Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Дата на приемане 13/12/2018
Брой/година Държавен вестник 106/2018

 


УКАЗ № 310

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, приет от 44-то Народно събрание на  13 декември 2018 г.

Издаден в София на 18 декември 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 7 ал. 1, 2 и 3 се отменят.

§ 2. Член 10а се изменя така:

„Чл. 10а. (1) Ежемесечно до 25-о число рафинериите подават в Министерството на земеделието, храните и горите уведомления за:

1. среднопретеглените продажни цени на тон захар за предходния месец и за прогнозните продажни цени на тон захар за текущия месец съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ, L 171/113 от  4 юли 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185“;

2. стоковите наличности от захар в края на предходния месец.

(2) Производителите на изоглюкоза подават в Министерството на земеделието, храните и горите уведомления за:

1. произведените количества изоглюкоза, доставени през предходната пазарна година и за стоковите наличности от изоглюкоза в края на предходната пазарна година;

2. производството на изоглюкоза през предходния месец.

(3) Уведомленията по ал. 2 се подават:

1. ежегодно в срок до 25 ноемвриза уведомленията по ал. 2, т. 1;

2. ежемесечно до 20-о числоза уведомлението по ал. 2, т. 2.

(4) Директорите на областните дирекции „Земеделие“ по местонахождението на рафинериите и на производителите на изоглюкоза определят със заповед длъжностни лица за извършване на проверки на данните, получени по реда на ал. 1, 2 и 3.

(5) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава образци на уведомленията по ал. 1 и 2, които се публикуват на интернет страницата на министерството.

(6) Министерството на земеделието, храните и горите уведомява Европейската комисия за информацията, получена по реда на ал. 1, 2 и 3, съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185.“

§ 3. Член 10б се изменя така:

„Чл. 10б. За целите на чл. 15 от Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г. за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта (OB, L 254/82 от 26 септември 2009 г.) министърът на земеделието, храните и горите или оправомощени от него длъжностни лица събират данни за извършено рафиниране по лицензии за внос на захар, предназначена за рафиниране, и налагат санкции.“

§ 4. В чл. 10в се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се отменят.

2. В ал. 3 думите „на пълен работен ден“ се заличават, а думите „служителите на Държавен фонд „Земеделие“ за извършване на проверките по ал. 2“ се заменят със „съответните длъжностни лица за изпълнение на правомощията им по чл. 10а и 10б“.

3. Създава се ал. 4:

„(4) При осъществяване на правомощията си по чл. 10а и 10б длъжностните лица по ал. 3 имат право да изискват от производителите на изоглюкоза и рафинериите информация и документи, както и да съставят актове за установяване на административни нарушения.“

§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава т. 4:

„4. използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър на:

1. производителите на земеделски продукти и храни с географски означения;

2. производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер;

3. лицата, които осъществяват контрол за съответствие на продуктите и храните с географски означения и с традиционно специфичен характер;

4. производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва незадължителният термин за качество „планински продукт“.“

§ 6. Създава се чл. 16а:

„Чл. 16а. (1) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на интернет страницата си публични електронни регистри на:

1. лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите;

2. лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство;

3. посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата на биологичното производство.

(2) Информацията в регистрите по ал. 1 се въвежда от:

1. лицата по ал. 1, т. 2, с които операторът има сключен договор за контрол и сертификация – за регистъра по ал. 1, т. 1;

2. длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието, храните и горитеза регистрите по ал. 1, т. 2 и 3.

(3) За въвеждане на информацията по ал. 2, т. 1 контролиращото лице създава в регистъра профил на лицето по ал. 1, т. 1. В срок до 10 дни от създаването на профила операторът потвърждава информацията, с което същата се вписва в регистъра. Потвърждение не се изисква при въвеждане на информация за мерки, наложени по реда на наредбата по чл. 17, ал. 1.

