Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Дата на приемане 30/09/2009
Брой/година Държавен вестник 81/2009

 


УКАЗ № 330

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, приет от ХLI Народно събрание на 30 септември 2009 г.

Издаден в София на 5 октомври 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните вод­ни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г. и бр. 47 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 115п се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „5 членове“ се заменят с „трима членове“.

2. В ал. 5 се създава т. 4:

„4. по решение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – с едномесечно предизвестие.“

3. Създават се ал. 8, 9 и 10:

„(8) Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен случай.

(9) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(10) Управителният съвет може да взема решения и при неприсъственост, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.“

Допълнителна разпоредба

§ 2. Навсякъде в закона думите „министърът на транспорта“, „министъра на транспорта“ и „Министерството на транспорта“ се заменят съответно с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 септември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11406