Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Дата на приемане 04/07/2018
Брой/година Държавен вестник 59/2018

 


УКАЗ № 185

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, приет от 44-то Народно събрание на 4 юли 2018 г.

Издаден в София на 10 юли 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

(обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г.,

бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г.,

бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.)

§ 1. Член 1 се изменя така:

„Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:

1. пускането на пазара, надзора на пазара, регистрирането, пускането в употреба, спирането от работа, контрола по техническото състояние и безопасността на земеделската, горската техника, включително на превозните средства и машините за земни работи, както и придобиването и отнемането на правоспособност за работа с техника;

2. пускането на пазара и надзора на пазара на двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника;

3. условията и реда за пускане в употреба и регистрация на превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари.“

§ 2. В чл. 3, ал. 1 накрая се добавя „както и за двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника“.

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 накрая се добавя „и делегираните актове и актовете за изпълнението му“.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. компетентен орган по одобряване на типа и орган за надзор на пазара по смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО (OB, L 252/53 от 16 септември 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/1628“, и делегираните актове и актовете за изпълнението му;“.

3. В т. 3 думите „чл. 9б“ се заменят с „чл. 9б, ал. 8“.

§ 4. Член 6 се изменя така:

„Чл. 6. Областните дирекции „Земеделие“:

1. са орган по:

а) регистрация на техниката;

б) контрол на техническото състояние и безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба, и за придобиването на правоспособност за работа с техника;

2. подпомагат министъра на земеделието, храните и горите или оправомощените от него длъжностни лица при осъществяване на надзор на пазара по смисъла на Регламент (ЕС) № 167/2013 и Регламент (ЕС) 2016/1628.“

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа национален публичен електронен регистър:

1. за регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея;

2. на издадените ЕС сертификати за одобряване на типа или национални одобрения на типа;

3. на лицата, които притежават разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника;

4. на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техника.“

2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „т. 1“.

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Регистърът се създава и поддържа в съответствие със Закона за електронното управление и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(4) Информацията, която се включва в регистъра по ал. 1, т. 1, 3 и 4, се определя с наредбата по чл. 13, ал. 2.“

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) На пазара се пуска само:

1. техника, която отговаря на изискванията за одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013 или съгласно наредбата по чл. 9б, ал. 8;

2. двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, които отговарят на изискванията за одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) 2016/1628.“

2. В ал. 2, т. 6 след думата „извънпътна“ се добавя „подвижна“.

3. Създава се ал. 4:

„(4) Двигателите с вътрешно горене по ал. 2, т. 6 се делят на категории съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/1628.“

§ 7. В чл. 9а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1:

аа) в изречение първо думите „до министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят със „за всеки тип по образец, съгласно наредбата по ал. 12“;

бб) създава се ново изречение второ: „Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“;

вв) досегашното изречение второ става изречение трето;

б) точка 1 се изменя така:

„1. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация, преведен на български език – когато производителят не е регистриран в Република България;“

в) в т. 4 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.

2. В ал. 5 изречение първо се изменя така: „Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по ал. 1, комисията по чл. 9г, ал. 1 писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни.“

3. В ал. 9 изречение второ се изменя така: „Екземпляр от сертификата се съхранява в Министерството на земеделието, храните и горите.“

4. В ал. 11 след думата „оправомощава“ се добавя „и нотифицира“.

§ 8. В чл. 9б се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) За национално одобряване на типа на ремаркета и сменяема прикачна техника производителят или негов представител подава отделно заявление за всеки тип по образец съгласно наредбата по ал. 8. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:

1. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация – когато производителят не е регистриран в Република България;

2. нотариално заверено копие от документа, с който представителят е упълномощен от производителя – когато заявителят е представител;

3. техническа документация, определена в наредбата по ал. 8;

4. документ за платена държавна такса за издаване на сертификат за национално одобряване на типа, когато плащането не е извършено по електронен път.“

2. Създават се ал. 2 – 8:

„(2) При подадено заявление за национално одобряване на типа се съставя техническо досие, определено в наредбата по ал. 8.

(3) В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите издава или отказва издаване на сертификат за национално одобряване на типа техника.

(4) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по ал. 1, комисията по чл. 9г, ал. 1 писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни. Срокът по ал. 3 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

(5) Министърът на земеделието, храните и горите издава сертификат за национално одобряване на типа, когато:

1. са изпълнени правилата за съответствие на производството, определени в наредбата по ал. 8;

2. типът техника съответства на данните, посочени в техническата документация;

3. типът техника отговаря на изискванията, определени в наредбата по ал. 8.

(6) Министърът на земеделието, храните и горите мотивирано отказва да издаде сертификат за национално одобряване на типа на ремаркета и сменяема прикачна техника, когато не са изпълнени изискванията по ал. 5. Отказът се съобщава и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(7) За издаване на сертификат за национално одобряване на типа заявителят заплаща на Министерството на земеделието, храните и горите такса по тарифата по чл. 17, ал. 1. Екземпляр от сертификата се съхранява в Министерството на земеделието, храните и горите.