(4) Лицата, вписани в регистъра по ал. 1, т. 1, са длъжни да предоставят информация на контролиращите лица за всички настъпили промени във вписаните обстоятелства. Вписването на промяната се извършва след потвърждаване на информацията по реда на ал. 3.

(5) Въвеждането и потвърждаването на информацията за лицата по ал. 1, т. 1 се осъществяват чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция за приходите.

(6) Редът за въвеждане на информацията в регистрите по ал. 1, т. 2 и 3 се определя с наредбата по чл. 17, ал. 1.“

§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 2 се отменя;

б) точка 5 се изменя така:

„5. за водене на регистрите по чл. 16а и тяхното съдържание;“

в) създават се т. 9 и 10:

„9. търговия от разстояние с биологични продукти;

10. етикетиране и контрол на продуктите и храните, произхождащи от заведения за обществено хранене.“

2. В ал. 2 т. 5 се изменя така:

„5. за водене на регистъра по чл. 16, ал. 3, т. 13 и неговото съдържание.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за:

1. използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ и осъществяване на контрол върху неговата употреба;

2. водене на регистъра по чл. 16, ал. 3, т. 4 и неговото съдържание.“

§ 8. Създава се чл. 17а:

„Чл. 17а. (1) Вписаните обстоятелства в регистрите по чл. 16, ал. 3 и чл. 16а се смятат за известни на третите лица от момента на вписването.

(2) Вписаните в регистъра по чл. 16, ал. 3 лица са длъжни да предоставят информация в Министерството на земеделието, храните и горите за всички настъпили промени във вписаните обстоятелства в срок до 10 дни от настъпването на промяната.“

§ 9. В чл. 18 ал. 3 и 4 се изменят така:

„(3) Контролът за спазване на правилата на биологичното производство се осъществява въз основа на договор между оператор и контролиращо лице. След сключването на договора операторът потвърждава извършваните от него дейности в срока по чл. 16а, ал. 3. Потвърждението се смята за дата на уведомяване на Министерството на земеделието, храните и горите за започване на съответната дейност.

(4) Контролът за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната се осъществява въз основа на договор между производителя на земеделския продукт или храна и контролиращото лице.“

§ 10. В чл. 19, ал. 1 в изречение първо думата „заявление“ се заличава, накрая се добавя „заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, който се публикува на интернет страницата на министерството“, а изречение второ се заличава.

§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо думата „заявление“ се заличава, а накрая се добавя „заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, който се публикува на интернет страницата на министерството“.

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3:

а) точка 2 се отменя;

б) в т. 3 думата „копие“ се заменя с „нотариално заверено копие“.

§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „на съответствието“ се заличават, думите „с фактическите условия“ се заменят с „и проверки на място на условията“ и се създават изречения второ и трето: „Проверките на място се извършват в присъствието на проверяваното лице. За резултатите от тях се изготвя протокол по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, който се връчва на проверяваното лице или на негов упълномощен представител.“

2. В ал. 2 думата „14-дневен“ се заменя с „10-дневен“, думата „10-дневен“ се заменя със „7-дневен“ и се създават изречения второ и трето: „Сроковете по ал. 3 спират да текат до отстраняването на непълнотите или несъответствията. Когато непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, министърът на земеделието, храните и горите постановява отказ.“

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) Отказът по ал. 3 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) В 6-месечен срок от издаването на отказа заявителят не може да подаде ново заявление по чл. 19, ал. 1 или по чл. 20, ал. 1.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в изречение второ след думата „производство“ се добавя „съдържа идентификатор BG-BIO-ХХ и пореден номер от регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 2 с 12-цифров код и“.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 13. В чл. 21а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в изречение първо накрая се добавя „за издаване на ново или временно разрешение“;

б) в изречение второ думите „с номера на разрешението, чийто срок е изтекъл“ се заменят с „и идентификаторът на контролиращото лице за спазване на правилата на биологичното производство се запазва“.

