Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Дата на приемане 09/09/2009
Брой/година Държавен вестник 75/2009

 


УКАЗ № 311

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата, приет от ХLI Народно събрание на 9 септември 2009 г.

Издаден в София на 11 септември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 42 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думата „репуб­ликански“ се добавя „или общински“.

§ 2. В чл. 3, ал. 4 думите „на министъра на транспорта и“ се заличават.

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „републиканските“ се добавя „и общинските“.

2. В ал. 2 след думата „републиканските“ се добавя „и общинските“, а думата „градо­устройствен“ се заменя с „устройствен“.

§ 4. В чл. 5, ал. 6 след думата „републиканските“ се добавя „или общинските“.

§ 5. В чл. 6, ал. 3 думата „градоустройствените“ се заменя с „устройствените“.

§ 6. В чл. 9, ал. 4 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.

§ 7. В чл. 10, ал. 6 думата „транспорта“ се заменя с „финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството“.

§ 8. В чл. 10а, ал. 5, т. 4 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.

§ 9. В чл. 10е се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция „Митници“.

2. В ал. 2 думите „управление „Пътни такси и разрешителни“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция „Митници“.

§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.

2. В ал. 3 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.

§ 11. Член 20 се изменя така:

„Чл. 20. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. осъществяват държавната политика за развитието на пътната инфраструктура;

2. предлагат на Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението й;

3. внасят в Министерския съвет проекти на закони и на подзаконови нормативни актове, уреждащи ползването и управлението на пътищата, съобразно техните компетентности.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията поддържа и развива международните инициативи и сключва международни договори за изграждането на участъци от трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки.

(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството поддържа и развива международните инициативи, сключва и осигурява изпълнението на международни договори в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на републиканските пътища.

(4) Ръководителите на управляващите органи на Оперативна програма „Транспорт“ и Оперативна програма „Регионално развитие“ сключват оперативни споразумения с председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Транспорт“, Оперативна програма „Регионално развитие“, Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.“

§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Националната агенция „Пътна инфраструктура“ към Министерския съвет се преобразува в Агенция „Пътна инфраструктура“ към министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-нататък „агенцията“, е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройството, със седалище София и със специализирани звена: областни пътни управления и Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти.“

3. В ал. 3:

а) точки 12 и 13 се отменят;

б) в т. 14 думите „извънредните ситуации“ се заменят с „вътрешните работи, други компетентни органи“.

4. Създава се ал. 4:

„(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява контрол върху дейността на агенцията, като:

1. утвърждава бюджета на агенцията;

2. приема отчета за изпълнение на бюджета на агенцията;

3. осъществява контрол върху изпълнението на бюджета на агенцията в рамките на своите компетенции;

4. приема годишния отчет за дейността на агенцията;

5. осъществява и други контролни функции в рамките на правомощията му, предвидени в нормативен акт.“

§ 13. Член 21а се изменя така:

„Чл. 21а. (1) Агенцията се ръководи от управителен съвет.

 (2) Управителният съвет се състои от председател и двама членове, които са с подходяща квалификация и професионален опит в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури.

(3) Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет.

(4) Договорите с председателя и членовете на управителния съвет се сключват, изменят и прекратяват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

§ 14. Член 21б се изменя така:

„Чл. 21б. (1) Председател и член на управителния съвет на агенцията не може да бъде лице, което:

1. е поставено под запрещение;

2. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

3. заема длъжност или извършва дейност по чл. 19, ал. 6 от Закона за администрацията;

4. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с търговец или съдружник или акционер в търговец, който участва в процедури за обществени поръчки или за концесии, провеждани от агенцията;

5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

6. е лишавано от правото да осъществява търговска дейност;

7. не е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

(2) Председателят и членовете на управителния съвет подават декларация за липса на обстоятелствата по ал. 1 при встъпване в длъжност и текущо на всеки 6 месеца. В тридневен срок от промяна на декларираните обстоятелства лицето подава декларация за това.

(3) При възникване на обстоятелство, което е несъвместимо с изискванията за заемане на длъжността по ал. 1, договорът на съответното лице се прекратява.“

§ 15. Член 21в се изменя така:

„Чл. 21в. (1) Управителният съвет взема решения за:

1. организиране на разпределението и разходването на средствата за изпълнение на дейностите по планирането, изграждането, управлението и поддържането на републиканските пътища;

2. приемане на проекта на бюджет на агенцията;

3. извършване на разпоредителни сделки или отдаване под наем на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени за управление на агенцията;

4. предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за промени в списъка на републиканските пътища;

5. предложения за проекти на нормативни актове, уреждащи управлението, проектирането, строителството и поддържането на пътища;

6. одобряване на технически спецификации, технически указания и методически документи, свързани с изграждането, управлението, експлоатацията и поддържането на пътищата;

7. възлагане на обществени поръчки за проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и за управление на проекти, научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата;

8. изработване на проектите на решения за откриване на процедури за предоставяне на концесия, на обосновка, на обявление, на документация за участие и на концесионни договори за концесии на републикански пътища;

9. изготвяне, приемане и предоставяне на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегодно в срок до 31 март на годишен отчет за дейността на агенцията за предходната година.