(8) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за извършване на национално одобряване на типа за ремаркета и сменяема прикачна техника и за издаване на сертификат за национално одобряване на типа.“

§ 9. Член 9в се изменя така:

„Чл. 9в. (1) За издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа на всеки тип двигатели с вътрешно горене по чл. 9, ал. 2, т. 6 или фамилии двигатели производителят или негов представител подава отделно заявление по образец, одобрен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, при спазване изискванията на чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/1628. Образецът се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:

1. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация, преведен на български език, когато производителят не е регистриран в Република България;

2. нотариално заверено копие от документа, с който представителят е упълномощен от производителя – когато заявителят е представител;

3. техническа документация съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1628;

4. декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на същия тип двигател или фамилии двигатели до орган по одобряването на друга държава – членка на Европейския съюз.

(2) Измерванията и изпитванията за ЕС одобряване на типа се извършват в съответствие с разпоредбите на чл. 24 и 25 от Регламент (ЕС) 2016/1628.

(3) В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите издава или отказва издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа техника.

(4) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по ал. 1, комисията по чл. 9г, ал. 1 писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни. Срокът по ал. 3 спира да тече от датата на получаване на уведомлението до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

(5) При подадено заявление за ЕС одобряване на типа органът по одобряването съставя техническо досие съгласно чл. 22, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/1628.

(6) Когато са изпълнени изискванията на чл. 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1628 и емисиите на отработените газове са в съответствие с изискванията на чл. 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1628, министърът на земеделието, храните и горите издава сертификат за ЕС одобряване на типа на всички заявени типове или фамилии двигатели.

(7) Сертификатът по ал. 6 се издава в съответствие с чл. 23 от Регламент (ЕС) 2016/1628.

(8) Министърът на земеделието, храните и горите мотивирано отказва да издаде ЕС сертификат за одобряване на типа двигател или фамилии двигатели, когато не са изпълнени изискванията по ал. 6. Отказът се съобщава и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(9) За издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа заявителят заплаща на Министерството на земеделието, храните и горите такса по тарифата по чл. 17, ал. 1. Екземпляр от сертификата се съхранява в Министерството на земеделието, храните и горите.

(10) Министърът на земеделието, храните и горите оправомощава и нотифицира технически служби по реда на глава XII от Регламент (ЕС) 2016/1628.“

§ 10. Създава се нов чл. 9г:

„Чл. 9г. (1) Дейността на министъра на земеделието, храните и горите при одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013 и Регламент (ЕС) 2016/1628 се подпомага от постоянна експертна комисия. Съставът на комисията се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

(2) Организацията на работа на комисията по ал. 1 за всяко производство за одобряване на типа се определя съответно с наредбите по чл. 9а, ал. 12 и по чл. 9б, ал. 8.“

§ 11. В чл. 9д се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думата „извънпътната“ се добавя „подвижна“, а думите „и въз основа на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип“ се заменят с „и съгласно ал. 4“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Пускането на пазара на нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника, се извършва въз основа на:

1. сертификат по чл. 9в, ал. 6 при нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип, при спазване на чл. 34 и 58 от Регламент (ЕС) 2016/1628;

2. удостоверение за съответствие, когато е приложимо съгласно чл. 31 от Регламент (ЕС) 2016/1628, преведено на български език;

3. график съгласно Приложение III към Регламент (ЕС) 2016/1628, приложим за съответната категория.“

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Предоставянето на пазара и пускането в употреба на ремаркета и сменяема прикачна техника, подлежаща на национално одобряване, се извършват по реда на наредбата по чл. 9б, ал. 8.“

§ 12. В глава трета се създава чл. 10г:

„Чл. 10г. (1) Условията и редът за регистрация на превозни средства за всякакви терени, различни от тези от категория L7е-В, съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60/52 от 2 март 2013 г.) и на многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари се определят с наредбата по чл. 11, ал. 9.

(2) Превозните средства по ал. 1 могат да се движат по изключение по пътищата, отворени за обществено ползване, по ред, определен с наредбата по чл. 140, ал. 6 от Закона за движението по пътищата.

(3) Движението на самоходна техника с мощност на двигателя до 10 kW по местните пътища, отворени за обществено ползване, се извършва по изключение за извършване на селскостопански и горскостопански дейности и при липса на селскостопански и/или горски пътища при придвижване до и/или от мястото на работа. На лицето, което управлява самоходната техника, не се налага глоба по чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.“

§ 13. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 в изречение първо след думата „заявление“ се добавя „по образец съгласно наредбата по ал. 9“ и думите „информационната база данни“ се заменят с „регистъра“.

