Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
Дата на приемане 11/11/2009
Брой/година Държавен вестник 93/2009

 


УКАЗ № 379

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от ХLI Народно събрание на 11 ноември 2009 г.

Издаден в София на 20 ноември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г. и бр. 27, 42, 74 и 82 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 5 ал. 3 се отменя.

§ 2. В глава втора се създава чл. 5а:

„Чл. 5а. Служителите на МВР при изпълнение на служебните си задължения са физически неприкосновени и се ползват с особената закрила на закона.“

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови т. 5 и 6:

„5. защита при бедствия;

6. осигуряване достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);“.

2. Досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стават съответно т. 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови т. 9 - 11:

„9. защита при бедствия, подпомагане и възстановяване, ресурсно осигуряване и приемане на помощи по ред, определен със закон;

10. координация на действията на единната спасителна система съгласно Закона за защита при бедствия;

11. приемане, обработка и регистриране на спешни повиквания към ЕЕН 112 и обмен на информация със службите за спешно реагиране;“.

2. Досегашните т. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 стават съответно т. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26.

§ 5. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови т. 5 - 8:

„5. дирекция „Миграция“;

6. дирекция „Български документи за самоличност“;

7. дирекция „Международни проекти“;

8. дирекция „Национална система 112“;“.

2. Досегашните т. 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 9, 10, 11 и 12.

§ 6. Член 10 се изменя така:

„Чл. 10. (1) Главните дирекции на МВР са:

1. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“;

2. Главна дирекция „Криминална полиция“;

3. Главна дирекция „Охранителна полиция“;

4. Главна дирекция „Гранична полиция“;

5. Главна дирекция „Досъдебно производство“;

6. Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“;

7. Главна дирекция „Гражданска защита“.

(2) Главните дирекции на МВР са юридически лица.“

§ 7. Член 12 се изменя така:

„Чл. 12. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ има териториални звена. Тяхното устройство и дейност се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 8. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. Устройството и дейностите на Главна дирекция „Криминална полиция“ и на Главна дирекция „Охранителна полиция“ се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 9. Създава се чл. 13г:

„Чл. 13г. Главна дирекция „Гражданска защита“ има териториални звена. Тяхното устройство и дейност се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нова ал. 2 и ал. 3, 4 и 5:

„(2) Специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ е юридическо лице.

(3) Устройството и дейностите на дирекция „Миграция“ и на дирекция „Български документи за самоличност“ се определят с правилника за прилагане на закона.

(4) Дирекция „Миграция“ и дирекция „Международни проекти“ са юридически лица.

(5) Териториални звена на дирекция „Национална система 112“ са районните центрове 112. Тяхното устройство и дейност се определят с правилника за прилагане на закона.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 6.

§ 11. В чл. 20, ал. 1 след думата „сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „обществения ред“ се добавя „и защитата при бедствия“.

§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думата „сигурност“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „обществения ред“ се добавя „и защитата при бедствия“.

2. Създават се нова т. 13 и т. 14:

„13. координира управлението на фондовете на Европейския съюз, свързани с дейността на МВР;

14. координира борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейската общност;“.

3. Досегашната т. 13 става т. 15.

§ 13. В чл. 22, ал. 1 думите „генерален комисар“ се заменят с „главен секретар“.

§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Генералният комисар“ се заменят с „Главният секретар“.

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Главният секретар на МВР ръководи дейността на главните дирекции, областните дирекции, дирекция „Миграция“, дирекция „Български документи за самоличност“ и дирекция „Национална система 112“, като:

1. организира, координира и контролира превантивната, оперативно-издирвателната, охранителната дейност и обезпечаването на дейността по разследването;

2. организира, координира и контролира действията по защита при бедствия, дейността на Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112, както и държавния противопожарен контрол, пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност;

3. координира и контролира изпълнението на Национална програма за защита при бедствия и годишните планове за изпълнението й, плановете за защита при бедствия и плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

4. осъществява взаимодействие със съответните структури на други държави и с международни органи и организации;

5. издава заповеди във връзка с изпълнението на правомощията си.

(3) Главният секретар на МВР управлява човешките ресурси в звената по чл. 26а.“

3. Създава се ал. 4:

„(4) При осъществяване на своите правомощия главният секретар на МВР се подпомага от заместник.“

§ 15. В чл. 25 думите „Генерален комисар“ се заменят с „Главен секретар“.

§ 16. В чл. 26а думите „генералния комисар“ се заменят с „главния секретар“.

§ 17. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „генералния комисар“ се заменят с „главния секретар“;

б) създават се нова т. 7 и т. 8:

„7. управляват бюджета на дирекциите и ръководят финансовото и материално-техническото им осигуряване;

8. отговарят за управлението на предоставените на дирекциите държавни имоти;“;

в) досегашната т. 7 става т. 9;

г) създава се т. 10:

„10. представляват юридическото лице.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Директорите на главните дирекции контролират, координират и методически ръководят изпълнението в областните дирекции на задачите по направление на дейност.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Директор на главна дирекция може да бъде само лице, притежаващо категория А или Б по смисъла на този закон.“

5. Създава се ал. 5:

„(5) Директорът на главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ осъществява и функциите на заместник главен секретар на МВР.“

§ 18. В чл. 29а думите „генералния комисар“ се заменят с „главния секретар“.

§ 19. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

„3. отговарят пред главния секретар на МВР за цялостната дейност на ръководените от тях структури и пред директорите на главните дирекции по съответното направление на дейност;“.

2. Създава се нова т. 10:

„10. съвместно с други държавни органи създават екипи за изпълнение на основните задачи и дейности на МВР;“.

3. Досегашната т. 10 става т. 11.

§ 20. В чл. 32, ал. 1 думите „генералния комисар“ се заменят с „главния секретар“.

§ 21. В чл. 35, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 4:

„4. издава заповеди;“.

2. Досегашната т. 4 става т. 5.

§ 22. В чл. 37б, ал. 1 се създава т. 7:

„7. представлява юридическото лице.“

§ 23. В глава пета се създава раздел ІV с чл. 37в и 37г:

„Раздел ІV

Управление на дирекция „Миграция“, дирекция „Български документи за самоличност“, дирекция „Международни проекти“ и дирекция „Национална система 112“

Чл. 37в. Дирекция „Миграция“, дирекция „Български документи за самоличност“, дирекция „Международни проекти“ и дирекция „Национална система 112“ се ръководят от директори.

