Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за Националния архивен фонд
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд
Дата на приемане 24/09/2009
Брой/година Държавен вестник 78/2009

 


УКАЗ № 322

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за Националния архивен фонд, приет от ХLI Народно събрание на 24 септември 2009 г.

Издаден в София на 25 септември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за Националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 19 и 42 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 9, ал. 2 думите „министъра на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 24 септември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11235