Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Дата на приемане 11/07/2018
Брой/година Държавен вестник 61/2018

 


УКАЗ № 190

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, приет от 44-то Народно събрание на 11 юли 2018 г.

Издаден в София на 16 юли 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

(обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г.,

бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г.,

бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.;

Решение № 4 на КС от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.; изм., бр. 60 от 2015 г.,

бр. 14 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.)

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 13:

„§ 13. До 31 декември 2018 г. се разрешава групов лов на дива свиня и извън срока, посочен в т. 3.2 от приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, включително и в ден сряда.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

6987