Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги
Дата на приемане 21/10/2009
Брой/година Държавен вестник 87/2009

 


УКАЗ № 362

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, приет от ХLI Народно събрание на 21 октомври 2009 г.

Издаден в София на 2 ноември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 2 думите „извършване на универсална“ се заменят с „гарантиране извършването на универсалната“.

2. Точка 3 се изменя така:

„3. либерализиране на пазара на пощенските услуги и създаване на условия за конкуренция;“.

§ 2. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. (1) Пощенските услуги се осъществяват чрез пощенски мрежи, които могат да включват стационарни и/или мобилни пощенски станции, пощенски агентства и изнесени пощенски гишета, разменни и сортировъчни центрове и възли, транспортни и технически средства.

(2) Звената и средствата на пощенските мрежи са организационно и технологично свързани с цел приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки и извършване на пощенски парични преводи.“

§ 3. В чл. 6, ал. 2 думите „пряка пощенска реклама“ се заличават.

§ 4. В чл. 7 в текста преди т. 1 думите „въз основа на индивидуална лицензия или регистрация“ се заличават.

§ 5. Наименованието на глава втора се изменя така: „Държавно управление и регулиране на пощенските услуги“.

§ 6. В глава втора наименованието на раздел І се изменя така: „Държавно управление на пощенските услуги“.

§ 7. Член 9 се изменя така:

„Чл. 9. Държавното управление на пощенските услуги се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

§ 8. Създава се чл. 9а:

„Чл. 9а. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията приема с решение Секторна пощенска политика за насоките за устойчиво развитие на пощенските услуги, на пазара на пощенските услуги и на пощенската инфраструктура. Решението за приемането й и Секторната пощенска политика се обнародват в „Държавен вестник“.

(2) Секторната пощенска политика се актуализира най-малко веднъж на 4 години.“

§ 9. Член 10 се изменя така:

„Чл. 10. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда държавната политика в областта на пощенските услуги.“

§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „към министъра на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „към министъра на вътрешните работи“.

2. В ал. 3 думите „по предложение на министъра на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „по предложение на министъра на вътрешните работи“.

§ 11. В чл. 12, ал. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

2. Точка 1 се изменя така:

„1. изготвя и внася за приемане от Министерския съвет проект за секторна пощенска политика за насоките за устойчиво развитие на пощенските услуги, на пазара на пощенските услуги и на пощенската инфраструктура;“.

3. Създава се нова т. 2:

„2. изготвя и издава подзаконовите нормативни актове, свързани с осъществяването на своите правомощия, предвидени в този закон;“.

4. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:

„3. представлява Република България във Всемирния пощенски съюз, както и в европейските и регионалните организации и структури в областта на пощенските услуги;“.

5. Създава се нова т. 4:

„4. осигурява изпълнението на задълженията на Република България в областта на пощенските услуги, свързани с членството й в Европейския съюз и в международни организации;“.

6. Досегашната т. 3 става т. 5.

7. Създава се т. 6:

„6. определя състава на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване;“.

8. Досегашната т. 4 става т. 7 и в нея:

а) в буква „а“ думите „анализирането и прогнозирането“ се заменят с „анализиране и прогнозиране развитието“;

б) буква „в“ се изменя така:

„в) организиране и контролиране на дейността на националното маркохранилище и международния обмен на пощенски марки.“

§ 13. Член 13а се изменя така:

„Чл. 13а. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията преди издаване или внасяне в Министерския съвет на актовете по чл. 9а, ал. 1 и чл. 76 публикува съобщение за изготвените проекти в национален ежедневник, както и съобщение заедно с текста на проекта на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет.

(2) В съобщението се посочва срок, не по-кратък от 30 дни, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по проекта.

(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията проучва становищата и отразява приетите предложения.

