Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за горите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите
Дата на приемане 30/09/2009
Брой/година Държавен вестник 80/2009

 


УКАЗ № 331

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за горите, приет от ХLI Народно събрание на 30 септември 2009 г.

Издаден в София на 5 октомври 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., Решение № 4 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г., изм., бр. 69, 70 и 91 от 2008 г. и бр. 6, 12, 19, 32 и 74 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 1 думите „председателя на Държавната агенцията по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите и“.

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице“.

2. В ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице“.

3. Създава се ал. 7:

„(7) По дела срещу административни актове на директорите на областните дирекции „Земеделие“ във връзка с прилагането на чл. 19, ал. 12 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи държавата се представлява пред съда от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.“

§ 3. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:

„(2) Включването в горския фонд на площите по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.“

§ 4. В чл. 14а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „по предложение на председателя на Държавната агенция по горите, а на площ до 100 декара – частна държавна собственост – от председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „по предложение на министъра на земеделието и храните, а на площ до 100 декара – частна държавна собственост – от министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите, а до 100 декара – от председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните, а до 100 декара – от министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

§ 5. В чл. 14г се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

2. В ал. 2 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице“.

§ 6. В чл. 15а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“;

б) в изречение второ думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.

3. В ал. 5 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

4. В ал. 6 навсякъде думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

5. В ал. 7 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

6. В ал. 12 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.

7. В ал. 13 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.

§ 7. В чл. 15б се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

2. В ал. 2, т. 2 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.

3. В ал. 4:

а) в изречение първо думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“;

б) в изречение второ думите „на председателя на Държавната агенция по горите“ се заличават.

4. В ал. 6 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

5. В ал. 12 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.

6. В ал. 15 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“.

§ 8. В чл. 15д се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“, а думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице“.

2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице“.

3. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице“.

4. В ал. 4 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“, а думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

5. В ал. 5 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „на председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „на министъра на земеделието и храните“, а думите „от председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „от министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

3. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

4. В ал. 4 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 10. В чл. 16а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

2. В ал. 2, т. 6 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

3. В ал. 3 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“ и думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.

4. В ал. 4 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“, а думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.

5. В ал. 5 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

§ 11. В чл. 16в, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните“.

§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „Национален фонд „Българска гора“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

2. В ал. 6 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“.

§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

2. В ал. 3 думите „Национален фонд „Българска гора“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

3. В ал. 4 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

4. В ал. 9 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“ и след думата „издръжка“ текстът докрая се заличава.

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

4. В ал. 4 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“.

5. В ал. 5 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите, третостепенни разпоредители с бюджетни кредити“.

2. В ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“, а накрая се добавя „третостепенни разпоредители с бюджетни кредити“.

3. В ал. 3 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“, а думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

4. В ал. 4 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

5. В ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

2. В ал. 5 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

2. В ал. 3 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“.

3. В ал. 4 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“, а думите „в които председателят на Държавната агенция по горите представлява държавата“ се заличават.

4. В ал. 5 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“.

5. В ал. 6 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

§ 18. В чл. 24б се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 1:

„1. министърът на земеделието и храните;“.

2. Досегашната т. 1 става т. 2 и се изменя така:

„2. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите;“.

3. Досегашната т. 2 става т. 3.

§ 19. В чл. 24в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“;

б) точки 1, 2 и 3 се отменят;

в) точка 11 се отменя.

2. В ал. 2 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“.

3. Създава се ал. 3:

„(3) Министърът на земеделието и храните:

1. упражнява правата на собственост на държавата в държавните горски стопанства;

2. утвърждава правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства;

3. предприема действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;

4. взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани от държавните горски стопанства.“

§ 20. В чл. 24г, ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 21. В чл. 24ж се правят следните изменения:

1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите може да извършва“ .