2. В ал. 2 в изречение първо думите „което е в процедура по преакредитация, удостоверено с“ се заменят с „въз основа на“, а изречение второ се заличава.

3. В ал. 4 накрая се добавя „като подава заявление по реда на чл. 19 или 20“.

§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 думите „или ограничава неговия обхват“ се заличават;

б) точки 3 и 4 се отменят;

в) в т. 5 думите „чл. 23, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 21а, ал. 5 и/или чл. 23, ал. 1, т. 3, т. 4, буква „б“, подбукви „аа“ и „бб“, т. 8 и/или т. 10“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Извън случаите по ал. 3, т. 5, когато се установи, че контролиращото лице не е изпълнило задължение по чл. 23, ал. 1, т. 1, надзорният орган по чл. 18, ал. 2 дава задължително предписание за отстраняване на допуснатото нарушение. Министърът на земеделието, храните и горите отнема разрешението или ограничава неговия обхват, когато:

1. нарушението не бъде отстранено в определения в предписанието срок;

2. в двугодишен срок от извършване на нарушение по чл. 23, ал. 1, т. 1 се установи неизпълнение на същото задължение.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 3 или 4“, а думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2, 3 и 4“.

§ 15. В чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 834/2007“ се добавя „Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250/1 от 18 септември 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 889/2008“, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1584 на Комисията от 22 октомври 2018 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 264/1 от 23 октомври 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/1584“ и накрая се добавя „и в наредбите по чл. 17, ал. 1 и 2“.

2. Точка 4 се изменя така:

„4. представят ежегодно до 31 януари:

а) на министъра на земеделието, храните и горите годишен отчет за предходната година и списък на лицата, върху които са упражнили контрол по отношение на съответствието на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната;

б) чрез въвеждане в съответния модул на регистрите по чл. 16а:

аа) годишен отчет за предходната година;

бб) списък на лицата, върху които са упражнили контрол;

вв) годишен план за инспекции на оператори, с които имат сключен договор за контрол и сертификация;

гг) план за избор на операторите, от които ще се вземат проби за анализ;

дд) статистическа информация по чл. 93 от Регламент (ЕО) № 889/2008;

ее) годишен доклад за всички процедури, за които е дадено съгласие за прилагане на изключенията от разпоредбите за биологично производство, предвидени в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008;“.

3. В т. 7 накрая се добавя „по чл. 18, ал. 3 и 4“.

4. В т. 10 думите „действия и“ се заменят с „действия и/или“ и накрая се добавя „и/или по отношение на уведомления по чл. 92а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008“.

5. Създават се т. 12, 13 и 14:

„12. въвеждат в регистъра по чл. 16а в срок до 10 дни информация за сключване, изменение или прекратяване на договора за контрол и сертификация, извършените проверки, установените несъответствия и/или нередности и приложените мерки;

13. уведомят писмено министъра на земеделието, храните и горите в срок до три работни дни от получаването на известието за ограничена или отнета акредитация от органа за акредитация на държавачленка на Европейския съюз, или на държавастрана по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

14. предоставят информация чрез съответния регистър по чл. 16а за осъществения последващ контрол върху операторите, на които са приложени мерки, в срок до 5 работни дни от датата на последната инспекция.“

§ 16. В чл. 24, ал. 2 думите „регистър по ал. 1 и в база данни по чл. 16, ал. 3, т. 2 или 3“ се заменят с „регистрите по ал. 1 и чл. 16, ал. 3, т. 13“ и думите „чл. 18, ал. 3“ се заменят с „чл. 18, ал. 4“.

§ 17. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Забранява се използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“, когато не са спазени изискванията на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ (ОВ, L 179/23 от 19 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014“ и на наредбата по чл. 17, ал. 3.“

2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 16 и за спазване на чл. 23 от Регламент (ЕО) № 834/2007“.

§ 18. В чл. 25а, ал. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 1151/2012“ се добавя „и на незадължителния термин за качество „планински продукт“ по смисъла на чл. 31 от същия регламент“.