(4) Процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет на постъпилите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите.“

§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „на универсална пощенска услуга или на част от нея и операторите на неуниверсални пощенски услуги“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 15. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Комисията за регулиране на съобщенията регулира извършването на пощенските услуги в съответствие с този закон, като:

1. осигурява условия за извършване на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна;

2. осигурява условия за ефективна конкуренция на пазара на пощенски услуги и равнопоставеност на пощенските оператори;

3. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии за:

а) извършване на универсалната пощенска услуга;

б) извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга;

в) извършване на пощенски парични преводи;

4. вписва лицата в публичен регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, и при поискване издава удостоверение за вписване в регистъра;

5. защитава интересите на потребителите на пощенски услуги;

6. определя мерки за опазване тайната на кореспонденцията и осъществява контрол по тяхното изпълнение;

7. определя нормативи за качеството на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване, които се обнародват в „Държавен вестник“;

8. приема система за образуване на пощенските кодове на мрежите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и на пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга; системата се обнародва в „Държавен вестник“;

9. може да отправя до пощенските оператори обосновани писмени искания за предоставяне на информация, включително финансова, в съответните обем, срок и подробности, необходима за изпълнение на регулаторните й функции, като гарантира опазването й, ако тя е търговска тайна на оператора; в мотивите към искането се посочват причините и целите, за които се иска информацията;

10. разработва и приема критерии за определяне труднодостъпност на районите в страната и селищата в тях;

11. разработва съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията проект на методика за доказване на дефицита от извършване на универсалната пощенска услуга, включително при икономически неизгодни условия; методиката се приема от Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията;

12. разработва и приема нормативи за определяне гъстотата на местата за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите;

13. разработва методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга; методиката се приема от Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията;

14. съгласува цената на универсалната пощенска услуга по видове услуги;

15. съгласува представената от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга система за разпределение на разходите по видове услуги; определя процедура за реда и сроковете за съгласуването й;

16. одобрява доказания дефицит от изпълнение на универсалната пощенска услуга, включително при икономически неизгодни условия за следващата календарна година съобразно методиката по т. 11;

17. дава становище по спорове между потребители и пощенски оператори по предявени рекламации във връзка с извършването на универсалната пощенска услуга;

18. съгласува предоставените от пощенските оператори общи условия на договора с потребителите;

19. разработва съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията проект на наредба за правилата за осигуряване на достъп до мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и за образуване на цените за осигуряване на достъпа; наредбата се приема от Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията;

20. съгласува цените за осигуряване на достъп до мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;

21. предоставя след мотивирано писмено искане от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията информация, необходима за провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги.

(2) Комисията за регулиране на съобщенията публикува решенията по ал. 1, т. 6, 7, 8, 10 и 12 в информационния си бюлетин и на страницата си в интернет.“

§ 16. В чл. 15а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думата „предоставяне“ се заменя с „извършване“;

б) в т. 4 думите „и удостоверения за регистрация“ се заличават;

в) създава се нова т. 5:

„5. задълженията на операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, съгласно този закон;“

г) досегашната т. 5 става т. 6;

д) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „пощенските мрежи, предназначени за предоставяне на универсалната пощенска услуга“ се заменят с „пощенската мрежа на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“;

е) досегашната т. 7 става т. 8.

2. В ал. 2 думите „организира и“ и „равнището на“ се заличават, а накрая се добавя „въз основа на резултатите от измерването по чл. 36а, ал. 1.“

§ 17. Член 15б се изменя така:

„Чл. 15б. (1) При изготвяне на проекти на актове, предвидени в този закон, както и по други въпроси от обществена значимост за развитието на пощенските услуги, Комисията за регулиране на съобщенията провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му в национален ежедневник и на страницата си в интернет.

(2) В съобщението по ал. 1 се посочват мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проекта, и срок, не по-кратък от 30 дни от публикуването, в който те могат да представят писмени становища по него.

(3) Комисията за регулиране на съобщенията проучва становищата и отразява приетите предложения.

(4) Процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата на комисията в интернет на постъпилите становища, приетите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите.“

§ 18. Създава се чл. 15в:

„Чл. 15в. Комисията за регулиране на съобщенията с оглед ефективното изпълнение на функциите си, произтичащи от този закон, осъществява взаимодействие и координация с Комисията за защита на конкуренцията, с Комисията за защита на потребителите и с регулаторните органи на държавите – членки на Европейския съюз.“

§ 19. Създава се чл. 16а:

„Чл. 16а. Комисията за регулиране на съобщенията уведомява Европейската комисия за нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 7 и за критериите по чл. 15, ал. 1, т. 10.“

§ 20. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „видове услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга“ се заменят с „начина, по който са решени“;

б) точка 3 се отменя.

2. В ал. 2 думите „в информационния си бюлетин и в“ се заменят с „на“.

