Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Дата на приемане 20/12/2018
Брой/година Държавен вестник 1/2019

 


УКАЗ № 322

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2018 г.

Издаден в София на 28 декември 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

(обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г.,

бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г.,

бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г.,

бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 12, 58 и 85 от 2017 г. и бр. 98 и 103 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2 се създава т. 6:

„6. изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, наричани по-нататък „твърди горива“, в т. ч. контролът за спазване на изискванията за качеството на твърдите горива при тяхното пускане или предоставяне на пазара, и разпространението им.“

§ 2. В чл. 3, ал. 1 се създава т. 6:

„6. обекти, в които се извършват дейности с твърди горива, свързани с тяхното производство или предоставяне на пазара и/или тяхното разпространение.“

§ 3. В глава втора се създават чл. 8а и 8б:

„Чл. 8а. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката и на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор приема наредба, определяща изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, както и условията, реда и начина за контрол на качеството на твърдите горива.

(2) Забранява се пускането на пазара на твърди горива, които не отговарят на някое от изискванията за качество, определени в наредбата по ал. 1.

(3) Забранява се предоставянето и/или разпространението на твърди горива, които не отговарят на изискванията за качество, опаковане и етикетиране, определени в наредбата по ал. 1.

(4) Видът на опаковката и етикета се определя в наредбата по ал. 1.

(5) Твърдите горива при тяхното пускане и/или предоставяне на пазара, и/или разпространение се придружават от декларация за съответствие с изискванията за качество за всяка партида, наричана по-нататък „декларация за съответствие“.

(6) Забранява се разпространението на твърди горива от лица и/или в обекти, които не са вписани в регистъра по чл. 8б, ал. 1.

Чл. 8б. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор създава и поддържа регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива.

(2) Дейностите по разпространение на твърди горива се извършват от лицата и в обектите, които са вписани в регистъра по ал. 1.

(3) В регистъра по ал. 1 се вписват лица, които:

1. са регистрирани по Търговския закон;

2. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;

3. са заплатили държавна такса в размер, определен в Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 и 33 от 2003 г.; изм., бр. 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.).

(4) За вписване в регистъра по ал. 1 заинтересованите лица подават заявление по образец, утвърден от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, придружено от списък на обектите, в които ще се извършва разпространение на твърди горива, с посочване на тяхното местонахождение.

(5) В 14-дневен срок от постъпването на заявлението председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице вписва заявителя в регистъра и го уведомява за номера, под който е вписан, освен в случаите на установени нередовности.

(6) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено заявителя за допуснати нередовности и определя срок до 14 дни за отстраняването им, когато заявителят не е заплатил таксата по ал. 3, т. 3 или не е приложил списък с обектите, в които ще се извършва разпространение на твърди горива.

(7) Когато се установи, че заявителят не отговаря на изискванията на ал. 3, т. 1 или 2 или нередовностите не са отстранени в срок, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва вписване в регистъра по ал. 1. Отказът за вписване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) В 7-дневен срок от настъпването на промяна на посочените в списъка по ал. 4 данни регистрираното лице е длъжно да уведоми за това председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице отразява заявените промени в регистъра по ал. 1.

(9) Регистрацията е безсрочна.

(10) Регистърът по ал. 1 се създава и поддържа в съответствие със Закона за електронното управление.“

§ 4. Създава се чл. 9е:

„Чл. 9е. Задълженията на Република България за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители, мониторингът на отрицателните въздействия на замърсяването на въздуха върху екосистемите, както и изискванията за изготвянето, приемането и прилагането на националната програма за контрол на замърсяването на въздуха, се определят с наредба на Министерския съвет.“

§ 5. Създава се чл. 17г:

„Чл. 17г. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агeнция по околна среда или оправомощено от него длъжностно лице създава и поддържа информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.

(2) Съдържанието и изискванията към информационната система се определят с наредбата по чл. 17, ал. 2.“

§ 6. В глава четвърта се създават чл. 18в и 18г:

„Чл. 18в. (1) Лица, които пускат твърди горива на пазара, са длъжни да оценят или да организират оценяването и да удостоверят съответствието им с изискванията за качество.

(2) Редът и начинът за оценяване и удостоверяване на съответствието на твърдите горива с изискванията за качество се определят с наредбата по чл. 8а, ал. 1.

(3) Лица, които пускат твърди горива на пазара, са длъжни да съставят декларация за съответствие с изискванията за качество за всяка партида.

