Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата
Дата на приемане 11/10/2018
Брой/година Държавен вестник 88/2018

 


УКАЗ № 233

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, приет от 44-то Народно събрание на 11 октомври 2018 г.

Издаден в София на 16 октомври 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 7 и 28 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 5 се създава ал. 5:

„(5) Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата на Министерството на културата.“

§ 2. В чл. 7 се създава ал. 6:

„(6) Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата на Министерството на културата.“

§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата на Министерството на културата.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 4. В чл. 26, ал. 2 се създава изречение второ: „При невъзможност на министъра на културата да присъства на заседание на управителния съвет по изключение той се замества от упълномощен от него заместник-министър.“

Заключителни разпоредби

§ 5. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 95 от 2016 г. и бр. 20 и 77 от 2018 г.) в чл. 7, ал. 2 се създава изречение второ: „Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата на Министерството на културата.“

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9027