§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1234/2007“ и Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (ОВ, L 349/1 от 29 декември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1272/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347/671 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013“, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ, L 206/15 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“, и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ, L 206/71 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240“.

2. В ал. 3, т. 2 думите „Регламент (ЕС) № 1272/2009“ се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240“.

§ 20. В чл. 27 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разплащателната агенция проверява съответствието на местата за интервенционно складиране с изискванията на чл. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.“

2. Алинея 2 се отменя.

§ 21. В чл. 28 ал. 3 се изменя така:

 „(3) Разплащателната агенция проверява за спазването на изискванията за качеството на предлаганите за изкупуване партиди зърно и ориз съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238, въз основа на сертификат, издаден от акредитирана лаборатория, която извършва анализи по методите, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.“

§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „се задължават да извършат“ се заменят с „извършват“.

2. В ал. 2 думите „Регламент (ЕС) № 1272/2009“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“.

§ 23. Член 30 се изменя така:

„Чл. 30. Оферти и тръжни предложения за изкупуване на млечни продукти, произведени в предприятия, одобрени съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238, се подават в регионалните структури на Разплащателната агенция.“

§ 24. В част втора в глава четвърта наименованието на раздел IV се изменя така: „Продажба на продукти от интервенционно изкупуване“.

§ 25. В чл. 31, ал. 1 думите „освобождаване на интервенционни запаси“ се заменят с „продажба на продукти от интервенционно изкупуване“.

§ 26. В част втора в глава четвърта раздел V с чл. 32 се отменя.

§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Частно складиране на земеделски продукти се извършва чрез провеждането на тръжна процедура със или без предварително определяне на помощта съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.“

2. В ал. 2 думите „произведени в предприятия, одобрени съгласно чл. 30“ се заменят с „които отговарят на изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“.

3. Алинея 3 се отменя.

§ 28. В чл. 34 думите „и състава им, както и съответствието на съоръженията за съхранение съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007 и Регламент (ЕО) № 826/2008“ се заменят със „съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“.

§ 29. В чл. 35 се правят следните изменения:

1. В т. 2 думите „прилагаща организация“ се заменят с „прилагащи организации“.

2. В т. 3 думите „изпълнение и“ се заличават.

3. В т. 4 думата „обикновени“ се заличава.

§ 30. В чл. 36 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Сдружения на производители и/или търговци“ се заменят с „Предлагащи организации, които отговарят на условията на чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ, L 317/56 от 4 ноември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1144/2014“, думата „Промоционалните“ се заменя с „Предложенията за промоционални“ и думите „Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните на Европейския съюз“ се заменят с „Европейската комисия“.

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

3. В ал. 4 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие“ и думите „прилагащата организация“ се заменят с „прилагащите организации“.

§ 31. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ, L 317/56 от 4 ноември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1144/2014“ се заличават и накрая се добавя „и на промоционалните програми, които се прилагат съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ, L 3/1 от 5 януари 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 3/2008“, и Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията от 5 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (OB, L 147/3 от 6 юни 2008 г.)“.

2. В ал. 3 думите „чл. 10, 15 и 19 от“ се заличават и накрая се добавя „или Регламент (ЕО) № 3/2008“.

§ 32. В чл. 38а се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думата „секторите“ се добавя „на земеделието“, а думите „съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заличават.

2. В т. 2 думите „съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заличават.

§ 33. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „обявеното качество на“ се заличават, думите „с изискванията за качество, уредени в чл. 113 и 113а от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „на всички етапи от търговията с приложимите пазарни стандарти съгласно чл. 75 и 76 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“ и след думите „Дял II“ се добавя „Глава II“.

2. В ал. 2 думите „нормативните изисквания за качество“ се заменят с „приложимите пазарни стандарти“.