2. В ал. 4:

а) точка 6 се изменя така:

„6. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация – преведен на български език, когато собственикът не е регистриран в Република България;“

б) в т. 8 думите „или валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип съгласно наредбата по чл. 9б“ се заличават;

в) точка 10 се отменя.

§ 14. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за:

1. обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника;

2. издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника;

3. осъществяване на контрол за дейностите по т. 1 и 2.“

2. В ал. 3 след думата „техника“ се добавя „са по образец съгласно наредбата по ал. 2 и“ и думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят със „съответната областна дирекция „Земеделие“.

§ 15. Създават се чл. 13а, 13б и 13в:

„Чл. 13а. (1) Минималната възраст на лицата за придобиване на правоспособност за работа с техника от категориите по чл. 13, ал. 4 е 18 години.

(2) Обучението за придобиване на правоспособност може да започне най-рано 6 месеца преди кандидатът да навърши необходимата възраст по ал. 1, а за обучение по държавен план-прием в училищното професионално образование – една година.

Чл. 13б. (1) Теоретичното и практическото обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника се извършва в регистрирани учебни форми въз основа на удостоверение за регистрация, издадено от министъра на земеделието, храните и горите.

(2) За извършване на обучението по ал. 1 се регистрират:

1. лица, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

2. лица, регистрирани по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

3. професионални гимназии, професионални колежи, средни училища с паралелки за професионална подготовка и висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование.

(3) За вписване в регистъра по чл. 7, ал. 1 лицата по ал. 2 подават до министъра на земеделието, храните и горите заявление по образец съгласно наредбата по чл. 13, ал. 2. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:

1. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация, преведен на български език, когато заявителят не е регистриран в Република България;

2. нотариално заверено копие от пълномощно – когато заявителят е представител;

3. копие на акта за създаване или преобразуване на лицата по ал. 2, т. 3.

 (4) Министърът на земеделието, храните и горите издава удостоверение за регистрация на учебна форма за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа с техниката на лицата по ал. 2 за всеки учебен център поотделно при наличие на:

1. собствени или наети за срок не по-малък от срока за извършване на обучение помещения – учебни кабинети, учебни площадки и полигони, които отговарят на изискванията, определени в наредбата по чл. 13, ал. 2;

2. собствена или наета за срок не по-малък от срока на удостоверението за извършване на обучение техника, регистрирана по реда на чл. 11, ал. 1, която е преминала задължителен технически преглед, гарантиращ техническата ù изправност и безопасност и има валидна застраховка „Гражданска отговорност“ за съответната година;

3. преподавател по теория:

а) лице с висше техническо образование по специалност, отговаряща на категорията за правоспособност за работа с техниката, за която се провежда обучение;

б) учител по професионална подготовка с правоспособност за работа с техниката, за която се провежда обучение;

4. преподавател по практика – лице с висше техническо образование:

а) в областта на горското стопанство или механизация на горското стопанство, с правоспособност за работа с категории Твк-Г и Тпс;

б) в областта на механичната технология на дървесината или механизация на горската промишленост с правоспособност за работа с категория Тпс;

в) с правоспособност за работа с категории Твк, Твк-З и Твк-М.

(5) Удостоверението по ал. 4 се издава за срок 5 години. Срокът може да бъде удължен с още 5 години, когато преди изтичането на срока на удостоверението е подадено заявление за удължаване.

(6) Издаването на удостоверението за регистрация, както и проверката за удължаване на срока на вече издадено удостоверение се извършват в срок до два месеца от подаване на заявлението.

(7) Министърът на земеделието, храните и горите мотивирано отказва издаването или удължаването на срока на удостоверението за регистрация, когато не са спазени изискванията на ал. 3 и 4. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед отменя издаденото удостоверение за регистрация:

1. при прекратяване дейността на вписаното в регистъра лице и заличаване на регистрацията му в съответния публичен регистър;

2. с изтичане на срока, за който е издадено;

3. по заявление на вписаното в регистъра лице;

4. когато служебно или с акт на компетентен орган се установи, че:

а) вписаното в регистъра лице си е послужило с неверни данни при подаване на заявлението за издаване или за удължаване на удостоверението;

б) вписаното в регистъра лице допусне извършването на обучение в нарушение на учебната документация или когато учебният кабинет, учебната площадка, полигонът, преподавателите или техниката престанат да отговарят на изискванията на ал. 4 и на наредбата по чл. 13, ал. 2.

(9) В случаите по ал. 8 правото да се извършва обучение се прекратява. Заповедта за отмяна се съобщава и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) Лицата, чието удостоверение е отменено, могат да кандидатстват за получаване на ново удостоверение не по-рано от една година от датата на влизане в сила на заповедта за отмяна.

