Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
Дата на приемане 11/12/2009
Брой/година Държавен вестник 102/2009

 


УКАЗ № 403

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, приет от ХLI Народно събрание на 11 декември 2009 г.

Издаден в София на 16 декември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн., ДВ, бр. 49 от 2007 г.; изм., бр. 98 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 3 и 5 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 2. В чл. 23, ал. 1 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, а думите „автомобилни бензини и дизелово гориво“ се заменят с „течни горива от нефтен произход за нуждите на транспорта“.

§ 3. Член 24 се изменя така:

„Чл. 24. (1) Лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход за нуждите на транспорта, са длъжни при освобождаване за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове да предлагат горивата за дизелови и бензинови двигатели смесени с биогорива в процентно съотношение, както следва:

1. от 1 март 2010 г. – гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 2 процента обемни;

2. от 1 септември 2010 г. – гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 3 процента обемни;

3. от 1 март 2011 г. – гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 4 процента обемни и гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол минимум 2 процента обемни.

(2) Съдържанието на биодизел и биоетанол в горивата за дизелови и бензинови двигатели по ал. 1 не трябва да надвишава 5 процента обемни.

(3) В срок два месеца след изтичането на сроковете по ал. 1 крайните разпространители са длъжни да предлагат на пазара горивата за дизелови и бензинови двигатели в съответствие с изискванията на ал. 1 и 2.

(4) До 1 март 2011 г. лицата по ал. 1 и 3 могат да предлагат на пазара автомобилни бензини (КБКСС) със съдържание на биоетанол, което не трябва да надвишава 5 процента обемни, като предоставят на видно място информация относно съдържанието на биоетанол и правилната употреба на сместа.

(5) Лицата, които пускат на пазара течни горива за нуждите на транспорта, съставят за всяка партида декларация за съответствие с изискванията за качество съгласно чл. 18а, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, а разпространителите и крайните разпространители предоставят за всяко последващо разпространение копие от декларацията за съответствие на разпространяваната партида течно гориво по чл. 18б, ал. 1, т. 2 от същия закон.

(6) Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ купува и продава нефтопродукти, предназначени за създаване, съхраняване и обновяване на държавни резерви, военновременни и задължителни запаси, несмесени с биогорива. Лицата, които купуват горива за дизелови двигатели от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, са длъжни да ги смесват с биодизел в процентното съотношение и в сроковете по ал. 1, 2 и 3.“

§ 4. В чл. 25 думите „и предлагането им на пазара“ се заличават.

§ 5. В чл. 27 думите „чрез Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ се заменят с „или от оправомощени от него длъжностни лица“.

§ 6. Наименованието на глава шеста се изменя така: „Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби“.

§ 7. Създава се чл. 32а:

„Чл. 32а. (1) При установяване на нарушения по чл. 24 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица имат право да прилагат следните принудителни административни мерки:

1. временно да спират пускането на пазара и разпространението на течни горива, когато не е представена декларация за съответствие по чл. 24, ал. 5 или представената декларация не отговаря на нормативните изисквания, както и когато в резултат от изпитването в подвижна лаборатория и експертно заключение е установено, че течното гориво не отговаря на някое от изискванията на чл. 24, ал. 1, 2 и 3;

2. да забраняват пускането на пазара и разпространението на течни горива, когато в резултат на изпитването в стационарна лаборатория и съставен констативен протокол е установено несъответствие с изискванията на чл. 24, ал. 1 – 3;

3. да разпореждат изтеглянето на течни горива от пазара и да запечатват обектите на крайните разпространители, когато резултатът от изпитване на контролната проба, с която е установено несъответствие с изискванията по чл. 24, ал. 1 – 3, не е оспорен в 7-дневен срок от получаването му или в случаи на оспорването му той е потвърден от резултатите от изпитването на арбитражната проба.

(2) Принудителните административни мерки по ал. 1 се прилагат с мотивирана заповед, в която се дават задължителни предписания и чрез поставяне на удостоверителни знаци на контролните органи по ал. 1. Видът на знаците се определя със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава на заинтересованото лице по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като подадената жалба не спира изпълнението на приложената принудителна административна мярка.

(5) Щетите, загубите и пропуснатите ползи от приложените принудителни административни мерки са за сметка на собствениците на проверяваното течно гориво освен в случаите на отменянето им по съдебен ред.“

§ 8. Член 38 се изменя така:

„Чл. 38. (1) Който пуска на пазара течни горива от нефтен произход в нарушение на разпоредбите на чл. 24, ал. 1 и 2, се наказва с имуществена санкция в размер 200 000 лв.

(2) Крайните разпространители, които предлагат на пазара течни горива от нефтен произход в нарушение на разпоредбата на чл. 24, ал. 3, се наказват с глоба или с имуществена санкция в размер 50 000 лв.

(3) Който предлага на пазара течни горива от нефтен произход в нарушение на разпоредбата на чл. 24, ал. 6, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер 10 000 лв.

(4) При повторно извършено нарушение по ал. 1, 2 и 3 глобата или имуществената санкция е в трикратен размер на санкцията, съответно на глобата по ал. 1, 2 и 3.“

§ 9. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на актовете за нарушения по чл. 38, които се съставят от длъжностни лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, при спазване изискванията на чл. 43а, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Наказателните постановления за установените нарушения по чл. 38 се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощено от него длъжностно лице, като в тях задължително се посочва, че наложената глоба или имуществена санкция, както и разходите за вземане и изпитване на пробите от течни горива постъпват по бюджетната сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и служат като покана за доброволно изпълнение след влизането им в сила.“

3. Създава се ал. 4:

„(4) Когато нарушителят е известен, но не е открит на адреса, посочен при връчването на акта за административно нарушение, или е напуснал страната, или е посочил адрес само в чужбина, наказателното постановление не се връчва. Постановлението се смята за влязло в сила два месеца след издаването му.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея след думите „по реда“ се добавя „на този закон и“.

§ 10. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4:

а) в текста преди буква „а“ думите „по т. 3“ се заличават;

б) в буква „б“ думите „където биогоривото е максимален процент“ се заличават.

2. Създават се т. 17 – 22:

„17. „Пускане на пазара“ е понятие по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

18. „Лицата, които пускат течни горива на пазара“ е понятие по смисъла на § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

19. „Краен разпространител“ е понятие по смисъла на § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

20. „Разпространение на течни горива“ е понятие по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

21. „Повторно“ е административно нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

22. „КБКСС“ е бензинов компонент, наречен компонент за блендиране с кислородсъдържащи съединения.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 декември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13389