(4) Изискванията за съдържанието на декларацията за съответствие се определят с наредбата по чл. 8а, ал. 1.

(5) Съответствието на твърдите горива с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8а, ал. 1, се декларира след изпитване на представителна проба от всяка партида въз основа на протокола от изпитване.

(6) Изпитването по ал. 5 се извършва в лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, или в чуждестранни лаборатории, акредитирани от орган по акредитация, който е страна по споразумения за взаимно признаване в организация, на която е член Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

Чл. 18г. Регистрираните лица по чл. 8б, ал. 3 са длъжни да разпространяват само във вписаните в регистъра по чл. 8б, ал. 1 обекти твърди горива, които съответстват на изискванията за качество, опаковани са и са етикетирани в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 8а, ал. 1 и са придружени с декларация за съответствие и с копие от протокола от изпитване за всяка партида.“

§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Компетентни органи, отговорни за осигуряване чистотата на въздуха на територията на съответната община, са:

1. кметовете на общини и общинските съвети чрез извършване на действията по чл. 27, 28а, 29 и 30;

2. директорите на РИОСВ чрез извършване на действията по чл. 24, т. 1 и чл. 28, ал. 1;

3. органите на Министерството на вътрешните работи чрез извършване на действията по чл. 24, т. 2 и чл. 29;

4. органите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез извършване на действията по чл. 24, т. 2.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на елементите на общинската инфраструктура и общинските дейности с цел осигуряване чистотата на въздуха.“

§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „върху“ се добавя „екосистемите и“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Мониторингът на отрицателното въздействие на замърсяването на атмосферния въздух върху екосистемите се осъществява чрез мрежа за мониторинг, представителна за наличните в нея типове екосистеми на територията на страната, по показатели в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9e.“

§ 9. Член 27 се изменя така:

„Чл. 27. (1) В случаите, когато в даден район общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и на нормите за отлагания, кметовете на общини разработват и изпълняват програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми по чл. 6. Програмите се приемат от общинските съвети.

(2) Кметовете на общини ежегодно до 31 март внасят в общинските съвети отчет за изпълнението на програмите по ал. 1 за предходната календарна година. Екземпляр от отчета се представя в съответната РИОСВ.

(3) Отчетът по ал. 2 се публикува на интернет страницата на общината след одобрение от общинския съвет.

(4) Програмите по ал. 1 включват и: целите, мерките, етапите и сроковете за тяхното постигане; организациите и институциите, отговорни за тяхното изпълнение, средствата за обезпечаване на програмата, системата за отчет и контрол за изпълнението и системата за оценка на резултатите.

(5) В случаите, когато нивата на един или няколко замърсителя превишават установените норми, за които крайният срок за постигане е изтекъл, програмите по ал. 1 включват подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък.

(6) Изпълнението на мерките от програмите по ал. 1 следва да доведе до ежегодно намаление на броя на превишенията на нормите за вредни вещества и на средногодишните нива на замърсителите в случаите, когато те са над определените норми за качество на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг – част от Националната система за мониторинг на околната среда на територията на общината.

(7) Намалението по ал. 6 се оценява за предходната календарна година на база средната стойност на регистрирания брой превишения на нормите за вредни вещества и на средногодишните нива на замърсителите за последните три календарни години. Оценката се извършва от РИОСВ за всеки отделен пункт за мониторинг в срок до 30 април на текущата година.

(8) Изискването по ал. 6 се счита за изпълнено, когато ежегодното намаление е регистрирано във всеки отделен пункт за мониторинг на територията на общината.

(9) В случаите, когато изискването по ал. 6 не е изпълнено и не е постигнато намаление на броя на превишения на нормите за вредни вещества и на средногодишните нива на замърсителите, директорът на РИОСВ налага глоба, с изключение на случаите, когато неизпълнението е поради дейност на трето лице.