Чл. 37г. (1) Директорът на дирекция „Миграция“:

1. ръководи, организира и носи отговорност за дейността на дирекцията;

2. изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и се отчита пред тях;

3. управлява информационните фондове;

4. управлява човешките ресурси;

5. осъществява оперативното взаимодействие на дирекцията с други държавни органи;

6. осъществява сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;

7. управлява бюджета на дирекцията и ръководи финансовото и материално-техническото й осигуряване;

8. отговаря за управлението на предоставените на дирекцията държавни имоти;

9. издава наказателни постановления и прилага принудителни административни мерки по ред, определен със закон;

10. представлява юридическото лице.

(2) Директорът на дирекция „Международни проекти“:

1. ръководи, организира и носи отговорност за дейността на дирекцията;

2. изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и се отчита пред тях;

3. управлява информационните фондове;

4. управлява човешките ресурси;

5. осъществява оперативното взаимодействие на дирекцията с други държавни органи;

6. осъществява сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;

7. координира подготовката на програми, финансирани със средства на Европейския съюз, и ги съгласува с Европейската комисия;

8. управлява средства, предоставени на МВР по програми на Европейския съюз;

9. сключва споразумения и делегира правомощия по управление на средства на Европейския съюз;

10. управлява бюджета на дирекцията и ръководи финансовото и материално-техническото й осигуряване;

11. представлява юридическото лице.

(3) Директорите на дирекция „Български документи за самоличност“ и на дирекция „Национална система 112“:

1. ръководят, организират и носят отговорност за дейността на дирекциите;

2. изпълняват заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и се отчитат пред тях;

3. управляват информационните фондове;

4. управляват човешките ресурси;

5. осъществяват оперативното взаимодействие на ръководените от тях дирекции с други държавни органи;

6. осъществяват сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации.

(4) В изпълнение на правомощията си директорите по ал. 1, 2 и 3 издават заповеди.“

§ 24. Създава се чл. 51а:

„Чл. 51а. (1) Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е национална специализирана оперативно-издирвателна структура на МВР за предотвратяване, пресичане и разкриване на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, свързана със:

1. митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система;

2. наркотични вещества, техните аналози и прекурсори;

3. компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи;

4. интелектуална собственост;

5. неистински или подправени парични знаци, платежни инструменти и официални документи;

6. трафик на хора;

7. трафик на културни ценности;

8. огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни средства и вещества, както и с оръжия и изделия и технологии с двойна употреба;

9. корупция в органите на държавната власт;

10. терористични действия, използване на общоопасни средства и вещества, внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел получаване на материални облаги и насилствени действия;

11. изпиране на пари и хазарт.

(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ самостоятелно или съвместно с други специализирани органи извършва дейности по:

1. предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършвани от престъпни структури;

2. участие в оперативно-издирвателната дейност по разкриване на престъпната дейност на престъпни структури на територията на страната;

3. осигуряване и прилагане на оперативно внедряване и извършване на доверителни сделки чрез служител под прикритие;

4. осъществяване на контролирани доставки;

5. събиране, обработване, съхранение, анализиране и предоставяне на информация за състоянието, структурата и динамиката на организираната престъпност на територията на страната;

6. проучване и оценяване методите на полицейските тактически действия, прилагани в борбата с организираната престъпност, и изготвяне на предложения за усъвършенстване на работата;

7. провеждане на обучение на служителите от териториалните й звена за повишаване на професионалната им квалификация;

8. идентифициране на лица по ред, определен от министъра на вътрешните работи;

9. даване на становища по проекти на нормативни и други актове, регламентиращи противодействието на организираната престъпност и участие в изготвянето на програми и стратегии;

10. участие в екипи, създадени съвместно с други компетентни държавни органи, служби и органи на други държави и международни организации;

11. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 10 на съответните териториални звена.

(3) Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ осъществява информационно-аналитична, прогностична, контролна, координационна и методическа дейност със собствена или на други органи информация съобразно своята компетентност.“

§ 25. Член 52 се изменя така:

„Чл. 52. (1) Главна дирекция „Криминална полиция“ е национална специализирана структура за оперативно-издирвателна, превантивна и информационно-аналитична дейност по предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления с изключение на свързаните с организирана престъпна дейност.

(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция „Криминална полиция“ извършва дейности по:

1. превенция, предотвратяване и пресичане на престъпления;

2. разкриване на престъпления;

3. издирване на обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали, както и на други лица в предвидените със закон случаи;

4. идентифициране на лица;

5. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 4 на съответните звена в областните дирекции.“

§ 26. В чл. 52а, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Точки 5 и 6 се отменят.

2. Точка 9 се отменя.

3. Точка 11 се изменя така:

„11. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 4, 7, 8 и 10 на съответните звена в областните дирекции.“

§ 27. В чл. 52г се правят следните изменения:

1. В ал. 2 т. 8 се изменя така:

„8. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 4 и 6 на съответните звена в областните дирекции.“

2. В ал. 3 след думите „министъра на вът­решните работи“ се поставя точка и текстът до края се заличава.

3. Алинея 4 се отменя.

§ 28. Създава се нов чл. 52д:

„Чл. 52д. (1) Главна дирекция „Гражданска защита“ е национална специализирана структура на МВР за изпълнение на задачи по защита при бедствия при условията и по реда на този закон и на Закона за защита при бедствия.

(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция „Гражданска защита“ извършва дейности по:

1. гражданска защита и защита при бедствия в единната спасителна система, като:

а) превантивна дейност;

б) предупреждение и оповестяване при бедствия;

в) операции по издирване и спасяване;

г) провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия;

д) оперативна защита при наводнения;

е) радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали;

ж) обучение на населението за начините на поведение и действие при бедствия и прилагане на необходимите защитни мерки;

з) координиране на обучението за действие при бедствия;

и) оказване на методическа и експертна помощ по защита при бедствия на териториалните органи на изпълнителната власт;

к) осъществяване на взаимодействието с компетентните държавни органи по въпросите на готовността за работа при положение на война, при военно или извънредно положение;

л) предлага на министъра на вътрешните работи да обяви бедствено положение на територията на цялата страна или на част от нея;

2. подпомагане дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;

3. защитата на населението при обявяване на режим „положение на война“, „военно положение“ или „извънредно положение“ в съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (необнародвани), ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на Народното събрание от 1954 г. (Изв., бр. 43 от 1954 г.), и Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977 г., ратифицирани с Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г. (ДВ, бр. 62 от 1989 г.);

4. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 3 от териториалните й звена.

(3) Редът за осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 1, букви „в“ - „ж“ се определя с инструкции на министъра на вътрешните работи.“

§ 29. Досегашният чл. 52д става чл. 52е.

