Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Дата на приемане 01/10/2009
Брой/година Държавен вестник 82/2009

 


УКАЗ № 332

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от ХLI Народно събрание на 1 октомври 2009 г.

Издаден в София на 9 октомври 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за отбраната и въо­ръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 27, т. 8 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 2. В чл. 40 в текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 3. В чл. 50, ал. 2 думите „Министерството на транспорта и на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 4. В чл. 114, ал. 3 думите „министъра на транспорта, министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на икономиката, енергетиката и туризма“, а думите „министъра на извънредните ситуации“ и „председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заличават.

Допълнителна разпоредба

§ 5. В останалите текстове на закона думите „Министърът на транспорта“, „министъра на транспорта“ и „Министерството на транспорта“ се заменят съответно с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 1 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11462