(10) Програмите по ал. 1 може да се коригират в случаите, когато са се променили условията, при които са съставени.“

§ 10. В чл. 28 ал. 3 се изменя така:

„(3) При явно нарушаване чистотата на атмосферния въздух от моторните превозни средства контролните органи на Министерството на вътрешните работи или на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в зависимост от собственика на моторното превозно средство предприемат съответните действия по чл. 171, т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 2 от Закона за движението по пътищата срещу конкретните нарушители.“

§ 11. В чл. 28а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 накрая се добавя „на територията на цялата община или на част от нея“;

б) в т. 2 думите „за битово отопление от населението“ се заменят с „или уреди за отопление“;

в) в т. 3 накрая се добавя „или на определени категории моторни средства“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Зоните с ниски емисии на вредни вещества могат да се въвеждат чрез налагане на мерки, забрани и ограничения, включително на мерките по ал. 1, т. 2 и 3.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 12. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думата „осъществява“ се заменя с „или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват“, а след думата „използване“ се добавя „както и контрола върху изискванията за качество, пакетиране и етикетиране на твърдите горива при тяхното пускане и/или предоставяне на пазара и/или разпространение“;

б) в т. 1 след думата „течните“ се добавя „и твърдите“;

в) точка 2 се изменя така:

„2. извършва проверки за установяване качеството на течните и твърдите горива, като взема проби, изпитва в лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, или в чуждестранни лаборатории, акредитирани от орган по акредитация, който е страна по споразумения за взаимно признаване в организация, на която е член Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, и прилага принудителни мерки;“

г) в т. 4 след думата „течните“ се добавя „и твърдите“;

д) в т. 5 след думата „течното“ се добавя „или твърдото“, а накрая се добавя „както и на лицата, които пускат и/или предоставят на пазара, и/или разпространяват твърди горива“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрола върху изискванията за качество, пакетиране и етикетиране на твърдите горива в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 6.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „течни“ се добавя „и твърди“, а думите „наредбата по чл. 8, ал. 1“ се заменят с „наредбите по чл. 8, ал. 1 и чл. 8а, ал. 1“.

4. Досегашната ал. 3 става нова ал. 4 и в нея след думата „течни“ се добавя „и твърди“.

§ 13. В чл. 30б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „т. 2“ се заличават.

2. В т. 1 накрая се добавя „или 6“.

3. В т. 4 след думата „течните“ се добавя „или твърдите“.

4. В т. 5 след думата „течни“ се добавя „или твърди“, а думите „наредбата по чл. 8, ал. 1“ се заменят с „наредбата по чл. 8, ал. 1, съответно наредбата по чл. 8а, ал. 1“.

5. В т. 6 след думата „течни“ се добавя „или твърди“.

6. В т. 8 след думата „течни“ се добавя „или твърди“, а думите „наредбата по чл. 8, ал. 1“ се заменят с „наредбата по чл. 8, ал. 1, съответно наредбата по чл. 8а, ал. 1“.

§ 14. В чл. 30в се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „течното“ се добавя „или твърдото“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Условията и редът за унищожаване или безвъзмездно предоставяне на арбитражни проби, които не са изпитани в срока по ал. 1, т. 3, се определят в наредбата по чл. 8а, ал. 1.“

§ 15. В чл. 30г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1:

аа) в текста преди буква „а“ след думата „горива“ се добавя „както и пускането или предоставянето на пазара, и/или разпространението на твърди горива“;

бб) в буква „б“ накрая се добавя „съответно на наредбата по чл. 8а, ал. 1“;

вв) в буква „в“ накрая се добавя „или в резултат на изпитването на твърдото гориво в акредитирана лаборатория е установено, че не отговаря на някое от изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8а, ал. 1“;

б) в т. 2 след думата „горива“ се добавя „както и пускането или предоставянето на пазара или разпространението на твърди горива“, а след думите „наредбата по чл. 8, ал. 1“ се добавя „съответно наредбата по чл. 8а, ал. 1“;

в) в т. 3:

аа) в текста преди буква „а“ след думата „течни“ се добавя „и твърди“;

бб) създават се букви „в“ и „г“:

„в) твърдите горива не са пакетирани в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 8а, ал. 1;

г) съдържанието на декларацията за съответствие на твърдите горива не отговаря на изискванията на наредбата по чл. 8а, ал. 1 или не е представена декларация за съответствие и копие от протокола от изпитването на съответната партида.“

2. Създава сe нова ал. 3:

„(3) Редът за прилагане на принудителни административни мерки се определя с наредбата по чл. 8, ал. 1, съответно с наредбата по чл. 8а, ал. 1.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея накрая се добавя „съответно с наредбата по чл. 8а, ал. 1“.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) Принудителните административни мерки по ал. 1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

6. Досегашната ал. 6 се отменя.

§ 16. В чл. 30е се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „течни“ се добавя „или твърди“, а думите „по чл. 18а, ал. 1 и чл. 18б, ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „които пускат, транспортират, разпространяват, в т.ч. крайните разпространители, или използват течни горива, съответно пускат или предоставят на пазара или разпространяват твърди горива“.