3. В ал. 4:

а) в изречение първо думите „означеното равнище на качество на“ се заличават, а думите „отговаря на изискванията на регламентите“ се заменят със „съответстват на приложимите пазарни стандарти“;

б) в изречение второ думите „означеното равнище на качество на“ се заличават, а думите „отговаря на изискванията на регламентите, уреждащи стандарти за тяхното качество“ се заменят със „съответстват на приложимите пазарни стандарти“.

4. В ал. 5:

а) в т. 1 думите „на качеството на“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти за“;

б) в т. 2 думите „база данни“ се заменят с „регистър“.

§ 34. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „база данни за“ се заменят с „публичен електронен регистър на“ и думите „на качеството“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти“.

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 думите „базата данни“ се заменят с „регистъра“;

б) точка 2 се изменя така:

„2. единен идентификационен код по Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;“.

§ 35. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в т. 1 и 2 думите „на качеството“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „на качеството, издаден“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти“;

б) в т. 2 думите „на качеството“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти“.

3. В ал. 3 думите „на качеството“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти“.

§ 36. В чл. 43 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 125а, 125б, 125в, 125г и 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „Глава III от Дял II на Регламент (ЕС) № 1308/2013“.

2. В ал. 2 думите „чл. 125б от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „чл. 154 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.

3. В ал. 4 думите „приложение ХІV към чл. 97, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 543/2011“ се заменят с „чл. 21 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 892/2017 на Комисията от 13 март 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 138/57 от 25 май 2017 г.)“.

§ 37. В чл. 44, ал. 1 думите „чл. 103ж от Регламент (EО) № 1234/2007“ се заменят с „чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.

§ 38. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „ХІ от Регламент (ЕС) № 543/2011“ се заменят с „IV от Делегиран регламент (ЕС) № 891/2017 на Комисията от 13 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (ОВ, L 138/4 от 25 май 2017 г.)“.

2. В ал. 4 думите „чл. 55 от Регламент (ЕС) № 543/2011“ се заменят с „чл. 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.

3. В ал. 5 думите „чл. 56 от Регламент (ЕС) № 543/2011“ се заменят с „чл. 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.

§ 39. В чл. 47а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа могат да участват в схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 на Комисията от 3 ноември 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (OB, L 5/11 от 10 януари 2017 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2017/40“, и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 на Комисията от 3 ноември 2016 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (OB, L 5/1 от 10 януари 2017 г.). По схемата се прилагат и съпътстващи образователни мерки.“

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 думите „и зеленчуци“ се заменят със „зеленчуци, мляко и млечни продукти“, а думите „учебните заведения“ се заменят с „детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа“;

б) в т. 1 думите „чл. 103жа от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40“;

в) в т. 2 накрая се добавя „съгласно чл. 217 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.

3. В ал. 3 след думата „овощарството“ се добавя „производството на мляко и млечни продукти“, думите „ежегодно до 31 януари“ се заличават, а накрая се добавя „за срок от 6 учебни години“.

4. В ал. 4 думите „предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения“ се заменят с „предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа“.

§ 40. В чл. 55а думите „на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013“ се заличават.

§ 41. В чл. 55б ал. 6 се изменя така:

„(6) Държавен фонд „Земеделие“ извършва административни проверки и проверки на място за спазването на изискванията на ал. 15. Производителите и първите изкупвачи на мляко са длъжни да съдействат на длъжностните лица при извършването на проверките.“

§ 42. В част втора в глава пета раздел IIб с чл. 55г се отменя.

§ 43. В чл. 55е се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 накрая се добавя „както и за количествата и цените на изкупените овче, козе и биволско мляко“.

2. Точка 5 се отменя.

§ 44. В чл. 56, ал. 2 думите „и указания за участие в схема „Изкореняване на винени лозя“ се заменят със „за срок 5 години“.

§ 45. Член 57 се отменя.

§ 46. Член 58 се отменя.