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При прекратяване на държавно предприятие по ал. 1, т. 1 министърът определя на кого се предоставя имуществото на съответното предприятие.“

§ 22. В чл. 25 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „от председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „от министъра на земеделието и храните“.

2. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

3. В ал. 7 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

§ 23. В чл. 37 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 24. В чл. 39, ал. 2 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“, а думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 25. В чл. 40 ал. 3 се изменя така:

„(3) Утвърдените от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите средства за възпроизводство на горите не могат да се разходват за други цели.“

§ 26. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 27. В чл. 41а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

2. В ал. 3 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните“.

3. В ал. 4 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

4. В ал. 5 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

§ 28. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

2. В ал. 3 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

3. В ал. 4, т. 4 думите „териториалните звена на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии“ се заличават.

4. В ал. 5 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

§ 29. В чл. 46 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 30. В чл. 47, ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 31. В чл. 53 ал. 7 се отменя.

§ 32. В чл. 56 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 33. В чл. 57 се правят следните изменения:

1. Алинея 5 се отменя.

2. В ал. 10 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

§ 34. В чл. 68а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

2. В ал. 2 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“, а думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

3. В ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 35. В чл. 68б, ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 36. В чл. 70, ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 37. В чл. 72, ал. 4 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 38. В чл. 73, ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 39. В чл. 76а думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 40. В чл. 76б, ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 41. В чл. 81, ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 42. В чл. 91 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „издръжката на Държавната агенция по горите“ се заменят с „издръжката на Изпълнителната агенция по горите“, а думите „бюджета на Държавната агенция по горите“ се заменят с „бюджета на Министерството на земеделието и храните“.

2. В ал. 2 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

§ 43. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

2. Точка 1 се отменя.

3. В т. 10 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

4. В т. 12 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

5. В т. 13 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

6. В т. 16 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

7. В т. 24 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

8. Създават се т. 25 – 30:

„25. суми за изключване на площи от държавния горски фонд, учредяване на право на ползване и сервитути в държавния горски фонд, както и от сделки по чл. 15а и 15б;

26. глобите за нарушения по чл. 97 и 97а;

27. средства за компенсационно залесяване;

28. средствата от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по глава осма;

29. средствата от български или чуждестранни правителствени институции, неправителствени организации и лица, предоставени за подобряване на потребителската, защитната, средообразуващата и рекреационната функция на горите и за научноизследователска и приложна дейност в горите;

30. други приходи, определени със закон или с друг нормативен акт.“

§ 44. В чл. 94 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „в бюджета на Държавната агенция по горите“ се заменят с „чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните в Изпълнителната агенция по горите“.

2. В т. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

§ 45. Член 96а се отменя.

§ 46. Член 96б се отменя.

§ 47. Член 96в се отменя.

§ 48. Член 96г се отменя.

§ 49. Член 96д се отменя.

§ 50. В чл. 113 се правят следните изменения:

1.В ал. 1 думите „с председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят със „с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“, а думите „от председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „от министъра на земеделието и храните“.

2. В ал. 2 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

§ 51. В § 10 от преходните и заключителните разпоредби думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

§ 52. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 54 и 91 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В § 70думите „инструкция на председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „наредба, издадена от министъра на земеделието и храните“.

2. В § 72:

а) в ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“;

б) в ал. 2 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“.

3. В § 93 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.

Допълнителни разпоредби

§ 53. Навсякъде в закона думите „Държавната агенция по горите“, „председателят на Държавната агенция по горите“ и „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят съответно с „Изпълнителната агенция по горите“, „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“ и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

§ 54. Законът не отменя действието на Решението на Народното събрание от 3 септември 2009 г. за спиране на изключването при промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд, придобити от физически и юридически лица, с изключение на общините, чрез замяна с гори и земи от горския фонд – частна държавна собственост (ДВ, бр. 72 от 2009 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 55. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона, издадени от председателя на Държавната агенция по горите, се прилагат до издаването на съответните актове от министъра на земеделието и храните, доколкото не противоречат на този закон.