§ 30. Създава се чл. 52ж:

„Чл. 52ж. (1) Дирекция „Миграция“ е национална специализирана структура на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 дирекция „Миграция“ извършва дейности по:

1. регулиране на миграционните процеси в Република България;

2. административен контрол върху пребиваването на чужденците в Република България;

3. съпровождане на чужденци, подлежащи на експулсиране или на принудително отвеждане до границата на Република България, в съответствие със закон или международен договор, по който Република България е страна;

4. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 3 на съответните звена в областните дирекции.“

§ 31. Създава се чл. 52з:

„Чл. 52з. (1) Дирекция „Български документи за самоличност“ е национална специализирана структура на МВР за осъществяване на дейностите, свързани с българските документи за самоличност.

(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 дирекция „Български документи за самоличност“ извършва дейности по:

1. издаване на български документи за самоличност и контрол на ползването и съхраняването им;

2. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 на съответните звена в областните дирекции.“

§ 32. Създава се чл. 52и:

„Чл. 52и. (1) Дирекция „Международни проекти“ е специализирана структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.

(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 дирекция „Международни проекти“:

1. управлява дейностите в МВР по усвояване на средства по проекти, финансирани от фондове и програми на Европейския съюз и други извънбюджетни източници;

2. осъществява функциите на отговорен орган в МВР за управление на средствата от фондове на Европейския съюз, като организира тръжни процедури, избор на проекти, извършва плащания, осигурява техническо изпълнение, финансов контрол, наблюдение и оценка на средствата, финансирани от фондовете;

3. координира и осъществява взаимодействието с органи на Европейската комисия, с национални и международни институции и организации във връзка с усвояване на средства от фондове и програми на Европейския съюз;

4. осъществява методическо ръководство и контрол на съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си.“

§ 33. Създава се чл. 52к:

„Чл. 52к. (1) Дирекция „Национална система 112“ е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи.

(2) За изпълнение на задачата по ал. 1 дирекция „Национална система 112“ извършва дейности по:

1. ръководство, организация и контрол на дейността на Националната система 112;

2. изграждане и поддържане на районните центрове за приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112 и развитие на Националната система 112;

3. осъществяване контрол на процеса по обслужване на спешните повиквания към ЕЕН 112 в районните центрове 112;

4. организиране на взаимодействието със службите за спешно реагиране при осъществяване на процеса по обслужване на спешните повиквания към ЕЕН 112.“

§ 34. Досегашният чл. 52е става чл. 52л.

§ 35. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Органи на главните, областните, специализираните административни дирекции, специализираната дирекция „Оперативни технически операции“, дирекция „Вътрешна сигурност“, дирекция „Миграция“, дирекция „Български документи за самоличност“, дирекция „Международни проекти“, дирекция „Национална система 112“ и на техните структури и звена и на структурите по чл. 9, ал. 2 са държавните служители.

(2) Полицейски органи са органите на Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Охранителна полиция“, дирекция „Миграция“ и органите на съответните им звена в областните дирекции, органите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Гранична полиция“ и на дирекция „Вътрешна сигурност“.“

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Органи за защита при бедствия са органите на Главна дирекция „Гражданска защита“ и органите на съответните й звена.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 36. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се ал. 1:

„(1) За опазване на обществения ред, охраната на обекти, безопасността на движението и осъществяване на контролната и административнонаказателната дейност на органите на местното самоуправление към общините в Република България могат да се изграждат звена „Общинска полиция“ извън утвърдената щатна численост на МВР по реда на чл. 76, ал. 1. Контролът и методическото ръководство върху дейността на звената „Общинска полиция“ се осъществяват от съответните областни дирекции и районни управления на МВР.“

2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея думата „Полиция“ се заменя с „на МВР“.

§ 37. В чл. 91, ал. 4 думите „генералния комисар“ се заменят с „главния секретар“.

§ 38. В глава седма, раздел ІІ се създават чл. 91и - 91л:

„Чл. 91и. При провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за защита при бедствия, както и за осигуряване на достъп до мястото на бедствието, до изкуствени и естествени водоизточници органите за защита при бедствия имат право:

1. да влизат по всяко време в жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица, непосредствено засегнати от бедствието;

2. да разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да отстраняват, унищожават или повреждат имущество, дървета или други насаждения, когато няма друг начин за действие;

3. да използват спасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства - собственост на физически и юридически лица;

4. да привличат граждани за оказване на съдействие;

5. да изменят реда за движение в района, където се провеждат спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, до пристигане на компетентните органи.

Чл. 91к. При упражняване на контрол по защитата органите за защита при бедствия:

1. извършват проверки на обекти, работещи с рискови вещества и материали;

2. извършват проверки на локалните автоматизирани системи за оповестяване;

3. извършват проверки в жилищата на гражданите през деня в присъствието на обитателите им при получаване на писмен сигнал за наличие на рискови вещества или материали, а при отсъствието или отказа им - след разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд;

4. извършват проверки във връзка с изпълнението на оперативната защита при наводнения;

5. дават задължителни предписания;

6. съставят констативни актове за нарушения по Закона за защита при бедствия;

7. при наличие на данни за извършено престъпление сигнализират съответния прокурор;

8. изискват от държавни и местни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защитата.

Чл. 91л. Органите за защита при бедствия не могат да извършват дейност по защита:

1. в обекти на подземната минна промишленост;

2. в обекти от енергетиката - АЕЦ, мрежи с високо напрежение;

3. в обекти на Министерството на отбраната;

4. извън вътрешните морски води.“

§ 39. В чл. 137б, ал. 2 думите „т. 11“ се заменят с „т. 8“.

§ 40. В чл. 158, ал. 1, т. 1 думите „генералния комисар“ се заменят с „главния секретар“.

§ 41. В глава тринадесета се създава раздел IIIа с чл. 161а - 161м:

„Раздел ІІІа

Обмен на информация или данни с компетентни органи на държави - членки на Европейския съюз, с цел предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления

Чл. 161а. (1) По реда на този раздел МВР чрез компетентна специализирана структура осъществява опростен обмен на информация или данни с компетентните правоприлагащи органи на държавите - членки на Европейския съюз, и страните по Споразумението от Шенген с цел предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления.

(2) Министерството на вътрешните работи чрез компетентна специализирана структура може да предоставя:

1. информация или данни от информационните фондове на министерството;

2. информация или данни, получени от други държавни органи или органи на местното самоуправление, от юридически или физически лица.

(3) Обменът на информация или данни с компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и страните по Споразумението от Шенген се извършва при спазване на условията и реда за достъп до тях съгласно действащото законодателство и международните договори, по които Република България е страна, както и при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

Чл. 161б. Не се допуска събиране на информация или данни единствено с цел да се предоставят на компетентните органи на други държави членки.

