Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията
Дата на приемане 12/12/2018
Брой/година Държавен вестник 106/2018

 


УКАЗ № 306

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, приет от 44-то Народно събрание на 12 декември 2018 г.

Издаден в София на 14 декември 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г. и бр. 7, 27, 44 и 77 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 46 се създава ал. 3:

„(3) Българското национално радио създава и поддържа музикални състави, които развиват звукозаписна и концертна дейност.“

§ 2. В чл. 70, ал. 3 се създава т. 7:

„7. приходи от дейността на музикалните състави по чл. 46, ал. 3 – за БНР.“

§ 3. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

„2. Българското национално радио отделя за цялостната издръжка на музикалните си състави не повече от 10 на сто от субсидията на държавния бюджет и фонд „Радио и телевизия“;“.

2. Досегашната т. 2 става т. 3.

Заключителна разпоредба

§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 декември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

10999