2. В ал. 2 след думата „течни“ се добавя „или твърди“, след думите „наредбата по чл. 8, ал. 1“ се добавя „съответно наредбата по чл. 8а, ал. 1“ и думите „по чл. 18а и 18б“ се заменят с „които пускат, транспортират, разпространяват, в т.ч. крайните разпространители, или използват течни горива, съответно пускат или предоставят на пазара или разпространяват твърди горива“.

3. В ал. 3 думите „чл. 25, ал. 3 от“ се заличават.

4. В ал. 4 след думата „течните“ се добавя „или твърдите“, думите „наредбата по чл. 8, ал. 1“ се заменят с „наредбата по чл. 8, ал. 1, съответно наредбата по чл. 8а, ал. 1“, а накрая се добавя „с изключение на разходите за вземане и изпитване на проби от корабни горива, които са за сметка на бюджета на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

§ 17. В чл. 30ж след думата „течните“ се добавя „или твърдите“ и след думите „чл. 18а, ал. 3“ се добавя „или чл. 18в, ал. 6“.

§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 3 и 4 и ал. 5 и 6:

„(3) Лице, което разпространява твърди горива за битово отопление без регистрация, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв.

(4) Лице, което пуска на пазара твърди горива за битово отопление, които не съответстват на някое от изискванията за качество, определени с наредбата по чл. 8а, ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, независимо от наличието или липсата на декларация за съответствие, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.

(5) Лице, което предоставя на пазара и/или разпространява твърди горива за битово отопление, които не съответстват на някое от изискванията за качество, определени с наредбата по чл. 8а, ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, независимо от наличието или липсата на декларация за съответствие, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.

(6) Лице, което предоставя на пазара и/или разпространява твърди горива за битово отопление, които не съответстват на някое от изискванията за опаковане и/или етикетиране, определени с наредбата по чл. 8а, ал. 1, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 30 000 до 50 000 лв.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея думите „наредбата по чл. 8, ал. 1“ се заменят с „наредбите по чл. 8, ал. 1 или чл. 8а, ал. 1“.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 6“.

4. Създава се ал. 9:

„(9) При неизпълнение на задължително предписание или при повторно нарушение по ал. 4, 5 и 6 твърдите горива, предмет на нарушението, независимо чия собственост са, се отнемат в полза на държавата. Отнетите твърди горива се предават за унищожаване по ред, определен в наредбата по чл. 8а, ал. 1.“

§ 19. В чл. 34б се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:

„(3) Лице, което наруши разпоредбите на чл. 18в, ал. 3 – 6, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 5000 до 7000 лв.

(4) Лице, което наруши разпоредбите на чл. 18г, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2, 3 и 4“.

§ 20. В чл. 34и се създава ал. 26:

„(26) За други нарушения на наредбите по чл. 17, ал. 1 и 2, Регламент (ЕО) № 1005/2009 и/или Регламент (ЕС) № 517/2014 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.“

§ 21. Създава се чл. 34п:

„Чл. 34п. Лице, което не изпълнява изискванията на наредбата по чл. 9е, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 20 000 лв., освен ако не е предвидено друго, по-тежко наказание.“

§ 22. Създават се чл. 41а и 41б:

„Чл. 41а. (1) Лице, което явно нарушава чистотата на атмосферния въздух чрез извършване на строителни или ремонтни дейности, дейности по разрушаване на сгради и транспортиране на насипни товари или строителни отпадъци и земни маси, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобите или санкциите се налагат в двоен размер.

Чл. 41б. (1) Актовете за установяване на нарушения по чл. 41а се съставят от длъжностни лица, оправомощени от кметовете на общините.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Събраните глоби и санкции по чл. 41а постъпват по бюджета на съответната община.“

§ 23. В чл. 42а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Кмет на община, който не внесе отчет за изпълнение на програмите по чл. 27, ал. 2 в определения срок, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.“

2. В ал. 3 думите „което не изпълни“ се заменят с „които не изпълнят“.

3. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Кмет на община, за която оценката по чл. 27, ал. 7 е показала, че няма намаление на регистрирания брой превишения на нормите за вредни вещества и/или на средногодишните нива на замърсителите и това се дължи на действие или бездействие от негова страна, в рамките на компетенциите му, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.

