Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за държавната собственост
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
Дата на приемане 24/10/2018
Брой/година Държавен вестник 90/2018

 


УКАЗ № 241

На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за държавната собственост, приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г., повторно приет на 24 октомври 2018 г.

Издаден в София на 25 октомври 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 21, 64 и 77 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 43 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „в които държавата е едноличен собственик на капитала“ се заличават.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 2. В чл. 57, ал. 3 думите „или при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство“ се заменят с „при спазване на правилата в областта на държавните помощи“.

§ 3. В чл. 57а, ал. 1, изречение първо думите „държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала“ се заменят с „и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон“.

Заключителна разпоредба

§ 4. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 7, 8 и 64 от 2018 г.) се създава чл. 28а:

„Чл. 28а. (1) Апорт на имоти или вещи, които не са обособени части – собственост на търговско дружество, включено в списъка по чл. 3, ал. 1, се извършва след решение на Министерския съвет по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на дружеството.

(2) Апорт може да се извършва само в търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е дружеството по ал. 1, както и в търговско дружество, в което дружеството по ал. 1 притежава част от капитала, а останалото участие в капитала е държавно или общинско.

(3) Апорт може да се извършва и при учредяване на търговско дружество при условията на ал. 1 и 2.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. и на 24 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9539