Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за електронната търговия
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за електронната търговия
Дата на приемане 08/10/2009
Брой/година Държавен вестник 82/2009

 


УКАЗ № 343

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за електронната търговия, приет от ХLI Народно събрание на 8 октомври 2009 г.

Издаден в София на 12 октомври 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за електронната търговия (обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г. и бр. 41 от 2007 г.)

§ 1. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

2. В ал. 3 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 8 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11708