Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
Дата на приемане 20/12/2018
Брой/година Държавен вестник 1/2019

 


УКАЗ № 320

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2018 г.

Издаден в София на 28 декември 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

(обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г.,

бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109

от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г.,

бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г., бр. 15 и 95 от 2016 г.,

бр. 58 и 96 от 2017 г. и бр. 56 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2а, ал. 3 думите „прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия“ се заменят с „извънредно положение, военно положение и/или положение на война“.

§ 2. В чл. 8, ал. 4 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L 79/1 от 19 март 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212/1 от 22 август 2018 г.)“, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018/1139“.

§ 3. В чл. 16в се правят следните изменения:

1. В ал. 8 думите „Регламент (ЕС) № 691/2010 на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (OB, L 201/1 от 3 август 2010 г.)“ се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационно обслужване и мрежовите функции (ОВ, L 128/1 от 9 май 2013 г.)“.

2. В ал. 9 думите „Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от 6 декември 2006 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване“ се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (ОВ, L 128/31 от 9 май 2013 г.)“.

§ 4. В чл. 16г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 2 думите „Националната програма за обучение в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване и Националната програма за сертифициране на служители по сигурността, работещи на пунктове за проверка“ се заменят с „Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Проверките на пътниците, започващи пътуване от летището, трансферните пътници и транзитните пътници, техните ръчни и регистрирани багажи, лица, които не са пътници, екипажи и моторни превозни средства, товари и поща, материали на авиационните оператори, доставки на стоки, предназначени за полета и летището, и контрола на достъпа до зоните за сигурност на гражданските летища за обществено ползване се извършават от сертифициран по ал. 2, т. 9, буква „а“ персонал на летищния оператор.“

§ 5. В чл. 16е, ал. 1 думите „освен ако в регламент на Европейския съюз е определен друг срок, както и в случаите по чл. 10, ал. 2“ се заличават и се създава изречение второ: „Този срок не се прилага:

1. когато в регламент на Европейския съюз е предвиден друг срок;

2. когато възникне необходимост от събиране на допълнителни документи и/или доказателства; в този случай 30-дневният срок спира да тече до представянето на документите/доказателствата;

3. в случаите по чл. 10, ал. 2.“

§ 6. В чл. 16к, ал. 1 т. 7 се изменя така:

„7. операторите по наземно обслужване и пълноправните контрольори (регулирани агенти);“.

§ 7. В чл. 16о се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Достъпът до зоните за сигурност на гражданските летища се съгласува и с Главна дирекция „Гранична полиция“ по критерии, определени в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Физически лица могат да извършват или да отговарят за извършването на проверки, контрол на достъпа или друг вид контрол за сигурност в зони, различни от зоните за сигурност, след извършването на успешна цялостна проверка от Държавна агенция „Национална сигурност“ по критерии, определени в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване.“

§ 8. Създава се чл. 16р:

„Чл. 16р. Пълноправният контрольор (регулиран агент) разработва, прилага и поддържа програма за сигурност, одобрена от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.“

§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139“.

2. В ал. 5 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139“.

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ издава удостоверения за летателна годност в съответствие с Приложение I, част 21, раздел Б, подчаст 3, т. 21.Б.325 от Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ, L 224/1 от 21 август 2012 г.).“

§ 10. В чл. 25, ал. 1 думите „поддържането на летателната годност“ се заменят с „техническото обслужване“.

§ 11. В чл. 26 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139“.

§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139“.

2. В т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139“.

§ 13. Създава се чл. 44а:

„Чл. 44а. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ сертифицира гражданските летища за обществено ползване при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 139/2014 за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 44/1 от 14 февруари 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 139/2014“.“

§ 14. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Високорискови специализирани търговски операции се извършват при условията и по реда на наредбата по ал. 8:

1. след разрешение, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 296/1 от 25 октомври 2012 г.), или

2. с национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.“

2. В ал. 8 след думата „свидетелствата“ сe поставя запетая и се добавя „разрешенията“.

§ 15. В чл. 120, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се т. 1а:

„1а. издаване на сертификати по реда на Регламент (ЕС) № 139/2014;“.

2. Точка 9 се изменя така:

„9. издаване на национални свидетелства за авиационен оператор за специализирани операции и разрешения за извършване на високорискови специализирани търговски операции, както и разглеждане на декларации, в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 64, ал. 8.“

§ 16. В чл. 141а, ал. 2 думите „Регламент (ЕС) № 691/2010 на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (ОВ, L 201/1 от 3 август 2010 г.) и“ се заличават.

