 16а, ал. 2 и 3 определените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица по чл. 19 издават писмено разпореждане за преустановяване на озвучаването:

1. от съответния обект за производство, съхраняване и търговия или обект в областта на услугите, разкрит и разположен в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение – в случаите по чл. 16а, ал. 2;

2. с озвучителни средства, разположени в открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение – в случаите по чл. 16а, ал. 2;

3. от пътното превозно средство – в случаите по чл. 16а, ал. 3.

(2) Разпорежданията по ал. 1 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.“

§ 18. Създава се чл. 28б:

„Чл. 28б. (1) При подадени жалби и сигнали за излъчване на шум над граничните стойности, определени с наредбата по чл. 11, т. 5, от конкретен обект по чл. 16б, ал. 1, регионалната здравна инспекция в срок до три дни извършва измерване на проникващия шум в съответните съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него, и съставя констативен протокол.

(2) Когато при измерването по ал. 1 не се констатира излъчване на шум над граничните стойности, определени в наредбата по чл. 11, т. 5, регионалната здравна инспекция издава заключение за съответствие в срок до 5 дни от извършване на измерването.

(3) Когато при измерването по ал. 1 се констатира излъчване на шум над граничните стойности, определени в наредбата по чл. 11, т. 5, регионалната здравна инспекция дава предписание и определя срок за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата, който е не по-дълъг от 14 дни, като срокът по ал. 2 спира да тече.

(4) В срок до 10 дни от изтичането на срока по ал. 3 регионалната здравна инспекция извършва повторно измерване на нивото на шума, излъчван от обекта, предмет на проверката, и съставя констативен протокол.

(5) Регионалната здравна инспекция издава заключение за съответствие при изпълнено предписание по ал. 3 в срок до 5 дни от извършване на повторното измерване по ал. 4.

(6) При констатиране на неизпълнение на предписанието по ал. 3 директорът на регионалната здравна инспекция издава заповед за отмяна на издаденото становище по чл. 16б, ал. 2 и в срок до 7 дни писмено уведомява съответното лице по чл. 16б, ал. 1, както и кмета на общината и органите на Министерството на вътрешните работи за незабавно предприемане на действия по компетентност.

(7) Заповедта по ал. 6 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.“

§ 19. В чл. 31 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думата „благоустройството“ се добавя „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директорите на регионалните здравни инспекции“.

2. Създават се ал. 3 – 5:

„(3) При неизпълнение на разпореждането по чл. 28а, ал. 1, т. 1 дейността на обекта се спира за срок три дни, като на видно място се поставя уведомление, че дейността на обекта е спряна.

(4) При последващо нарушение по чл. 16а, ал. 2, извършено в срок до една година от издаване на разпореждането по чл. 28а, ал. 1, т. 1, дейността на обекта се спира за срок 14 дни, като на видно място се поставя уведомление, че дейността на обекта е спряна.

(5) Спирането на дейността по ал. 3 и 4 се извършва със заповед за принудителна административна мярка, издадена от определените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица по чл. 19.“

§ 20. Член 32 се изменя така:

„Чл. 32. Заповедите по чл. 31, ал. 2 и 5 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.“

§ 21. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „100 до 300“ се заменят с „200 до 700“.

2. В ал. 2 думите „100 до 300“ се заменят с „200 до 700“ и думите „200 до 2000“ се заменят с „500 до 3000“.

3. В ал. 3 думите „500 до 1000“ се заменят със „700 до 1500“ и думите „2000 до 5000“ се заменят с „3000 до 7000“.

§ 22. В чл. 34 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „1000 до 3000“ се заменят с „3000 до 6000“.

2. В ал. 2 думите „4000 до 10 000“ се заменят с „5000 до 12 000“.

§ 23. Създава се чл. 34а:

„Чл. 34а. (1) За нарушение по чл. 16а, ал. 1 – 5 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.“

§ 24. Създава се чл. 34б:

„Чл. 34б. Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение може да се изземват и задържат веществени доказателства, свързани с установяване на нарушението по чл. 16а, ал. 2.“

§ 25. В чл. 36 числото „21“ се заменя с „22“.

§ 26. В чл. 37 числото „21“ се заменя с „22“.

§ 27. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:

1. В т. 1 накрая се добавя „в т. ч. механични и електронни озвучителни средства“.

2. Създават се т. 22 – 25:

„22. „Озвучаване“ е излъчване на звук в околната среда, предаван чрез механични и електронни озвучителни средства и/или чрез гласово звукоизвличане и пеене.

23. „Обществени мероприятия“ са концерти, постановки, прожекции, циркови спектакли, спортни състезания и мероприятия и други с подобен характер, изложения, панаири, церемонии, официални празници или прояви с официален или възпоменателен характер.

24. „Зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение“ са зоните и териториите по смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

25. „Открита площ“ е незастроената част от територията, включително частта, върху която има изградена конструкция без покрив или поне една ограждаща стена.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 28. В Закона за събранията, митингите и манифестациите (обн., ДВ, бр. 10 от 1990 г.; изм., бр. 11 от 1998 г. и бр. 24 от 2010 г.) в чл. 5 думите „22 до 6 часа“ се заменят с „22,00 до 8,00 ч.“.

§ 29. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон заявленията за работно време и за промяна на работното време по чл. 16б, ал. 1 се подават и разглеждат по досегашния ред.

§ 30. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се приемат, съответно издават и привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 19 юни 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Емил Христов

4920