Чл. 161в. (1) Предоставяне на исканата информация или данни може да се откаже, когато са налице достатъчно основания да се предположи, че съществува опасност:

1. да се създадат условия за заплаха за националната сигурност и обществения ред;

2. да се попречи на действия по разследване или на събиране на данни с цел образуване на наказателно производство;

3. да се застраши сигурността на физическо лице.

(2) Освен в случаите по ал. 1 може да се откаже предоставяне на исканата информация или данни, когато те:

1. не отговарят на целите, за които са поискани;

2. са за престъпление, за което по закон е предвидено наказание лишаване от свобода за срок до една година или друго по-леко наказание.

(3) Исканата информация или данни се предоставят само ако е получено разрешение от компетентния съдебен орган за достъп до тях.

Чл. 161г. (1) Когато искането е за предоставяне на информация или данни по чл. 161а, ал. 2, т. 2, МВР отправя запитване до съответния компетентен държавен орган, орган на местното самоуправление, юридическо или физическо лице. Те са длъжни да предоставят в срок исканите информация или данни.

(2) Информация или данни, получени от друга държава членка или от трета държава, се предоставят от МВР след изрично писмено съгласие на държавата, която ги е предоставила.

Чл. 161д. (1) Информация или данни се предоставят въз основа на искане от съответния компетентен орган на държавата членка.

(2) Искането за предоставяне на информация или данни се изготвя на един от официалните езици на Европейския съюз и съдържа:

1. основанията, че съответните информация или данни са налични;

2. целта, с която се искат информацията или данните;

3. връзката между целта и лицето, за което се отнасят информацията или данните.

(3) Информация или данни, необходими за предотвратяване, разкриване или разследване на престъпления по чл. 36 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, може да се предоставят без отправяне на искане.

Чл. 161е. (1) При получаване на искане по чл. 161д, ал. 1 информацията или данните се предоставят, ако не са налице обстоятелствата по чл. 161в. Предоставянето на исканите информация или данни се извършва в срок до:

1. осем часа - при спешно искане за информация или данни, свързани с престъпленията по чл. 36 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, от информационен фонд на МВР;

2. седем дни - за информация или данни, свързани с престъпления по чл. 36 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, от информационен фонд на МВР;

3. четиринадесет дни - за всички останали случаи.

(2) При обективна невъзможност за спазване на срока по ал. 1, т. 1 незабавно се уведомява органът, отправил искането за отлагането, като исканите информация или данни се предоставят в срок до три дни.

(3) При обективна невъзможност за предоставяне в сроковете по ал. 1, т. 2 и 3 незабавно се уведомява органът, отправил искането.

(4) Сроковете по ал. 1 започват да текат от момента на постъпване на искането.

Чл. 161ж. (1) Обменът на информация или данни се извършва при съблюдаване на установените правила за защита на използването на каналите за връзка чрез:

1. Шенгенската информационна система (ШИС);

2. органите на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) в държавите членки;

3. органите на Европейската полицейска служба (Европол);

4. задгранични представители на МВР и офицери за връзка на държави членки в Република България;

5. електронна поща или факс;

6. всеки надлежно защитен начин, при който може да се установи автентичността на искането за предоставяне на информация или данни.

(2) Обменът на информация или данни по този раздел се извършва и с Европол и Евроюст, когато информацията или данните са за престъпления от тяхната компетентност.

Чл. 161з. При предоставяне на информация или данни по този раздел на компетентен орган на друга държава членка компетентната специализирана структура на МВР може:

1. да определи условия за използването им;

2. да изиска съобщаване на резултата от наказателното производство или действията за събиране на данни с цел образуване на наказателно производство.

Чл. 161и. (1) Компетентната специализирана структура на МВР може да иска от съответния компетентен орган информация относно използването и последващата обработка на предоставените информация или данни.

(2) Компетентният орган на държавата членка се задължава да предоставя информация за спазването на изискванията по ал. 1 и по чл. 161з.

Чл. 161к. (1) При условията и по реда на този раздел компетентна специализирана структура на МВР може да отправя искания до компетентните органи на държавите членки за предоставяне на информация или данни.

(2) Компетентната специализирана структура на МВР използва получените по ал. 1 информация или данни при спазване на определените от компетентния орган на държавата членка условия.

Чл. 161л. Предоставените по реда на този раздел информация или данни на компетентна специализирана структура на МВР може:

1. да се използват само за целта, за която са поискани, или за предотвратяване на възникнала опасност за националната сигурност и обществения ред;

2. да се обработват с друга цел извън случаите по т. 1 само с предварително разрешение от съответния компетентен правоприлагащ орган на държавата членка, предоставил информацията или данните;

3. да се използват като доказателство в наказателно производство само с предварително разрешение от съответния компетентен правоприлагащ орган на държавата членка, предоставил информацията или данните.

Чл. 161м. Министърът на вътрешните работи утвърждава формулярите-образци за обмен на информация или данни по този раздел.“

§ 42. В чл. 162, ал. 2 думите „генералният комисар“ се заменят с „главният секретар“.

§ 43. В чл. 170 ал. 2 се изменя така.

„(2) Категориите по ал. 1 за държавните служители в МВР имат следните специфични наименования:

1. категория А - главен комисар, старши комисар;

2. категория Б - комисар;

3. категория В - главен инспектор, старши инспектор;

4. категория Г - инспектор;

5. категория Д - главен полицай/главен пожарникар/главен спасител/главен сътрудник;

6. категория Е - полицай/пожарникар/спасител/сътрудник.“

§ 44. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 1:

„(1) Общата щатна численост на МВР от държавни служители с висше образование, държавни служители със средно образование и лица, работещи по трудово правоотношение, се определя с правилника за прилагане на закона.“

2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.

§ 45. В чл. 177 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3, т. 4 след думите „за осъществяване на“ се добавя „научна или“.

2. В ал. 6 се създава т. 5:

„5. при участие в организациите по чл. 257.“

§ 46. В чл. 184, ал. 1 думите „Генералният комисар“ се заменят с „Главният секретар“.

§ 47. Член 184а се отменя.

§ 48. В чл. 186 ал. 1 се изменя така:

„(1) Главният секретар на МВР, директорите на главните дирекции, на областните дирекции, на специализираната дирекция „Оперативни технически операции“, на дирекция „Вътрешна сигурност“, на дирекция „Миграция“, на дирекция „Български документи за самоличност“, на дирекция „Международни проекти“, на дирекция „Национална система 112“, на специализираните административни дирекции, на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти и ректорът на Академията на МВР назначават държавните служители на длъжности от категории Г, Д и Е извън случаите по чл. 185, т. 2.“

§ 49. В чл. 189 ал. 2 се изменя така:

„(2) За израстване в категория А и за заемане на длъжност в тази категория конкурс не се провежда.“

§ 50. В чл. 191, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „равна по степен“ се заличават.