§ 17. В чл. 142 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на специализираното звено по чл. 16ж, ал. 1“ се заменят с „ръководителя на звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

2. В ал. 5 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „ръководителят на звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 18. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 20 и 21:

„20. допусне да се извърши или извърши полет с безпилотно управляемо въздухоплавателно средство (дрон) в контролираното въздушно пространство на страната без съответното разрешение;

21. откаже да предаде или укрие, повреди, подмени или унищожи писмени обяснения, документи, записи и каквато и да е информация или материали, които са изискани от инспекторите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.“

2. В ал. 3:

а) в т. 1 след думите „оператор по наземно обслужване“ се поставя запетая и се добавя „пълноправен контрольор (регулиран агент)“;

б) в т. 1а след думите „летищен оператор“ се поставя запетая и се добавя „пълноправен контрольор (регулиран агент)“, а след думата „сертификат“ се добавя „по чл. 16г, ал. 2, т. 9“ и текстът до края се заличава;

в) в т. 3 след думите „оператор по наземно обслужване“ се поставя запетая и се добавя „пълноправен контрольор (регулиран агент)“;

г) точка 4 се изменя така:

„4. летищен оператор, оператор по наземно обслужване, пълноправен контрольор (регулиран агент), доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който не представи в определения от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ срок план за действие с цел отстраняване на констатирани несъответствия след извършване на инспекционни проверки;“

д) в т. 7 след думите „оператор по наземно обслужване“ се поставя запетая и се добавя „пълноправен контрольор (регулиран агент)“;

е) точка 8 се изменя така:

„8. доставчик на обучение по авиационна сигурност, който извършва дейност без свидетелство за авиационен учебен център и без одобрени програми за обучение от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или използва инструктори по авиационна сигурност, които не притежават сертификат, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за съответната програма за обучение;“

ж) създава се т. 8а:

„8а. доставчик на обучение, който издаде удостоверителен документ за преминато обучение, без да е спазил реда за издаването му;“

з) създава се т. 8б:

„8б. доставчик на обучение, който допусне лице да премине обучение по сигурността, свързано с достъп до информация, която е недостъпна за широката общественост, преди да е приключила цялостната проверка или проверката преди назначаване на работа;“

и) създава се т. 13:

„13. летищен оператор, който не провежда тренировки по практическо отработване на плана си за действия при актове на незаконна намеса.“

3. В ал. 4:

а) в т. 4 думите „летищните власти“ се заменят с „летищния оператор“ и накрая се добавя „или при отпадане на служебна необходимост“;

б) създават се т. 6 и 7:

„6. служител по сигурността на летищен оператор, който допусне или разреши нерегламентиран достъп на лице или превозно средство в зоните за сигурност на летище;

7. служител на летищен оператор, който разпореди или допусне в зона за сигурност лице и пренасяните от него вещи без извършване на проверка за сигурност.“

§ 19. В чл. 144, т. 14 думите „значима хардуерна и/или софтуерна“ се заличават.

§ 20. В § 3 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 59 се отменя.

2. В т. 62 думите „букви „д“, „е“, „ж“ и „й“ от Приложение II към Регламент (ЕО) № 216/2008“ се заменят с „букви „д“, „е“ и „и“ от Приложение І към Регламент (ЕС) 2018/1139“.

3. В т. 63 думите „понятие по смисъла на Регламент (ЕО) № 216/2008“ се заменят с „всяка експлоатация на въздухоплавателно средство срещу заплащане или друго възнаграждение, която е обществено достъпна, или когато не е обществено достъпна, която се изпълнява по силата на договор между оператор и ползвател на услугата, без да е налице контрол от страна на ползвателя на услугата над оператора“.

4. Създават се т. 73 и 74:

„73. „Пълноправен контрольор“ („регулиран агент“) е въздушен превозвач, агент, товароизпращач или друго образувание, което осигурява контрола на сигурността по отношение на товара или пощата.

74. „Безпилотно въздухоплавателно средство (дрон)“ е въздухоплавателно средство, което се управлява или е предназначено да се управлява самостоятелно или да бъде управлявано дистанционно, без на борда да има пилот.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

11312