§ 47. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „скалата на Общността“ се заменят със „скалите на Съюза“, думите „наричана по-нататък „скалата“ се заличават, а накрая се добавя „съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на интернет страницата си електронен регистър на кланиците, извършващи задължителна класификация, който се актуализира ежегодно въз основа на броя на кланетата през предходната календарна година.“

§ 48. В чл. 58б ал. 7 се изменя така:

„(7) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на интернет страницата си електронен регистър на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, в който се отразяват издадените и отнетите свидетелства.“

§ 49. В чл. 58д, ал. 1 и 2 думите „средната цена за покупко-продажбата“ се заменят с „цената“.

§ 50. В чл. 58н се правят следните изменения:

1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „След извършване на проверката областната дирекция „Земеделие“ изпраща в Министерството на земеделието, храните и горите копие от декларацията и документ за резултатите от извършената проверка.“

2. Алинеи 3 и 4 се отменят.

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Въз основа на документите по ал. 2 Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър за обектите за съхранение на зърно в страната, в който се вписват данни за техните собственици или ползватели, местонахождението и капацитета на обектите.“

§ 51. В чл. 58о се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Физическите и юридическите лица, които стопанисват“ се заменят със „Собствениците или ползвателите на“ и думите „местата на съхранение“ се заменят с „местонахождението на обектите“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Земеделските производители подават ежегодно в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за количеството произведено зърно през текущата година. Декларацията се подава в срок до:

1. 30 септемвриза обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица;

2. 30 ноемвриза царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа.“

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Предприятията за преработка на зърно подават в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие.“

4. В ал. 4 след думата „мелници“ се добавя „и земеделските производители“.

§ 52. В чл. 58п се правят следните изменения:

1. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „местата“ се заменя с „обектите“.

2. В ал. 3 думите „складовите помещения“ се заменят с „обектите“.

§ 53. В чл. 58с се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „базите данни по чл. 58н, ал. 3 и 4“ се заменят с „регистъра по чл. 58н, ал. 5“;

б) в т. 3 думите „издаване на удостоверения по чл. 58н, ал. 2“ се заменят с „извършване на мониторинг по чл. 58т“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Министерството на земеделието, храните и горите публикува на интернет страницата си:

1. седмичен обзор за състоянието на зърнените пазари и движението на зърното в страната;

2. месечен оперативен баланс на зърнени и маслодайни култури в страната;

3. месечен международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури;

4. годишна информация за качеството на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и оризова арпа.“

§ 54. В част втора, глава пета, раздел VI се създава чл. 58т:

„Чл. 58т. (1) Директорите на областните дирекции „Земеделие“ определят със заповед длъжностни лица, които извършват мониторинг на пристанищата, от които се извършват износ, внос и вътрешнообщностни доставки на зърно.

(2) За извършване на мониторинга по ал. 1 длъжностните лица имат право:

1. на свободен достъп до всички терминали на морските и речните пристанища за обществен транспорт, на които може да се обработват зърнени товари за износ и вътрешнообщностни доставки съгласно издаденото удостоверение за експлоатационна годност;

2. да получат информация за направлението, вида и количеството зърно, предмет на износ или вътрешнообщностна доставка.

(3) Пристанищните оператори на пристанищата и терминалите по ал. 2, т. 1 са длъжни да осигурят на оправомощените служители на областните дирекции „Земеделие“ достъп до съответните пристанища и терминали, от които се извършват износ и вътрешнообщностни доставки на зърнен товар.

(4) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ предоставя на Министерството на земеделието, храните и горите актуален списък на пристанищата за обществен транспорт и терминалите от такива пристанища, за които е издадено удостоверение за експлоатационна годност и на които се прилагат карти за типов технологичен процес за обработване на зърнени товари.“

§ 55. В чл. 63, ал. 1 след думите „по чл. 4, ал. 1“ се добавя „не подаде уведомление или представи неверни данни в подаденото уведомление по чл. 10а, ал. 13“.