2. Точка 7 се изменя така:

„7. при длъжности с особена отговорност;“.

3. Създава се т. 10:

„10. при структурни или организационно-щатни промени.“

§ 51. В чл. 202 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. резултати в служебната дейност;“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 2 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.“

3. Създава се ал. 4:

„(4) Извън възнагражденията по ал. 1 на държавните служители се изплащат и допълнителни възнаграждения, определени със закон или с акт на Министерския съвет.“

§ 52. В чл. 212, ал. 1, т. 5 думите „генералния комисар“ се заменят с „главния секретар“.

§ 53. В чл. 217 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и имат висше образование“ се заменят с „и имат висше юридическо образование или бакалавърска степен от Академията на МВР“.

2. Алинея 4 се отменя.

§ 54. В чл. 224, ал. 2, т. 1 думата „министърът“ се заменя с „министъра“, а думите „генералният комисар“ се заменят с „главния секретар“.

§ 55. В глава двадесета се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 257 се изменя така:

„Чл. 257. (1) Служителите в МВР имат право свободно да се сдружават в синдикални организации за защита на своите трудови и социално-икономически права и интереси.

(2) Държавните служители в МВР могат да членуват в синдикални организации само на служители от МВР. Те не могат да приемат в своите организации лица, които не са служители в МВР.

(3) Лицата, работещи по трудово правоотношение, имат право да се сдружават в синдикални организации при условията и по реда на Кодекса на труда.“

2. Създават се чл. 257а - 257в:

„Чл. 257а. (1) Синдикалните организации на служителите в МВР придобиват качеството на юридическо лице след вписването им по реда, установен за вписване на сдруженията с нестопанска цел.

(2) Синдикалните организации в МВР представляват служителите пред ръководството на МВР и защитават техните права по служебните, трудовите и осигурителните правоотношения, както и по въпросите на жизненото равнище, чрез предложения, искания и участие в подготовката на проекти на нормативни и вътрешни актове.

(3) Синдикалните организации, в които членуват държавни служители в МВР, нямат право да се присъединяват или да членуват в национални синдикални организации извън МВР.

(4) Синдикалните организации, в които членуват държавни служители в МВР, имат право да се присъединяват към международни синдикални организации със сродни функции и характер.

(5) Ръководството на МВР съдейства на синдикалните организации за осъществяване на тяхната дейност, като им предоставя безвъзмездно ползване на помещения и им създава други материални условия, необходими за изпълнението на техните функции.

Чл. 257б. (1) Синдикалните организации изразяват и отстояват интересите на своите членове и съдействат за осъществяване на социално-икономическите им права и интереси и за подобряване на жизненото им равнище в сътрудничество и консултации с ръководството на МВР.

(2) Когато при осъществяване на дейностите по ал. 1 не се постигне съгласие с ръководството на МВР, организациите по чл. 257, ал. 1 могат да пристъпят към осъществяване на избрани от тях форми на протестни действия, без членовете им да преустановяват изпълнението на служебните си задължения.

(3) По време на протестните действия представителите на организациите по чл. 257, ал. 1 и ръководството на МВР полагат усилия за разрешаване на спорните въпроси чрез преговори и консултации.

Чл. 257в. (1) Министърът на вътрешните работи и синдикалните организации, в които членуват държавни служители в МВР, сключват споразумение за сътрудничество при осъществяване на социално-икономическите права и интереси на държавните служители.

(2) Министърът на вътрешните работи и синдикалните организации, в които членуват лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, могат да сключват колективен трудов договор и споразумения при условията и по реда на Кодекса на труда.“

3. Член 258 се изменя така:

„Чл. 258. (1) Държавните служители могат да провеждат събрания в извънработно време, включително и в униформа, във:

1. помещения или места, предоставени за ползване и управление на МВР, при условия, определени от съответния ръководител;

2. други помещения, избрани от тях, за което предварително уведомяват съответния ръководител.

(2) Държавните служители могат да провеждат събрания през работно време в рамките на 40 часа годишно, времето и мястото на които се определят от съответния ръководител.“

4. Член 259 се изменя така:

„Чл. 259. (1) Държавните служители, които заемат ръководна изборна длъжност в организациите по чл. 257, ал. 1, за времето на мандата си имат право на неплатен отпуск.

(2) Броят на служителите с право на неплатен отпуск по ал. 1 се одобрява от министъра на вътрешните работи след обсъждане в Съвета за социално партньорство в МВР.

(3) Времето по ал. 1 се зачита за трудов стаж по този закон.“

5. Член 260 се изменя така:

„Чл. 260. (1) В МВР се създава Съвет за социално партньорство, наричан по-нататък „съвета“. Съветът се ръководи от министъра на вътрешните работи или от определен от него заместник-министър.

(2) В съвета участват представители на ръководството на МВР, на организациите по чл. 257, ал. 1 и на служителите, нечленуващи в синдикалните организации. Броят на представителите на служителите, нечленуващи в синдикални организации, не може да е по-голям от една четвърт от общия брой представители на организациите по чл. 257, ал. 1.

(3) Съветът осъществява социалния диалог, като разрешава въпросите, свързани с трудовите и служебните отношения и със социално-икономическите права и интереси на служителите, в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане интересите на всяка от страните.

(4) Съветът полага усилия за доброволно уреждане на възникналите спорни въпроси чрез консултации и преговори за постигане на съгласие и приемане на общи решения по реда на ал. 3.

(5) Съветът приема правила за организацията и дейността си.“

§ 56. В чл. 272 думите „и глава осма, раздел ІІ“ се заличават.

§ 57. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Който противозаконно наруши физическата неприкосновеност на служител на МВР при изпълнение на служебните му задължения, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление.“

§ 58. Параграф 21 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

Допълнителна разпоредба

§ 59. Този закон въвежда:

1. Конвенцията за създаване на Европейската полицейска служба (Европол), приета на 26 юли 1995 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) (необнародвана), и Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност.

2. Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите - членки на Европейския съюз.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 60. С влизането в сила на този закон заварените служебни правоотношения на държавните служители в МВР се запазват съгласно чл. 87а от Закона за държавния служител.

§ 61. С влизането в сила на този закон заварените трудови правоотношения на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, не се прекратяват съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 62. Заварените разследващи полицаи, които не отговарят на изискванията на чл. 217, ал. 1, изпълняват възложените им функции по разследване в срок до две години от влизането в сила на този закон.

