Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Валутния закон
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Валутния закон
Дата на приемане 25/10/2018
Брой/година Държавен вестник 93/2018

 


УКАЗ № 246

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Валутния закон, приет от 44-то Народно събрание на 25 октомври 2018 г.

Издаден в София на 30 октомври 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Валутния  закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 63, 92 и 103 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „финансите“ се заменя с „икономиката“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В Министерството на икономиката се води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. За вписването в регистъра се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.“

§ 2. В чл. 15, ал. 1 след думата „финансите“ се добавя „министърът на икономиката“.

§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1, буква „б“ думите „и лицата по чл. 13, ал. 1“ се заличават.

2. Създава се нова т. 3:

„3. министърът на икономиката или оправомощено от него лице може да:

а) издава писмени предписания за отстраняване на нарушенията в определен от него срок;

б) прилага принудителна административна мярка запечатване на търговския обект на лицата по чл. 13, ал. 1, които не са банки.“

§ 4. В чл. 18 ал. 10 се изменя така:

„(10) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 – 3, 5 и 6 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. Когато нарушението е извършено от лице по чл. 13, ал. 1, актовете за установяване на нарушенията по ал. 4 – 6 се съставят от оправомощени от министъра на икономиката длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица.“

§ 5. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби след думите „министъра на финансите“ се добавя „министъра на икономиката“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. (1) Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения за вписване в регистъра по чл. 13, ал. 2 запазват своята валидност.

(2) Неприключилите до влизането в сила на този закон производства пред Министерството на финансите по вписване в регистъра по чл. 13, ал. 2 се довършват от Министерството на икономиката.

§ 7. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон:

1. Министерският съвет привежда подзаконовите нормативни актове по прилагането му в съответствие с него;

2. информацията от регистъра по чл. 13, ал. 2, документите по неприключилите производства, както и архивът, съхраняван в Министерството на финансите, се предават на Министерството на икономиката.

§ 8. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9563