§ 56. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „от 5000 до 10 000“ се заменят с „от 20 000 до 30 000“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) На лице, което не предостави информация в срока по чл. 18, ал. 3 или не потвърди промяна във вписани в регистъра обстоятелства в срока по чл. 16а, ал. 3, се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв. или имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.“

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) На контролиращо лице, което не изпълни или наруши задължение по чл. 23, ал. 1, се налага имуществена санкция:

1. по т. 2, т. 4, с изключение на буква „б“, подбукви „аа“ и „бб“, и по т. 5в размер 2000 лв.;

2. по т. 6в размер 5000 лв.;

3. по т. 7, 12 и 14в размер 1000 лв.;

4. по т. 9, 11 и 13в размер 5000 лв.“

4. Създават се ал. 47:

„(4) На физическо или юридическо лице, което се позовава на метода за биологично производство, без да е сключило с контролиращо лице договор за контрол и сертификация, се налага глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. или имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.

(5) На оператор, който е сключил с контролиращо лице договор за контрол и сертификация и наруши задължение от Дял ІV „Етикетиране“ от Регламент (ЕО) № 834/2007, се налага глоба в размер от 1000 до 3000 лв. или имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.

(6) На оператор, при който се установи наличие на неразрешени за биологичното производство вещества в продукти, предлагани като биологични в търговската мрежа, се налага глоба в размер от 1000 до 2000 лв. или имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. На оператора, при който се установи, че е извършено замърсяването, се налага глоба в размер от 1500 до 3000 лв. или имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв.

(7) При установяване на нарушение по ал. 46 контролният орган издава и предписание за премахване на термините, указващи, че продуктите са произведени по правилата на биологичното производство.“

§ 57. Създава се чл. 64а:

„Чл. 64а. (1) Глобите и имуществените санкции по чл. 64 се намаляват с 50 на сто при заплащането им в 7-дневен срок от връчването на наказателното постановление на нарушителя. Когато глобата или имуществената санкция е била обжалвана и потвърдена от съда, същата се дължи в пълен размер.

(2) Не се налагат глоби и имуществени санкции на задължените лица за неизпълнение на задължения за въвеждане на информация в регистрите, когато по технически причини липсват или са ограничени функции на регистрите.“

§ 58. В чл. 65, ал. 1 думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 16“.

§ 59. В чл. 72а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „реда на“ се заменят с „реда и в срока по“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) На производител или първи изкупвач на мляко, който не окаже съдействие при извършване на проверка по чл. 55б, ал. 6, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.“

§ 60. Създава се чл. 73а:

„Чл. 73а. (1) За други нарушения на закона и на подзаконовите актове по прилагането му се налага глоба от 100 до 2000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание, а при повторно нарушение – от 200 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 10 000 лв.“

§ 61. В допълнителната разпоредба в § 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 накрая се добавя „и Регламент (ЕО) № 889/2008“.

2. Точка 5 се отменя.

3. В т. 6 думата „риболова“ се заменя с „рибарството“ и думите „Анекс I на Договора за създаване на Европейската общност“ се заменят с „Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз“.

4. В т. 10 думите „на качеството“ се заличават, а думите „за качество на плодовете и зеленчуците“ се заменят с „на приложимите пазарни стандарти за плодовете и зеленчуците“.

5. Точки 16 и 18 се отменят.

6. Точка 21 се изменя така:

„21. „Класификация по скалите на Съюза“ е система за класифициране на кланични трупове от говеда (едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече), свине и овце, определена в Приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013.“

7. Точки 25 и 26 се отменят.

8. Точка 28 се изменя така:

„28. „Рафинерия“ е производствена единица, която има за предмет на дейност рафиниране на вносна сурова тръстикова захар.“

9. Точка 30 се изменя така:

„30. „Обект за съхранение на зърно“ е отделен склад или група складове с общ капацитет над 50 тона, който се намира на един адрес или в един имот.“

10. Създават се т. 3440:

„34. „Планински продукт“ е незадължителен термин за качество по смисъла на чл. 31 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 и на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 за описание на продуктите, предназначени за консумация от човека, включени в списъка в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз.

