Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор
Дата на приемане 23/09/2009
Брой/година Държавен вестник 78/2009

 


УКАЗ № 321

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, приет от ХLI Народно събрание на 23 септември 2009 г.

Издаден в София на 25 септември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 42 и 44 от 2009 г.)

§ 1. В приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5 на ред 14 думите „Държавна агенция за информационни технологии и съобщения“ се заличават.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 септември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11234