§ 21. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „разрешаваща извършването“ се заменят със „за извършване“ и думите „или на част от нея“ се заличават.

2. Създават се нова т. 2 и т. 3:

„2. издадена индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга;

3. издадена индивидуална лицензия за извършване на пощенски парични преводи;“.

3. Досегашната т. 2 става т. 4 и в нея думите „издадено удостоверение за регистрация“ се заменят с „подадено писмено уведомление“.

§ 22. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 5:

„5. спазват изискванията за защита на личните данни;“

б) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:

„6. създават условия за осъществяване на наблюдение и контрол върху пощенските услуги от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ и доставят, монтират, въвеждат в експлоатация и поддържат за своя сметка необходимите за дейността им технически устройства и софтуери при необходимост осигуряват ползването им по възмезден начин от други пощенски оператори или ползват при необходимост по възмезден начин такива ресурси на други пощенски оператори;“

в) досегашната т. 6 става т. 7 ивнеянакраясепоставя запетая и се добавя „ал. 2“;

г) досегашните т. 7 и 8 стават съответно т. 8 и 9.

2. В ал. 2 думите „Пощенските оператори на универсална пощенска услуга задължително застраховат“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга застрахова“.

§ 23. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и пощенските оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3, включват в общите условия на договора с потребителите:

1. обхват и характеристики на услугите, които извършват;

2. условия за достъп;

3. условия за приемане и доставяне на пощенски пратки, пощенски колети и пощенски парични преводи;

4. срок на доставяне на пощенските пратки, пощенските колети и пощенските парични преводи;

5. начин на заплащане;

6. права и задължения на потребителите и на пощенските оператори;

7. забранените за поставяне в пощенските пратки и пощенските колети вещества и предмети;

8. процедури по рекламации и обезщетения с конкретни размери на обезщетенията за забавени, изгубени, изцяло или частично повредени или ограбени пощенски пратки и пощенски колети и невръщане на сумата на наложения платеж на подателя;

9. ред за решаване на спорове;

10. други съществени условия по извършването и ползването на пощенските услуги.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Пощенските оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, включват в общите условия на договора с потребителите:

1. видовете услуги, които извършват;

2. условия за приемане и доставяне на пощенските пратки;

3. срокове за доставяне;

4. права и задължения на потребителите и на пощенските оператори;

5. забранени за поставяне в пощенските пратки вещества и предмети;

6. процедури по рекламации и обезщетения с конкретни размери на обезщетенията за забавени, изгубени, изцяло или частично повредени или ограбени пощенски пратки и пощенски колети и невръщане на сумата на наложения платеж на подателя;

7. ред за решаване на спорове;

8. други съществени условия по извършването и ползването на пощенските услуги.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „Пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, и пощенските оператори, извършващи пощенски парични преводи“.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея накрая се добавя „и ги публикуват на страницата си в интернет“.

8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „по търговия и“ се заменят със „за“.

§ 24. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга осигурява достъп до пощенската си мрежа на пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, и на пощенските оператори, извършващи пощенски парични преводи, при условия на обективност и равнопоставеност и при спазване на техническите и технологичните изисквания. За достъпа се сключват договори, в които страните договарят финансовите, конкретните технически,технологични и други условия и ред на свързване.

(2) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да осигурява и договаря достъп до пощенската си мрежа и с пощенски оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, когато това е практически възможно.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, могат да осигуряват и договарят взаимен достъп до пощенските си мрежи както помежду си, така и с пощенски оператори на неуниверсални пощенски услуги.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) При приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки и извършване на пощенски парични преводи от пощенски оператори, сключили договор за достъп до мрежите си, всеки от операторите носи отговорност пред другия оператор за извършването на услугата само за своята част от приемането, пренасянето и доставянето.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) Пощенските оператори, извършващи пощенски услуги чрез договор за достъп до мрежите си, отговарят солидарно пред потребителите за вредите или щетите, настъпили при приемането, пренасянето и доставянето на пощенските пратки и извършването на пощенските парични преводи.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:

а) в изречение първо думата „операторите“ се заменя с „пощенските оператори“, а думата „взаимен“ се заличава;

б) в изречение второ думите „дава становище на операторите за условията и реда за взаимния достъп“ се заменят с „може да задължи пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга в определен от нея срок да сключи договор за осигуряване на достъп до пощенската си мрежа“.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.“

§ 25. Член 23а се изменя така:

„Чл. 23а. Пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, организират и осъществяват отчитане на дейността си в съответствие с приложимите счетоводни стандарти както общо за търговското дружество, така и аналитично и поотделно за:

1. услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга;

2. неуниверсалните пощенски услуги, в случай че извършват такива;

3. други търговски дейности.“

§ 26. В глава трета наименованието на раздел ІІ се изменя така: „Пощенски оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.