(2) Управителният съвет взема и други решения, свързани с оперативното ръководство и дейността на агенцията.

(3) Управителният съвет взема решения с мнозинство от неговите членове.

(4) Правилата за работата на управителния съвет се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на управителния съвет.“

§ 16. Член 21г се изменя така:

„Чл. 21г. Председателят на управителния съвет на агенцията:

1. организира дейността на агенцията;

2. назначава и освобождава служителите на агенцията;

3. сключва договорите за обществени поръчки за проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и за управление на проекти, научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата, след решение на управителния съвет;

4. сключва концесионните договори за републикански пътища и представлява концедента по тях, включително като извършва контрола по изпълнение на концесионните договори;

5. сключва други договори и споразумения, необходими за дейността на агенцията;

6. организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет;

7. решава други въпроси, предвидени в нормативен акт, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет.“

§ 17. В чл. 21д, ал. 3 думите „министър-председателя“ се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството“.

§ 18. В чл. 21е се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „изпълнителния директор“ се заменят с „управителния съвет“.

2. В ал. 2 думите „със заповед на изпълнителния директор“ се заменят със „с решение на управителния съвет“.

§ 19. В чл. 22, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „чл. 21, ал. 2“.

§ 20. В чл. 24, ал. 1 думите „от изпълнителния директор на агенцията след разрешение от надзорния съвет“ се заменят със „с решение на управителния съвет на агенцията“.

§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „изпълнителния директор на агенцията или от упълномощено от него длъжностно лице“ се заменят с „управителния съвет на агенцията или от упълномощено от управителния съвет длъжностно лице от агенцията“.

2. В ал. 5 думите „Изпълнителният директор“ се заменят с „Управителният съвет“.

§ 22. В чл. 27 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Агенция „Пътна инфраструктура“ проучва интензивността на движението и контролира теглото, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства чрез разполагане на определени места на устройства за отчитане на тези характеристики с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване, като събира такси при превишаване на допустимите стойности.“

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“, а думите „и 2“ се заличават.

§ 23. В чл. 36а, ал. 2, т. 2, буква „а“ думите „изпълнителния директор“ се заменят с „управителния съвет“.

§ 24. В чл. 38, ал. 4, т. 1 думите „изпълнителния директор на агенцията“ се заменят с „управителния съвет на агенцията или упълномощено от управителния съвет длъжностно лице от агенцията“.

§ 25. В чл. 39, ал. 2 думите „заповед на изпълнителния директор на агенцията“ се заменят с „решение на управителния съвет на агенцията или заповед на упълномощено от управителния съвет длъжностно лице от агенцията“.

§ 26. В чл. 50 ал. 1 се отменя.

§ 27. В чл. 56 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 1 думите „управление „Пътни такси и разрешителни“ се заменят с „Агенция „Митници“.

2. В ал. 3, т. 1 думите „изпълнителния директор на агенцията или от упълномощено от него длъжностно лице“ се заменят с „управителния съвет на агенцията или от упълномощено от управителния съвет длъжностно лице от агенцията, съответно от директора на Агенция „Митници“ или от упълномощено от него длъжностно лице от агенцията“.

§ 28. Навсякъде в закона думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 29. (1) Бюджетните кредити от бюджета на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ към Министерския съвет, преобразувана с този закон, се прехвърлят по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Агенция „Пътна инфраструктура“ към министъра на регионалното развитие и благоустройството е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията, включително на правата и задълженията по сключените договори на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ към Министерския съвет по баланса и отчета към датата на влизане в сила на този закон.

(3) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в Национална агенция „Пътна инфраструктура“ към Министерския съвет се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, с изключение на тези по ал. 4.

(4) Трудовите правоотношения с работниците и служителите от Управление „Пътни такси и разрешителни“ в Национална агенция „Пътна инфраструктура“ към Министерския съвет се прекратяват при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда от влизането в сила на измененията в Устройствения правилник на Агенция „Митници“.

§ 30. Правомощията на надзорния съвет, на изпълнителния директор и на заместник изпълнителните директори на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ към Министерския съвет се прекратяват от датата на влизане в сила на този закон.

§ 31. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 148в, ал. 3 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.

2. В чл. 167, ал. 3:

а) изречение второ се изменя така: „Общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства се контролират от длъжностни лица на Агенция „Митници“ и на Агенция „Пътна инфраструктура“ с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване.“;

б) създава се изречение трето: „Агенция „Митници“ осъществява митнически контрол върху превозвачите и контролира спазването на маршрутите от превозвачите, влизащи или излизащи от страната.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 9 септември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

10949