Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Дата на приемане 05/11/2009
Брой/година Държавен вестник 92/2009

 


УКАЗ № 377

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, приет от ХLI Народно събрание на 5 ноември 2009 г.

Издаден в София на 16 ноември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6 и 80 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:

„(2) При осъществяване на държавната политика в ловното стопанство Изпълнителната агенция по горите се подпомага от ловните сдружения по чл. 30, ал. 1.“

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 5, т. 1 думите „сдружения по чл. 30“ са заменят с „дружини по чл. 29“.

2. В ал. 6 изречение второ се заличава.

3. В ал. 7 думите „и управителния съвет на Националното ловно сдружение“ се заличават.

§ 3. В чл. 22, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите, въз основа на изискуема норма за ловна площ от 70 хектара за един ловец, ежегодно определя максималния брой на ловците в ловните сдружения по чл. 30, както и сдруженията, които могат да организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов, и броя на свободните места в тях.“

§ 4. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:

„(2) Билетът за лов и разрешителното за лов се издават по образци, утвърдени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.“

§ 5. В чл. 23а, ал. 2 думите „председателя на Националното ловно сдружение“ се заличават.

§ 6. Създава се нов чл. 29:

„Чл. 29. (1) Български граждани, придобили право на лов, се обединяват в ловна дружина с оглед на общността на техните интереси за стопанисване и опазване на дивеча в един ловностопански район.

(2) За сформирането на ловна дружина са необходими най-малко 20 ловци. В един ловностопански район по чл. 7, ал. 5, т. 1 се сформира само една ловна дружина.

(3) Един ловец може да членува само в една ловна дружина.“

§ 7. Член 30 се изменя така:

„Чл. 30. (1) Лицата по чл. 29, обединени в ловни дружини, учредяват ловно сдружение на територията на едно или повече от едно съседно държавно горско стопанство и/или държавно ловно стопанство с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча.

(2) Ловното сдружение ръководи и организира дейността на дружините по възпроизводството, стопанисването, опазването и ползването на дивеча върху предоставените им ловностопански райони. Сдружението защитава интересите на ловците, сдружени при условията и по реда на чл. 29, пред съответните държавни и общински органи.

(3) Ловните сдружения регистрират ловните дружини в държавните горски стопанства, съответно държавните ловни стопанства.

(4) За извършване на регистрацията по ал. 3 ловното сдружение представя:

1. списъци на ловните дружини, съдържащи наименование на дружината, площ на ловностопанския район, имената и единния граждански номер на ловците, членуващи в тях;

2. протоколи от общите събрания на дружините, съдържащи решение за избор на председател и ръководство на дружината.

(5) Ловните сдружения по ал. 1 са юридически лица, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(6) Една ловна дружина може да учредява, съответно членува, само в едно ловно сдружение.

(7) Председателят на ловното сдружение сключва трудов договор със специалист по ловно стопанство. Специалистът по ловно стопанство организира ловностопанската дейност на сдружението.“

§ 8. Член 31 се изменя така:

„Чл. 31. (1) Ловните сдружения по чл. 30 могат да се обединяват на доброволен принцип.

(2) Национално ловно сдружение е това сдружение, което обединява ловни сдружения, в които броят на членуващите ловци е повече от половината от общия брой на регистрираните в страната лица, придобили право на лов. Ако не е изпълнено това условие за нито едно от лицата по ал. 1, за Национално ловно сдружение се определя това сдружение, в което членуват най-голям брой ловци, но не по-малко от една трета от общия брой на регистрираните в страната лица, придобили право на лов.

(3) Обединенията на ловните сдружения по ал. 1 са ловни сдружения – юридически лица, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Националното ловно сдружение ръководи, координира и контролира дейността на своите членове по стопанисването и опазването на дивеча в предоставените им ловностопански райони.

(5) Едно ловно сдружение може да участва само в едно обединение по реда на ал. 1.“

§ 9. В чл. 37а, ал. 2 думите „и председателя на Националното ловно сдружение“ се заличават.

§ 10. В чл. 44, ал. 5 думите „по предложение на управителния съвет на Националното ловно сдружение“ се заличават.

§ 11. Член 58 се изменя така:

„Чл. 58. (1) В разрешителното за лов се вписват имената на ловците, номерата на ловните билети, начинът, датата и мястото на ловуване, видът и броят на разрешения за лов дивеч и името на ръководителя на лова при групов лов.

(2) Когато се извършва лов в ловностопански райони, които са предоставени на лицата по чл. 30, ал. 1, в разрешителното за лов се вписва и номерът на членските карти.“

§ 12. В чл. 65а, ал. 1 т. 1 се отменя.

§ 13. Създава се чл. 69а:

„Чл. 69а. (1) Условията и редът за достъп, преминаване и престой на лица в района, в който са разположени биотехнически съоръжения в държавните ловни стопанства и в дивечовъдните участъци в държавните горски стопанства, се определят със заповед на директора на съответното държавно ловно стопанство или държавно горско стопанство.

(2) Заповедите по ал. 1 се публикуват в официалната интернет страница на Изпълнителната агенция по горите, поставят се на видно място в сградата на съответното държавно ловно стопанство или държавно горско стопанство и се съобщават на лицето, на което е предоставено стопанисването на дивеча, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Лицето, което стопанисва дивеча, поставя в района, в който е разположено биотехническото съоръжение, обозначителни табели, които съдържат информация, определена с правилника за прилагане на закона.“

§ 14. В чл. 83г, ал. 2 думите „чл. 30, ал. 3“ се заменят с „чл. 22, ал. 2“.

§ 15. Създава се чл. 83л:

„Чл. 83л. (1) Който наруши реда за достъп, преминаване и престой в район, където са разположени биотехнически съоръжения по чл. 69а, му се налага глоба от 200 до 500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в двегодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, глобата е в троен размер.“

§ 16. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 91 от 2008 г.) в § 64 ал. 2 се отменя.

§ 17. В приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 т. 3.2 се изменя така:
3.2.


Групов лов на дива свиня


от 1 октомври до втората неделя на месец януари 


Заключителна разпоредба

§ 18. Лицата по § 64, ал. 1, изречение първо от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 91 от 2008 г.), които до влизането в сила на този закон са извършили действия по стопанисването на дивеча в съществуващите ловностопански райони на ловните сдружения, запазват правото си за ползване на дивеча за ловен сезон 2009 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12566