Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Дата на приемане 28/10/2009
Брой/година Държавен вестник 89/2009

 


УКАЗ № 367

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, приет от ХLI Народно събрание на 28 октомври 2009 г.

Издаден в София на 5 ноември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37, 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 3 т. 2 се изменя така:

„2. от държавните органи и техните администрации във връзка с националната сигурност.”

§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Министерството на транспорта” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, а думите „Министерството на извънредните ситуации” и „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заличават.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо думите „председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията”;

б) в изречение трето думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

3. В ал. 4 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

§ 3. В глава трета наименованието на раздел ІІІ се изменя така: „Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

§ 4. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е специализиран орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на електронните съобщения и в областта на информационното общество.”

§ 5. В чл. 20, ал. 1, т. 14 след думите „бедствия и аварии” се поставя точка и текстът докрая се заличава.

Допълнителна разпоредба

§ 6. В останалите текстове на закона думите:

1. „председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” и „председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят съответно с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

2. „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

3. „Министерството на транспорта” и „министъра на транспорта” се заменят съответно с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12320