§ 63. Министерството на вътрешните работи е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Министерството на извънредните ситуации, закрито с Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 60 от 2009 г.), както и на документите, които не подлежат на архивиране по реда на Закона за Националния архивен фонд.

§ 64. Държавни служители в служебни правоотношения и служители по трудови правоотношения с министъра на извънредните ситуации, които осъществяват функции, свързани със защита при бедствия и осигуряване на гражданите на достъп до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешно повикване с единен европейски номер 112 към датата на влизане в сила на Решението на Народното събрание за приемане на структурата на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 60 от 2009 г.), с което Министерството на извънредните ситуации се закрива, се назначават в МВР без провеждане на конкурс и без да са налице специфичните изисквания на чл. 179, ал. 1, т. 4 и ал. 3.

§ 65. До 31 декември 2009 г. на служителите по § 64 се изплащат възнагражденията, добавките и парите за облекло, определени по досегашния ред.

§ 66. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Специалната куриерска служба, не се прекратяват, а се преобразуват съответно в служебни или трудови правоотношения на служители на Министерството на вътрешните работи, като служителите се назначават на длъжностите, които заемат към момента на преобразуване на правоотношенията.

§ 67. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г. и бр. 35 и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 8 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

2. В чл. 9, ал. 5 думите „Министърът на извънредните ситуации“ се заменят с „Главният секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР)“.

3. В чл. 11:

а) в ал. 1, т. 3 след думата „повиквания“ се добавя „с единен европейски номер 112“;

б) в ал. 2 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „МВР“.

4. В чл. 12, ал. 3 думите „Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита“ се заменят с „Главна дирекция „Гражданска защита“ - МВР“.

5. В чл. 13, ал. 2, т. 1 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.

6. Член 15 се отменя.

7. В чл. 16, ал. 3 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

8. В чл. 18, ал. 5 думите „Министърът на извънредните ситуации“ се заменят с „Министърът на вътрешните работи“.

9. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:

„(1) Основни съставни части на единната спасителна система са главните дирекции на МВР - „Гражданска защита“ и „Пожарна безопасност и спасяване“, областните дирекции на МВР и центровете за спешна медицинска помощ.“

10. В чл. 24, ал. 2 думите „Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита“ се заменят с „Главна дирекция „Гражданска защита“ - МВР“.

11. В чл. 25 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.

12. В чл. 28, ал. 4 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

13. В чл. 29:

а) в ал. 1 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „МВР“;

б) в ал. 3 думите „Устройствения правилник на Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи“;

в) в ал. 5 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „главния секретар на МВР“.

14. В чл. 30, ал. 2 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „МВР“.

15. В чл. 31, ал. 2 думите „Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита“ се заменят с „Главна дирекция „Гражданска защита“ - МВР“.

16. В чл. 42, ал. 1, т. 5 думите „в Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „до директора на Главна дирекция „Гражданска защита“ - МВР“.

17. В чл. 47:

а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Директорът на Главна дирекция „Гражданска защита“ - МВР:“;

б) в ал. 2 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

18. В чл. 49, ал. 2 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

19. В чл. 50, ал. 2 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

20. В чл. 50а думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

21. В чл. 51, ал. 2, т. 2 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

22. В чл. 54:

а) в ал. 1, изречение второ думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“;

б) алинея 4 се изменя така:

„(4) Комисията се подпомага от Главна дирекция „Гражданска защита“ - МВР.“

23. В чл. 62, ал. 2, т. 4 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

24. В чл. 63, ал. 2 думите „може да се създаде“ се заменят със „се създава“.

25. В чл. 64:

а) в ал. 1, т. 9 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „МВР“;

б) в ал. 2:

аа) в т. 3 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „МВР“;

бб) в т. 6 думите „може да създаде“ се заменят със „създава“.

26. В чл. 65, ал. 2:

а) в т. 2 думите „може да създаде“ се заменят със „създава“;

б) в т. 4 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „МВР“.

27. В чл. 66 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „МВР“.

28. Глава девета с чл. 67 - 86 се отменя.

29. В чл. 87 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

30. В чл. 88:

а) в ал. 1 думите „Министърът на извънредните ситуации“ се заменят с „Министърът на вътрешните работи“;

б) в ал. 5 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

31. В чл. 89 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“, а думата „експертизи“ се заличава.

32. В чл. 90 думите „министърът на извънредните ситуации“ се заменят с „министърът на вътрешните работи“.

33. Членове 95, 96 и 97 се отменят.

34. В чл. 100:

а) в ал. 1 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“;

б) в ал. 2 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

§ 68. В Закона за Националната система за спешни повиквания с eдинен европейски номер 112 (ДВ, бр. 102 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. Член 6 се отменя.

2. Член 7 се изменя така:

„Чл. 7. Центровете за приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112, наричани по-нататък „центрове 112“, са териториални звена на дирекция „Национална система 112“ на Министерството на вътрешните работи (МВР).“

3. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. (1) Центровете 112 изпълняват следните основни функции:

1. приемат, регистрират и обработват повикванията за спешна помощ към номер 112;

2. осигуряват непрекъснат достъп до линия за връзка;

3. приемат и изясняват получените повиквания освен на български език и най-малко на два официални езика на Европейския съюз;

4. анализират и предават обработената информация в контактните точки на съответната служба за спешно реагиране, както и на други компетентни органи;

5. получават обратно информация от съответните служби за спешно реагиране за приключване на работата им в мястото на инцидента;

6. регистрират, архивират и съхраняват информация за всички спешни повиквания.

(2) Министърът на вътрешните работи утвърждава класификатор на спешните повиквания след съгласуване със службите за спешно реагиране.“

4. Членове 10 и 11 се отменят.

5. В чл. 12 ал. 3 се изменя така:

„(3) Въз основа на информацията по ал. 2 организациите по ал. 1 и министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице подписват протоколи за сътрудничество.“

6. Членове 13 и 14 се отменят.

7. В чл. 16, ал. 5 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

8. В чл. 19, ал. 1 думите „Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита“ и запетаята след тях се заличават.

9. В чл. 23 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.

10. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:

„(1) Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването изграждат и поддържат комуникационната свързаност по чл. 22, т. 3 съответно за своите главни и областни дирекции и за центровете за спешна медицинска помощ.“

11. В чл. 26 думите „Министърът на извънредните ситуации“ се заменят с „Министърът на вътрешните работи“.

12. В чл. 29 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

13. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:

„(1) За осъществяване на контрола по чл. 29 министърът на вътрешните работи определя със заповед служители от дирекция „Национална система 112“.“

14. В чл. 32, ал. 2 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „директора на дирекция „Национална система 112“.