§ 56. Висящите към влизането в сила на този закон производства по реда на § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.) се приключват по досегашния ред от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице.

§ 57. (1) Национален фонд „Българска гора“ се закрива. Наличните средства на закрития фонд се прехвърлят по бюджета на Изпълнителната агенция по горите.

(2) Изпълнителната агенция по горите е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архива на закрития Национален фонд „Българска гора“.

(3) Трудовите правоотношения на служителите от Национален фонд „Българска гора“ се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 58. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на земеделието и храните и на Държавната агенция по горите за 2009 г., считано от 1 октомври 2009 г.

§ 59. До 31 декември 2009 г. за събирането на постъпленията и извършването на плащанията на Изпълнителната агенция по горите се ползват досегашните банкови сметки и кодове в системата за електронни бюджетни разплащания на преобразуваната Държавна агенция по горите.

§ 60. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50, 97 и 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62, 85 и 120 от 1997 г., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21, 51 и 98 от 2000 г., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32 и 47 от 2009 г.) навсякъде думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

§ 61. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г. и бр. 6 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 4:

а) в ал. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“;

б) в ал. 2 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

2. В чл. 7:

а) в ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните, съгласувана с министъра на вътрешните работи“;

б) в ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“;

в) в ал. 7 думите „Предложенията за“ се заличават, а думите „съвместно от Държавната агенция по горите“ се заменят с „от министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

3. В чл. 9:

а) в ал. 3 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“;

б) в ал. 5 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице“;

в) в ал. 7 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“;

г) в ал. 10 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“;

д) в ал. 13 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“;

е) в ал. 15 в текста преди т. 1 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“;

ж) в ал. 18 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“;

з) в ал. 22 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“;

и) в ал. 23 думите „Държавната агенция по горите“ и „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят съответно с „Изпълнителната агенция по горите“ и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“;

к) в ал. 27 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“;

л) в ал. 31 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“;

м) в ал. 35 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“;

н) в ал. 36 думите „Държавната агенция по горите“, „председателят на Държавната агенция по горите“ и „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят съответно с „Изпълнителната агенция по горите“, „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“ и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

4. В чл. 9а думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“.

5. Член 9б се изменя така:

„Чл. 9б. Министърът на земеделието и храните:

1. упражнява правата на собственост на държавата в държавните ловни стопанства и провежда политиката на държавата в областта на организацията на ловната площ, опазването и стопанисването на дивеча;

2. взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани от държавните ловни стопанства;

3. предприема действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост.“

6. В чл. 9в:

а) в ал. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“;

б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“;

в) в ал. 3:

аа) в текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“;

бб) точки 5 и 6 се отменят.

7. В чл. 14 в текста преди т. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по горите“.

8. В чл. 42:

а) в ал. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“;

б) в ал. 2 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните“;

в) в ал. 3 думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

9. В чл. 56:

а) в ал. 5 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“;

б) в ал. 8 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните“.

10. В чл. 66, ал. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по горите“.

11. В чл. 74, ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице“.

12. В чл. 76, ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.

13. В чл. 77:

а) в ал. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“;

б) в ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

14. В чл. 96:

а) в ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“;

б) в ал. 4 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

15. В§ 12 от преходните и заключителните разпоредби думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

16. Навсякъде в закона думите „Държавната агенция по горите“, „Държавна агенция по горите“, „председателят на Държавната агенция по горите“ и „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят съответно с „Изпълнителната агенция по горите“, „Изпълнителна агенция по горите“, „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“ и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

§ 62. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за лова и опазване на дивеча, издадени от председателя на Държавната агенция по горите, се прилагат до издаването на съответните актове от министъра на земеделието и храните, доколкото не противоречат на този закон.

§ 63. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 42 и 44 от 2009 г.) т. 8 в приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5 се изменя така:

„8. Изпълнителна агенция по горите“.