(5) При повторно нарушение глобите по ал. 1 – 4 се налагат в двоен размер.“

§ 24. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение трето думите „и не се връчва“ се заменят с „и се счита за връчен“, а изречение четвърто се заличава.

2. В ал. 3 след думата „течни“ се добавя „или твърди“.

3. В ал. 5:

а) в т. 1 след думата „течните“ се добавя „или твърдите“;

б) в т. 2 след думата „течните“ се добавя „или твърдите“;

в) в т. 4 думите „проби от течни горива“ се заменят с „проби от течни или твърди горива“, а накрая след думата „течните“ се добавя „или твърдите“.

§ 25. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 18:

а) в текста преди т. 1 след думата „течни“ се добавя „или твърди“;

б) в буква „а“ и навсякъде в буква „б“ и в буква „в“ след думата „течни“ се добавя „или твърди“.

2. Точка 20 се изменя така:

„20. „Краен разпространител на течни горива“ е лице, което разпространява течни горива на бензиностанция с цел зареждане на горивните резервоари на моторните превозни средства на потребителите, включително на собствени моторни превозни средства.“

3. В т. 25 съюзът „и“ пред думите „БДС ЕN 590“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и БДС EN 16942“.

4. Създават се т. 43 – 48:

„43. „Твърди горива, използвани за битово отопление“ са въглища и брикети от въглища, предназначени за изгаряне в горивни инсталации с топлинна мощност, по-малка или равна на 0,5 MW.

44. „Разпространение на твърди горива“ е движението на твърдите горива по веригата от производител, съответно от внос или въвеждане, до разпространителя включително.

45. „Разпространител на твърди горива“ е лице, което етикетира, пакетира, разпространява или извършва продажба на твърди горива за битово отопление.

46. „Екосистема“ е екосистема по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.

47. „Партида от твърди горива“ е количество от твърди горива за битово отопление, еднородни по вид, наименование и качествени показатели, произведени при едни и същи условия и технология, придружено с един документ за изпитване.

48. „Предоставяне на пазара“ е всяко доставяне на продукт за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Общността в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно.“

§ 26. В § 1б от допълнителните разпоредби съюзът „и“ пред думите „на Директива (ЕС) 2015/2193“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ, L 344/1 от 17 декември 2016 г.)“.

Заключителни разпоредби

§ 27. В срок три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбите по чл. 8а, ал. 1 и чл. 9е.

§ 28. В срок три месеца от влизането в сила на този закон се създава мрежа за мониторинг по показатели на въздействието на замърсяването на въздуха върху екосистемите по чл. 22, ал. 3, която се утвърждава със заповед на министъра на околната среда и водите.

§ 29. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието, храните и горите издава наредба за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление.

§ 30. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г. и бр. 12 и 77 от 2018 г.) в чл. 58, ал. 1 думите „и нарушенията по чл. 56“ се заличават.

§ 31. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г. и бр. 53, 77 и 98 от 2018 г.) в чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Осемдесет на сто от имуществените санкции за административни нарушения по чл. 164, ал. 1 за неизпълнение на условия в комплексно разрешително, свързани със замърсяване на атмосферния въздух, постъпват по бюджета на общината, на чиято територия се намира инсталацията.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“.

3. Създават се ал. 5, 6 и 7:

„(5) Дължимите суми по наложените имуществени санкции по ал. 3 се превеждат по сметката на съответната РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията.

(6) В края на всеки календарен месец РИОСВ разпределя постъпленията от санкциите по ал. 3 от предходния месец и превежда постъпленията по сметка на общинските бюджети.

(7) Постъпленията по ал. 6 се изразходват единствено за финансиране на мерки за намаляване на емисиите на фини прахови частици и подобряване на качеството на атмосферния въздух.“

§ 32. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г. и бр. 53, 77 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 133:

а) създава се нова ал. 5:

„(5) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 4, т. 1, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“;

б) досегашната ал. 5 става ал. 6.

2. В чл. 157:

а) в ал. 1 думите „и ал. 2“ се заменят с „ал. 2 и ал. 4, т. 1“;

б) в ал. 2 думите „чл. 133, ал. 4“ се заменят с „чл. 133, ал. 4, т. 2“.

§ 33. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 и 96 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) в чл. 21, т. 9 накрая се добавя „освен в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети“.

§ 34. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 9 относно чл. 27, ал. 9 и § 23 относно чл. 42а, ал. 4 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

11311