Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
Дата на приемане 07/10/2009
Брой/година Държавен вестник 82/2009

 


УКАЗ № 346

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, приет от ХLI Народно събрание на 7 октомври 2009 г.

Издаден в София на 12 октомври 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ДВ, бр. 46 от 2007 г.)

§ 1. В чл. 7, ал. 4 след думите „обща стратегия за електронно управление“ се добавя „по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 2. В чл. 43, ал. 3 думите „Министърът на държавната администрация и административната реформа съвместно с председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 3. Член 59 се изменя така:

„Общ контрол

Чл. 59. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията упражнява контрол по спазването на този закон.“

§ 4. В чл. 65 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „министъра на държавната администрация и административната реформа, съответно от председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Наказателните постановления се издават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощени от него длъжностни лица.“

Допълнителна разпоредба

§ 5. В останалите текстове на закона думите:

1. „Министърът на държавната администрация и административната реформа“ и „министъра на държавната администрация и административната реформа“ се заменят съответно с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

2. „Министерството на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

3. „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ и „председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят съответно с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

4. „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11644