§ 64. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 42, ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

2. В чл. 51 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

3. В чл. 57 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

4. В чл. 62а думите „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.

5. В чл. 69 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

6. В чл. 130:

а) в ал. 1:

аа) в изречение първо думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“;

бб) в изречение второ думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“;

б) в ал. 3 думите „или от председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“, а думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“;

в) в ал. 6 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

7. В § 13 от преходните и заключителните разпоредби думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

8. Навсякъде в закона думите:

а) „Министерството на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“;

б) „Държавната агенция по горите“ и „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят съответно с „Изпълнителната агенция по горите“ и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

§ 65. В Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм., бр. 33, 59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26 и 36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 91 от 2008 г. и бр. 6 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В § 10, ал. 2 от преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 26 от 2001 г.; изм., бр. 36 от 2001 г., бр. 36 от 2004 г. и бр. 91 от 2008 г.) в изречение първо думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“, а в изречение второ думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

2. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и продоволствието“, „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“.

§ 66. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 52:

а) в ал. 1 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“, а думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“;

б) в ал. 2 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“;

в) в ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

2. В чл. 85, ал. 1:

а) в изречение първо думата „продоволствието“ се заменя с „храните“, а думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“;

б) в изречение второ думата „продоволствието“ се заменя с „храните“, а думите „или от председателя на Държавната агенция по горите“ се заличават.

3. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и продоволствието“ и „Държавната агенция по горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните“ и „Изпълнителната агенция по горите“.

§ 67. В Закона за защита на животните (ДВ, бр. 13 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 16, ал. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

2. В чл. 59:

а) в ал. 1 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“;

б) в ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по горите“.

3. В чл. 70, ал. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

4. Навсякъде в закона думите „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“.

§ 68. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 52:

а) в ал. 2 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“;

б) в ал. 3 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

2. В § 4, ал. 1, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „и председателя на Държавната агенция по горите“ се заличават.

§ 69. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 43:

а) в ал. 2, т. 5 думите „министъра на земеделието и продоволствието и председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“;

б) в ал. 4 думите „Министерството на земеделието и продоволствието“ и „Държавната агенция по горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните“ и „Изпълнителната агенция по горите“.

2. Навсякъде в закона думите:

а) „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“;

б) „председателя на Държавната агенция по горите“ и „председателят на Държавната агенция по горите“ се заменят съответно с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“ и „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“.

§ 70. В Закона за опазване на селскостопанското имущество (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.; изм., бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 65 от 1995 г., бр. 44 и 86 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 30 и 33 от 2006 г. и бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 44 думите „продоволствието, от председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „храните“.

2. Навсякъде в закона думите:

а) „Министерството на земеделието и продоволствието“, „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“;

б) „Държавната агенция по горите“ и „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят съответно с „Изпълнителната агенция по горите“ и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

§ 71. В Закона за почвите (ДВ, бр. 89 от 2007 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5, ал. 4, т. 7, буква „г“ думите „управления по продоволствието“ се заменят с „дирекции по горите“.

2. В чл. 20, ал. 2 думите „министъра на земеделието и продоволствието и председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.

3. Навсякъде в закона думите:

а) „председателят на Държавната агенция по горите“ и „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят съответно с „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“ и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“;

б) „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“.

§ 72. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 91:

а) в ал. 1 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“;

б) в ал. 2 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“;

в) в ал. 3 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“;

г) в ал. 4 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“, думите „от председателя на Държавната агенция по горите“ се заличават, а думите „определени от тях“ се заменят с „оправомощени от него“.

2. Навсякъде в закона думите:

а) „Министерството на земеделието и продоволствието“, „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“;

б) „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

§ 73. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г. и бр. 6, 17 и 19 от 2009 г.) в чл. 124, ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“.

§ 74. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г. и бр. 74 от 2009 г.) в чл. 109, ал. 1 думите „Държавната агенция по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 септември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

11405