35. „Подизпълнител“ е оператор, на който е възложено извършването на една или няколко дейности от етапите на производство, обработка и разпространение на биологични продукти по смисъла на чл. 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 834/2007;

36. „Оператор“ е лице по смисъла на чл. 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007.

37. „Заведения за обществено хранене“ са обекти по смисъла на чл. 2, подбуква „аа“ от Регламент (ЕО) № 834/2007.

38. „Места за интервенционно складиране“ са места за складиране, определени в чл. 6, параграф 1 от Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1238.

39. „Частно складиране“ е мярка, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, по която се предоставя помощ за складиране на земеделски продукти, съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

40. „Предприятия за преработка на зърно“ са мелниците, включително оризовите, предприятията и цеховете за производство на фуражи, нишесте, малц, белени слънчогледови семки, биогорива, маслодобивните предприятия, спиртоварните, пивоварните и предприятията за пакетиране на зърно и зърнени продукти.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 62. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на земеделието, храните и горите:

1. разработва и пуска в експлоатация публичните регистри по чл. 16, ал. 3, чл. 16а, 41, чл. 58а, ал. 5, чл. 58б, ал. 7 и чл. 58н, ал. 5;

2. осигурява оперативно съвместим обмен на данни, документи и друга информация относно обекти и лица, вписани в съществуващите към датата на влизането в сила на този закон бази данни и съответните регистри по т. 1.

(2) До пускането в експлоатация на регистрите по ал. 1, т. 1 се прилага досегашният ред.

(3) До пускането в експлоатация на регистъра по чл. 58н, ал. 5 вписването на обектите за съхранение на зърно в страната и лицата, които ги стопанисват, се извършва по досегашния ред.

(4) До пускането в експлоатация на регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 2 контролиращите лица представят в Министерството на земеделието, храните и горите на електронен или хартиен носител информацията и документите по чл. 23, ал. 1, т. 4, буква „б“.

(5) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя дата на пускането в експлоатация на съответните регистри по ал. 1, т. 1. Заповедта се публикува на интернет страницата на министерството не по-късно от 14 дни преди датата на пускането в експлоатация на съответния регистър.

§ 63. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон прилагащата организация на обикновени промоционални програми, одобрени за съфинансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за кампания 2018 г., се одобрява от министъра на земеделието, храните и горите.

§ 64. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10, 74 и 99 от 2009 г., бр. 78 от 2010 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 22 от 2018 г.) в чл. 11, ал. 4 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „държавните предприятия“ се заменят с „държавното предприятие“.

2. Точка 3 се изменя така:

„3. одобрява годишен доклад за дейността на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2;“.

3. В т. 5 и 6 думите „държавните предприятия“ се заменят с „държавното предприятие“.

§ 65. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 17 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 38:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 8 се отменя;

б) създават се ал. 2 и 3:

„(2) Действието на разрешението по ал. 1 се прекратява при:

1. подадено заявление от притежателя;

2. смърт на притежателя – едноличен търговец;

3. прекратяване на дейността на притежателя на разрешението и заличаване на регистрацията му в търговския регистър.

(3) Обстоятелствата по ал. 2 се вписват в регистъра по чл. 37, ал. 7. Разрешението се смята за прекратено от датата на вписването.“

2. В чл. 39 думите „и отнемането“ се заменят с „отнемането и прекратяването“.

3. В чл. 44б думите „50 до 500“ се заменят с „200 до 2000“.

§ 66. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г., бр. 58, 63 и 92 от 2017 г. и бр. 59 и 77 от 2018 г.) в допълнителните разпоредби в § 1, т. 12 се създава буква „х“:

„х) биологично произведени храни и продукти, предварително опаковани или неопаковани.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

11071