Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Име на законопроекта ЗИД на Кодекса на труда
Дата на приемане 18/12/2009
Брой/година Държавен вестник 103/2009

 


УКАЗ № 413

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от ХLI Народно събрание на 18 декември 2009 г.

Издаден в София на 22 декември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г. и бр. 35 и 41 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 140, ал. 4, т. 2 накрая се добавя „както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро“.

§ 2. В чл. 147, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро“.

§ 3. В чл. 157, ал. 2 се правят следните допълнения:

1. В изречение първо след думите „или служителка“ се добавя „както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро“.

2. В изречение второ след думата „служителка“ се добавя „както и на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро“.

§ 4. В чл. 307 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думата „кърмачки“ се добавя „както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро“.

2. В ал. 2 след думата „кърмачката“ се добавя „както и работничката и служителката в напреднал етап на лечение ин-витро“.

§ 5. В чл. 308 след думата „бременните“ се добавя „и работничките и служителките в напреднал етап на лечение ин-витро“.

§ 6. В чл. 309 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо след думата „кърмачка“ се добавя „както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро“, а думите „на бременната или кърмачката“ се заменят с „им“.

2. В ал. 2, изречение първо думите „или кърмачката“ се заменят с „кърмачката, работничката и служителката в напреднал етап на лечение ин-витро, както“.

3. В ал. 4 накрая се добавя „както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро“.

§ 7. В чл. 310 след думите „бременна жена“ се добавя „работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро“.

§ 8. В чл. 313а, ал. 1 след думата „служителка“ се добавя „както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро“.

§ 9. В чл. 333, ал. 5, изречение първо след думата „служителка“ се добавя „както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро“.

§ 10. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 13:

„13. „Работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро“ са работнички и служителки, които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни.“

§ 11. Параграф 3б от преходните разпоредби се изменя така:

„§ 3б. От 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 периодът, за който се въвежда непълното работно време по чл. 138а, ал. 1, може да бъде удължен с още три месеца.“

Заключителни разпоредби

§ 12. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95 и 99 от 2009 г.) в чл. 48 се правят следните допълнения:

1. В заглавието след думите „бременност или кърмене“ се добавя „или напреднал етап на лечение ин-витро“.

2. В ал. 1 след думите „бременност или кърмене на дете“ се добавя „или напреднал етап на лечение ин-витро“.

§ 13. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г. и бр. 35, 42 и 74 от 2009 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 87 след думата „жени“ се добавя „жени в напреднал етап на лечение ин-витро“.

2. В чл. 107б, ал. 2, изречение първо накрая се добавя „или е в напреднал етап на лечение ин-витро“.

3. В допълнителната разпоредба се създава нов § 1:

„§ 1. По смисъла на този закон „жени (служителки) в напреднал етап на лечение ин-витро“ са жени (служителки), които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни.“

§ 14. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г. и бр. 42 и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7, ал. 1, т. 7 думите „бременни жени и майки, установена със закон, освен ако бременната жена или майката не желае да се ползва от тази закрила и е уведомила“ се заменят с „бременни жени, жени в напреднал етап на лечение ин-витро и майки, установена със закон, освен ако те не желаят да се ползват от тази закрила и са уведомили“.

2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 16:

„16. „Жени в напреднал етап на лечение ин-витро“ са жени, които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни.“

§ 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13783