Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
Дата на приемане 10/10/2018
Брой/година Държавен вестник 87/2018

 


УКАЗ № 227

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г.

Издаден в София на 15 октомври 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп., бр. 30 от 2013 г. и бр. 44 от 2018 г.)

§ 1. Декларацията по член единствен се изменя така:

„Република България заявява, че оправомощени да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от конвенцията са следните органи:

1.Министерството на правосъдието – за актове на съдилищата и нотариусите;

2. Националният център за информация и документация – за образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и неговите звена;

3.областните администрации – за документи, издавани от кметовете и общинските администрации;

4. Министерството на външните работи – за всички останали актове.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на т. 3 от Декларацията по член единствен, която влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

8981