15. Член 34 се отменя.

§ 69. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г. и бр. 35, 42 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В допълнителните разпоредби:

а) в § 1 т. 1 и 2 се изменят така:

„1. „Служби за сигурност“ са Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, Държавна агенция „Национална сигурност“, служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ на МВР.

2. „Служби за обществен ред“ са Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Охранителна полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Досъдебно производство“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ и областните дирекции на МВР, служба „Военна полиция“ на Министерството на отбраната.“;

б) параграф 2а се изменя така:

„§ 2а. За целите на този закон служителите на Академията на Министерството на вътрешните работи, на институтите на Министерството на вътрешните работи, курсантите, служителите в специализираните административни дирекции, в Главна дирекция „Гражданска защита“, в дирекция „Международни проекти“, в дирекция „Вътрешна сигурност“, в звеното за вътрешен одит и в дирекция „Международно оперативно полицейско сътрудничество“ се смятат за служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност.“;

в) създава се § 2б:

„§ 2б. За целите на този закон служителите на дирекция „Миграция“, дирекция „Български документи за самоличност“ и дирекция „Национална система 112“ се смятат за служители на Главна дирекция „Охранителна полиция“.“

2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 11а:

„§ 11а. Започналите процедури за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация за посочените в § 2а и 2б от допълнителните разпоредби служители се довършват по досегашния ред.“

3. В приложение № 1 към чл. 25 в раздел II т. 4 се изменя така:

„4. Подробна организационна и щатна структура на службите за сигурност и служба „Военна полиция“ на Министерството на отбраната, както и обобщени данни за личния им състав.“

§ 70. В Закона за Националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 19, 42 и 78 от 2009 г.) в чл. 33, ал. 1 се създава т. 8:

„8. Архивът на Министерството на вътрешните работи - за документи, създадени в резултат от оперативно-издирвателната дейност на структурите в министерството, които се съхраняват постоянно от Министерството на вътрешните работи.“

§ 71. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41 и 42 от 2009 г.) в чл. 69 ал. 5 се изменя така:

„(5) Служителите в Главна дирекция „Гражданска защита“ на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някоя от дейностите по чл. 52д, ал. 2, т. 1, букви „в“, „г“, „д“ и „е“ от Закона за Министерството на вътрешните работи, при прекратяване на правоотношението придобиват право на пенсия, независимо от възрастта, при 25 години осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита, или ако са прослужили 15 години на длъжност „водолаз“.“

§ 72. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50, 97 и 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62, 85 и 120 от 1997 г., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21, 51 и 98 от 2000 г., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г. и бр. 12, 23, 27, 32, 47 и 80 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 195, ал. 3 след думите „министъра на отбраната“ запетаята и думите „от Министерството на извънредните ситуации“ се заличават.

2. В чл. 424, ал. 2, буква „д“ навсякъде думите „министъра на околната среда“ се заменят с „министъра на околната среда и водите“ и думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 73. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 41 от 2009 г.) в чл. 75, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. министъра на вътрешните работи, главния секретар на Министерството на вът­решните работи, директорите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Криминална полиция“ и Главна дирекция „Досъдебно производство“, директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи - при необходимост във връзка с осъществяване на определените им в закона правомощия.“

§ 74. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 89:

а) в ал. 1 думите „Министърът на транспорта“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;

б) в ал. 4 думите „Министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 89д:

а) в ал. 1 думите „Министърът на транспорта“ се заменя с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;

б) в ал. 4, т. 3 след думите „пребиваващи на нея“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „и на Министерството на извънредните ситуации“ се заличават.

3. В останалите текстове на закона думите „министърът на транспорта“, „министъра на транспорта“ и „Министерството на транспорта“ се заменят съответно с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 75. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 36 от 2009 г.) навсякъде думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с „дирекция „Миграция“ - МВР“.

§ 76. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г. и бр. 12, 32, 35, 47 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 9, ал. 4 думите „Министерството на транспорта“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, а думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.

2. В чл. 52, ал. 2 думите „Министерството на транспорта“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

3. В чл. 131, ал. 1 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.

4. В чл. 138, в ал. 2 и в ал. 3 навсякъде думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.

5. В чл. 142 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.

6. В чл. 172 думите „Министерството на транспорта“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

7. В чл. 190:

а) в ал. 2 думите „Министърът на транспорта“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;

б) в ал. 3 думите „Министърът на извънредните ситуации“ се заменят с „Министърът на вътрешните работи“.

8. В чл. 201:

а) в ал. 4 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;

б) в ал. 6 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице“.

§ 77. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г. и бр. 74, 75 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 91, ал. 3 думите „Министерството на извънредните ситуации“ и запетаята след тях се заличават.

2. В чл. 138:

а) в ал. 4 думите „Министърът на транспорта“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;

б) в ал. 6 думите „Министърът на икономиката“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, а думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

3. В чл. 140:

а) в ал. 2 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;

б) алинея 4 се изменя така:

„(4) Пътните превозни средства от поделенията на въоръжените сили и бронираната, колесната и верижната техника, влекачите и специалната техника на Министерството на вътрешните работи се регистрират и отчитат по ред, определен от съответния министър. Формата, размерът и видът на регистрационните номера на превозните средства на въоръжените сили се съгласуват с министъра на вътрешните работи.“;

в) в ал. 6 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.

4. В чл. 146:

а) в ал. 1 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;

б) в ал. 2 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“, а думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

5. В чл. 166а:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“;

б) в ал. 3, т. 4 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.

6. В § 11, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, думата „продоволствието“ се заменя с „храните“, а думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

7. В останалите текстове на закона думите „министърът на транспорта“, „министъра на транспорта“ и „Министерството на транспорта“ се заменят съответно с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 78. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.) в чл. 20, ал. 1, т. 14 накрая се добавя „след съгласуване с Министерството на вътрешните работи“.

§ 79. В Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 95 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 4, ал. 10 думите „и на министъра на извънредните ситуации“ се заличават и думите „по тяхно искане“ се заменят с „по негово искане“.

2. В чл. 25:

а) в ал. 2 думите „и министъра на извънредните ситуации“ се заличават и думите „които отправят“ се заменят с „който отправя“;

б) в ал. 4, 7 и 10 думите „и министъра на извънредните ситуации“ се заличават.

3. В чл. 25а, ал. 3 думите „и с министъра на извънредните ситуации“ се заличават.

4. В чл. 25б, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „и министъра на извънредните ситуации“ се заличават.

5. В чл. 28 в текста преди т. 1 думите „и министърът на извънредните ситуации“ се заличават и думите „могат да предложат“ се заменят с „може да предложи“.

