Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за регионалното развитие
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за регионалното развитие
Дата на приемане 07/10/2009
Брой/година Държавен вестник 82/2009

 


УКАЗ № 340

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за регионалното развитие, приет от ХLI Народно събрание на 7 октомври 2009 г.

Издаден в София на 12 октомври 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 18, ал. 4 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, думите „Министерството на транспорта“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, а думите „представител на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заличават.

Заключителни разпоредби

§ 2. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г. и бр. 12, 32, 41, 42 и 75 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 27 се създава нова ал. 2:

„(2) На граничните контролно-пропускателни пунктове теглото, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства се контролират от длъжностни лица на Агенция „Митници“, като при превишаване на допустимите стойности се събират такси.“

2. В чл. 56, ал. 2, т. 1 думите „областните пътни управления“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.

§ 3. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г. и бр. 74 и 75 от 2009 г.) в чл. 167, ал. 3, изречение трето думата „митнически“ се заличава.

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11646