§ 27. Член 24 се изменя така:

„Чл. 24. (1) Пощенският оператор, задължен по този закон да извършва универсалната пощенска услуга чрез пощенската си мрежа на територията на цялата страна, включително при икономически неизгодни условия, е търговското дружество „Български пощи“ – ЕАД.

(2) За извършване на универсалната пощенска услуга на пощенския оператор по ал. 1 се издава индивидуална лицензия.“

§ 28. В чл. 25 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Основният пощенски оператор освен универсалната“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга освен тази“.

2. В ал. 2 думите „Основният пощенски оператор“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.

§ 29. В чл. 26 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Основният пощенски оператор“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.

2. В ал. 2 думите „основният пощенски оператор“ се заменят с „пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.

§ 30. В чл. 27 думите „Основният пощенски оператор е задължен“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга е длъжен“.

§ 31. В чл. 28 думите „Основният пощенски оператор“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“, а думите „председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и министъра на транспорта в качеството му на принципал на основния пощенски оператор“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 32. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Основният пощенски оператор“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“, след думите „изпълнението на универсалната пощенска услуга“ се добавя „включително“, думите „т. 12“ се заменят с „т. 11“, думата „аналитичното“ се заменя с „аналитично“ и накрая се добавя „по видове услуги“.

2. В ал. 2 след думата „услуга“ се поставя запетая и се добавя „включително“, а думите „с оглед“ се заменят с „и“.

3. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 думите „Основният пощенски оператор“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“;

б) в т. 1 след думата „услуга“ се добавя „по видове услуги“.

§ 33. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Основният пощенски оператор“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“, думата „изпълнението“ се заменя с „извършването“, а след думата „услуга“ се добавя „включително“.

2. В ал. 2 думите „по видове услуги и общо от осъществяване на универсалната пощенска услуга“ се заменят с „от извършването на универсалната пощенска услуга както общо, така и по видове услуги“ и думите „т. 12“ се заменят с „т. 11“.

§ 34. В чл. 30 думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор по чл. 24, ал. 1“.

§ 35. В чл. 31 думите „Основният пощенски оператор“ се заменят с „Пощенският оператор по чл. 24, ал. 1“.

§ 36. В глава трета, раздел ІІ се създава чл. 31а:

„Чл. 31а. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга образува цени за осигуряване на достъп до пощенската си мрежа съгласно правила, определени с наредбата по чл. 15, ал. 1, т. 19.“

§ 37. В чл. 32 думите „т. 8“ се заменят с „т. 7“ и думите „при достъпни“ се заменят с „на достъпни“.

§ 38. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 думите „пощенските оператори, извършващи универсална пощенска услуга или част от нея“ се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“, а думата „предоставянето“ се заменя с „извършването“.

2. В ал. 2 думата „Предоставянето“ се заменя с „Извършването“, а думите „или на част от нея“ и „в нормативно определените срокове“ се заличават.

3. В ал. 3 след думите „местата за достъп“ се добавя „до пощенската мрежа“ и следдумата„потребителите“седобавя „и отговарят на нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12“.

§ 39. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думата „следните“ се добавя „пощенски“;

б) в т. 1 буква „в“ се отменя;

в) точка 3 се отменя.

2. В ал. 3 след думата „бъде“ се добавя „и“, а думите „и да достига до границата за тегло, определена в актовете на Всемирния пощенски съюз“ се заличават.

3. В ал. 4 преди думите „ал. 2“ се добавя „по“.

§ 40. В чл. 35, ал. 2 думите „Пощенските оператори на универсалната пощенска услуга или на част от нея“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга“ и се поставя запетая.

§ 41. В чл. 36 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 запетаята след думите „Пощенските пратки“ се заменя с „и“, а думите „и пощенските парични преводи“ се заличават.

2. В ал. 2 запетаята след думите „пощенските пратки“ се заменя с „и на“, а думите „и пощенските парични преводи“ и „съгласувано с Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заличават.