§ 80. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г. и бр. 36, 41, 74 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5, ал. 4 думите „Министерството на транспорта“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

2. В чл. 114, ал. 2 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.

§ 81. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 2, ал. 2, т. 1 и в ал. 3 след думата „отбраната“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „и Министерството на извънредните ситуации“ се заличават.

2. В чл. 20, ал. 2 след думата „работи“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „и министъра на извънредните ситуации“ се заличават.

§ 82. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г. и бр. 41, 74 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 10, ал. 4 думите „генералният комисар“ се заменят с „главният секретар“.

2. В чл. 22 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.

3. В чл. 29 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.

4. В чл. 32а навсякъде думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.

§ 83. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 23, 24 и 44 от 2009 г.) в чл. 62 се правят следните изменения:

1. В ал. 6 т. 7 се изменя така:

„7. директорите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Криминална полиция“ и Главна дирекция „Досъдебно производство“ на Министерството на вътрешните работи - за целите на разкриването и разследването на престъпления;“.

2. В ал. 8 думите „или на директора на Главна дирекция „Досъдебно производство“ се заменят с „или на директорите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Криминална полиция“ и Главна дирекция „Досъдебно производство“ на Министерството на вътрешните работи“.

§ 84. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 80 от 2009 г.) в чл. 5, ал. 2 след думата „отбраната“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „и министъра на извънредните ситуации“ се заличават.

§ 85. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г. и бр. 22 и 23 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 17 се създават ал. 3 - 8:

„(3) Контролните органи на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ извършват проверки на място на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и при съмнение за изпиране на пари.

(4) Контролни органи на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ са определените от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ длъжностни лица от състава на дирекцията.

(5) Проверките по ал. 1 могат да се извършват съвместно с органите, на които със специален закон е възложено да упражняват контрол върху лицата по чл. 3, ал. 2 и 3.

(6) Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или на оправомощено от него длъжностно лице, в която се посочват целите, срокът и мястото на проверката, проверяваното лице, както и имената и длъжностите на проверяващите лица.

(7) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, държавните органи, органите на местното самоуправление и техните служители са длъжни да оказват съдействие на контролните органи на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ при изпълнението на техните функции.

(8) При извършване на проверките на място контролните органи по ал. 3 имат право на свободен достъп в служебните помещения на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, както и да изискват документи и да събират сведения във връзка с изпълнението на възложената им задача.“

2. В чл. 23, ал. 1 след числото „15а“ се добавя „или откаже да даде съдействие по чл. 17, ал. 7, или да осигури свободен достъп в служебните помещения на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, да предостави изисканите документи или сведения по чл. 17, ал. 8“.

3. В § 1 от допълнителните разпоредби:

а) точка 4 се изменя така:

„4. „Служби за сигурност“ са Националната разузнавателна служба, служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи;“;

б) точка 5 се изменя така:

„5. „Служби за обществен ред“ са главните дирекции „Криминална полиция“, „Охранителна полиция“, „Гранична полиция“, „Досъдебно производство“, „Пожарна безопасност и спасяване“ и „Гражданска защита“, областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и служба „Военна полиция“ на Министерството на отбраната.“

§ 86. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г. и бр. 12, 19, 32, 35, 47 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 23, ал. 1 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.

2. В чл. 75, ал. 2 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

3. В чл. 110а, ал. 2 думите „министъра на извънредните ситуации, директора на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

4. В чл. 157а, ал. 2 думите „Министерството на извънредните ситуации, Националната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.

§ 87. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 39, ал. 1 и 2 думите „Министърът на извънредните ситуации“ се заменят с „Министърът на вътрешните работи“.

2. В чл. 44, ал. 2 думите „директора на териториалната дирекция „Гражданска защита“ на Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „ръководителя на териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска защита“ на Министерството на вътрешните работи“.

3. В чл. 267, ал. 4, т. 4 думите „в Министерството на извънредните ситуации и“ се заличават.

4. В чл. 276, ал. 2, т. 2 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.

§ 88. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.) в чл. 35, ал. 8 думите „генералния комисар“ се заменят с „главния секретар“.

§ 89. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г. и бр. 33, 69 и 94 от 2008 г.) в чл. 2, ал. 1, т. 27 думите „генералният комисар“ се заменят с „главният секретар“.

§ 90. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г. и бр. 23, 24 и 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 71, ал. 9 думите „генералния комисар“ се заменят с „главния секретар“.

2. В чл. 133, ал. 5, т. 3 думите „генералния комисар“ се заменят с „главния секретар“.

§ 91. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г. и бр. 12, 32, 41, 42, 75 и 82 от 2009 г.) чл. 10б се изменя така:

„Чл. 10б. За движение по републиканските пътища на пътни превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Неотложната медицинска помощ и на въоръжените сили не се заплащат такси по чл. 10.“

§ 92. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. Член 11 се изменя така:

„Чл. 11. Приемането, пренасянето и доставката на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, се извършват от Министерството на вътрешните работи.“

2. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:

„(2) Изискванията за пощенската сигурност се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.“

§ 93. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47 и 80 от 2009 г.) в чл. 18, ал. 4 думите „Министерството на държавната администрация и административната реформа и Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „и Министерството на вътрешните работи“.

§ 94. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 4 думите „Министерството на транспорта“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

2. В чл. 9, ал. 14 думите „Министерството на извънредните ситуации“ се заменят с „Главна дирекция „Гражданска защита“.

§ 95. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г. и бр. 47 от 2009 г.) в чл. 18, ал. 1, т. 3 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

§ 96. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г. и бр. 6, 17, 19 и 80 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 75, ал. 4 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

2. В чл. 169, ал. 5 думите „министъра на извънредните ситуации“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.

§ 97. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г. и бр. 6 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 3, ал. 2, т. 4 след думите „Министерството на отбраната“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „и Министерството на извънредните ситуации“ се заличават.

2. Навсякъде в закона думите „министърът на транспорта“, „министъра на транспорта“ и „Министерството на транспорта“ се заменят съответно с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 98. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г. и бр. 23, 41, 74 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 29е:

а) в ал. 2 думите „генералният комисар“ се заменят с „главният секретар“;

б) в ал. 4 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.

2. В останалите текстове на закона думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.

§ 99. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г. и бр. 12, 32, 36, 74 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 9в, ал. 3 думите „Министерството на транспорта“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

2. В чл. 44, ал. 1 след думите „главните дирекции“ се добавя „Борба с организираната престъпност“ и се поставя запетая.

§ 100. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, 2, 21, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70 и 91, които влизат в сила от деня на обнародването му.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12715