Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия
Дата на приемане 30/09/2009
Брой/година Държавен вестник 81/2009

 


УКАЗ № 329

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, приет от ХLI Народно събрание на 30 септември 2009 г.

Издаден в София на 5 октомври 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм., бр. 45 от 2002 г. и бр. 35 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 12 ал. 2 се отменя.

§ 2. В чл. 13 т. 1 се изменя така:

„1. назначава и освобождава членовете на управителния съвет и главния директор;“.

§ 3. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:

„(1) Управителният съвет се състои от трима членове – председател, заместник-председател и главен директор, които се назначават от министъра по чл. 2.“

§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Управителният съвет може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен случай.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.“

§ 5. Членове 19 и 20 се отменят.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 септември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11407