Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Търговския закон
Име на законопроекта ЗИ на Търговския закон
Дата на приемане 02/10/2009
Брой/година Държавен вестник 82/2009

 


УКАЗ № 334

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Търговския закон, приет от ХLI Народно събрание на 2 октомври 2009 г.

Издаден в София на 9 октомври 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г. и бр. 12, 23, 32 и 47 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 115, т. 4 изречения второ и трето се заличават.

§ 2. В чл. 117 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 числото „5000“ се заменя с „2“, а думите „10 лева“ се заменят с „1 лев“.

2. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „1“.

§ 3. В чл. 119, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 3 се отменя.

2. В т. 4 думите „най-малко 35 на сто“ се заменят с „установения в закона минимум“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 2 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11538