Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
Дата на приемане 24/10/2018
Брой/година Държавен вестник 92/2018

 


УКАЗ № 243

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, приет от 44-то Народно събрание на 24 октомври 2018 г.

Издаден в София на 29 октомври 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32, 97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7, 56 и 77 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения:

1. В т. 3 думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 5 и 6“.

2. В т. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

§ 2. В чл. 22 се създава ал. 4:

„(4) Националното бюро за правна помощ служебно събира информацията по ал. 2 и 3 и се снабдява с необходимите документи от съответните компетентни органи по електронен път.“

§ 3. В чл. 23, ал. 3 навсякъде в текста преди т. 1 след думата „съдът“ се добавя „съответно председателят на НБПП“.

§ 4. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Когатое предоставена правна помощ чрез консултация в регионален център за консултиране, лицето може да кандидатства за правна помощ по чл. 21, т. 2 и 3. Решението за предоставяне на правна помощ за подготовка на документи за завеждане на дело и за назначаване на адвокат за процесуално представителство се взема от председателя на НБПП в 14-дневен срок от получаването на документите от съответния адвокатски съвет. Отказът за предоставяне на правна помощ се мотивира и подлежи на обжалване, като за обжалването се прилага ал. 2.“

2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 2018 г.; изм., бр. 27 от 2018 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5, ал. 1:

а) в т. 5 думите „питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали“ се заменят с „обекти – недвижими имоти“;

б) точка 6 се отменя.

2. В чл. 7, ал. 1 думите „т. 2 – 6“ се заменят с „т. 2 – 5“.

3. В глава втора наименованието на раздел V се изменя така: „Охрана на обекти – недвижими имоти“.

4. В чл. 24:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Охраната на обекти – недвижими имоти, е дейност по осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект, по опазване на телесната неприкосновеност на физически лица, пребиваващи в обекта, и физическа защита от противоправни посегателства на имуществото, находящо се в него, както и по тяхното предотвратяване.“;

б) в ал. 2 думите „и/или мониторен контрол“ се заменят с „мониторен контрол и реакция с мобилни охранителни патрули“.

5. Член 25 се изменя така:

„Чл. 25. (1) Възложител по договор за охрана по чл. 24 е физическо и/или юридическо лице, включително държавен или местен орган,собственик или ползвател на законно основание на недвижимия имот и имуществото, находящо се в обекта.

(2) Възложител по договор за охрана по ал. 1 е и едноличният търговец или юридическото лице, собственик или ползвател на законно основание на недвижимия имот, в който са обособени дискотеки, питейни или развлекателни заведения, игрални или компютърни зали, притежаващ разрешение от местен орган за извършване на търговската дейност и/или лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта.“

6. В глава втора раздел VI с чл. 27, 28 и 29 се отменя.

7. В § 1 от допълнителните разпоредби:

а) точка 2 се изменя така:

„2. „Охраняван обект“ е физическо лице при лична охрана; движимо или недвижимо имущество – при охрана или самоохрана на имуществото на физически или юридически лица; недвижим имот и намиращото се в него движимо имущество – при сигнално-охранителна дейност; недвижим имот и намиращите се в него лица и движимо имущество – при охрана на обекти – недвижими имоти; пътното превозно средство и намиращите се в него ценности – при охрана при транспортиране на ценни пратки или товари; конкретното мероприятие – при охрана на мероприятие; селскостопанското имущество – при охрана на селскостопанско имущество.“;

б) точка 5 се отменя.

8. В § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думата „6-месечен“ се заменя с „9-месечен“.

§ 6. (1) Издадените до влизането в сила на този закон лицензи за извършване на охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали и за охрана на урбанизирани територии по Закона за частната охранителна дейност, включително допълненията към лицензите, издадени по реда на § 4, ал. 4 – 6 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон за извършване на тези дейности, запазват действието си. Към притежаваните лицензи служебно се издава допълнение по чл. 46, ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност, в което като вид дейност се посочва „охрана на обекти – недвижими имоти“.

(2) Подадените до влизането в сила на този закон заявления за издаване на лиценз за извършване на охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали и за охрана на урбанизирани територии, включително заявленията, подадени по реда на § 4, ал. 4 – 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност за извършване на тези дейности, се разглеждат в срок до три месеца от влизането в сила на този закон, без да е необходима промяна на данните в тях и без да се събира държавна такса, като в издадения лиценз, съответно в допълнението, като вид дейност се посочва „охрана на обекти – недвижими имоти“.

§ 7. Параграф 5, т. 8 влиза в сила от 30 септември 2018 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9562