Чл. 13в. (1) Учебната документация за придобиване на правоспособност за работа с техниката включва:

1. квалификационна характеристика;

2. учебен план и учебни програми – за всяка категория;

3. книжка за обучение на кандидата по образец, приложен към учебната документация за съответната категория правоспособност.

(2) Условията и редът за утвърждаване на учебната документация по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 13, ал. 2.“

§ 16. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: „Министърът на земеделието, храните и горите оправомощава длъжностни лица, които да организират и извършват надзор на пазара на техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 – 5 съгласно чл. 5, параграф 4 и чл. 7 от Регламент (ЕС) № 167/2013, като извършват проверки за:“.

2. В ал. 3 думите „чл. 9б“ се заменят с „чл. 9б, ал. 8“.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на земеделието, храните и горите оправомощава длъжностни лица, които да организират и извършват надзор на пазара на нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника, съгласно чл. 5, параграф 5 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/1628, като извършват проверки за:

1. наличие на сертификат за ЕС одобряване на типа двигатели или фамилии двигатели при нанесена маркировка за съответствие с одобрен тип;

2. наличие на удостоверение за съответствие, когато е приложимо, съгласно чл. 31 от Регламент (ЕС) 2016/1628;

3. изпълнение на изискванията на чл. 34 и 58 от Регламент (ЕС) 2016/1628;

4. предприетите действия от икономическите оператори по глава II от Регламент (ЕС) 2016/1628.“

4. В ал. 5 след думата „продуктите“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.

§ 17. В чл. 15а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3 думите „валидна декларация за съответствие“ се заменят с „удостоверение за съответствие, когато е приложимо, съгласно чл. 31 от Регламент (ЕС) 2016/1628“;

б) в т. 4 накрая се добавя „и двигателите, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника“;

в) в т. 6 думите „за прекратяване на регистрацията за извършване на учебна дейност по този закон“ се заменят със „за отнемане на удостоверението за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника“.

2. В ал. 3 след думата „контрола“ се добавя „и надзора“.

§ 18. В чл. 15б се правят следните допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думата „техника“ се добавя „и нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника“.

2. В т. 1 накрая се добавя „и надзора на пазара“.

3. В т. 2 след думата „техника“ се добавя „и двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника“.

4. В т. 4 след думите „Регламент (ЕС) № 167/2013“ се добавя „включително по глава II от Регламент (ЕС) 2016/1628“.

§ 19. В чл. 18, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 9 се изменя така:

„9. липса на ЕС сертификат за одобряване на типа двигател или фамилии двигатели или липса на нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип и удостоверение за съответствие, когато е приложимо за нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника;“.

2. Създава се т. 10:

„10. нарушение на чл. 34 и 35 от Регламент (ЕС) 2016/1628 по отношение на двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника.“

§ 20. В чл. 19, ал. 2 думите „300 лв.“ се заменят с „от 150 до 300 лв.“.

§ 21. Създават се чл. 21г и 21д:

„Чл. 21г. (1) Който извърши нарушение по чл. 57, параграф 2, букви „а“ – „д“ от Регламент (ЕС) 2016/1628, се наказва с глоба в размер от 1500 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 21д. (1) Който извърши нарушение по чл. 57, параграф 2, букви „е“ – „н“ от Регламент (ЕС) 2016/1628, се наказва с глоба в размер от 2500 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.“

§ 22. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) точки 1 и 3 се отменят;

б) в т. 6 думите „наредбите по чл. 9б и 9в“ се заменят с „наредбата по чл. 9б, ал. 8“ и накрая се добавя „или на чл. 32 и 33 от Регламент (ЕС) 2016/1628“;

в) в т. 8 накрая се добавя „съгласно наредбата по чл. 9б, ал. 8, Регламент (ЕС) № 167/2013 или Регламент (ЕС) 2016/1628“;

г) точки 9, 11, 13, 18, 19 и 20 се отменят;

д) в т. 30 думите „понятията в“ се заменят с „определенията по чл. 3“;

е) в т. 32 думите „чл. 9б“ се заменят с „чл. 9б, ал. 8“;

ж) в т. 35 думите „чл. 9б“ се заменят с „чл. 9б, ал. 8“.

2. Параграф 1а се изменя така:

„§ 1а. Този закон осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства, на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО

и на делегираните актове и актовете за изпълнението им.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 23. Издадените до влизането в сила на този закон разрешителни за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.

§ 24. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г. и бр. 2, 7 и 17 от 2018 г.) в чл. 143, ал. 5 т. 2 се изменя така:

„2. трактори за селското и горското стопанство, които подлежат на регистрация по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;“.

§ 25. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г. и бр. 58, 63 и 92 от 2017 г.) в чл. 2а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите издава наредби за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните.“

§ 26. В срок до 31 декември 2019 г. регистърът по чл. 7, ал. 1 се привежда в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

§ 27. Министърът на земеделието, храните и горите привежда издадените от него наредби в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 4 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

6795