§ 42. В глава четвърта, раздел І се създава чл. 36а:

 „Чл. 36а. (1) Пощенските оператори, извършващи универсална пощенска услуга, осигуряват за своя сметка ежегодно извършване на измерване изпълнението на нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 7 от независима организация при условия, които съответстват на действащите стандарти за качество на пощенските услуги. Специфичните технически условия по измерването се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията.

(2) Пощенските оператори, извършващи универсална пощенска услуга, предоставят резултатите от измерването по ал. 1 на Комисията за регулиране на съобщенията до 30 април на следващата година заедно с ежегодния доклад във връзка с изпълнението на издадените им индивидуални лицензии.“

§ 43. Член 37 се изменя така:

„Чл. 37. Неуниверсални пощенски услуги са всички пощенски услуги извън обхвата на универсалната пощенска услуга.“

§ 44. В чл. 38 се създава т. 4:

„4. пощенските парични преводи.“

§ 45. В наименованието на глава пета думата „регистрации“ се заменя с „уведомления“.

§ 46. Член 39 се изменя така:

„Чл. 39. Индивидуална лицензия по смисъла на този закон е индивидуален административен акт, който се издава за:

1. извършване на универсалната пощенска услуга на територията на Република България от оператор със задължение за такава услуга;

2. извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, на територията на Република България или на част от нея;

3. извършване на пощенски парични преводи на територията на Република България или на част от нея.“

§ 47. Член 40 се отменя.

§ 48. В чл. 41 след думата „лицензии“ се добавя „за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3“.

§ 49. В чл. 42 след думата „лицензии“ се добавя „за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3“.

§ 50. В чл. 43 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „универсалната пощенска услуга или на част от нея“ се заменят с „услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3“;

б) в т. 2 думата „услугите“ се заменя с „видовете услуги“;

в) в т. 3 думата „началото“ се заменя с „предполагаема дата“.

2. В ал. 2:

а) точка 5 се изменя така:

„5. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;“

б) в т. 6 думите „на територията на цялата страна, отговарящи по брой и гъстота на нуждите на потребителите“ се заличават.

§ 51. В чл. 44, ал. 1 думите „в състав – трима специалисти по пощенски услуги, финансист и юрист“ се заличават.

§ 52. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Комисията по чл. 44, ал. 1“ се заменят с „Комисията по чл. 44“.

2. В ал. 2 думите „комисията по чл. 44, ал. 1“ се заменят с „комисията по чл. 44“.

3. В ал. 3 думата „комисията“ се заменя с „Комисията за регулиране на съобщенията“.

4. В ал. 4 думите „Комисията по чл. 44, ал. 1“ се заменят с „Комисията за регулиране на съобщенията“.

§ 53. Член 46 се изменя така:

„Чл. 46. В срок до два месеца от подаване на заявлението по чл. 43 комисията по чл. 44 предлага на Комисията за регулиране на съобщенията да издаде или да откаже издаването на индивидуална лицензия.“

§ 54. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „комисията по чл. 44, ал. 1“ се заменят с „комисията по чл. 44“ и думите „универсалната пощенска услуга или на част от нея“ се заменят с „услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3“.

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 след думата „лицензия“ се добавя „за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3“ и думите „комисията по чл. 44, ал. 1“ се заменят с „комисията по чл. 44“;

б) точки 2 и 3 се отменят.

§ 55. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение второ се заличава.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Издадената индивидуална лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга не подлежи на прехвърляне.“

3. Създава се ал. 4:

„(4) Издаденитеиндивидуалнилицензии за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 могат да бъдат прехвърляни на трети лица – търговци, само със съгласието на Комисията за регулиране на съобщенията при условията на първоначално лицензиране.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

§ 56. В чл. 48а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „лицензирани оператори на универсална пощенска услуга“ се заменят с „пощенски оператори, на които е издадена индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3“.

2. В ал. 2 думите „лицензирани оператори на универсална пощенска услуга“ се заменят с „пощенски оператори, на които е издадена индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3“.

3. В ал. 3 думите „Лицензираните оператори на универсална пощенска услуга“ се заменят с „Пощенските оператори, на които е издадена индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3“.

4. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят.

§ 57. В чл. 49, ал. 1 в началото се добавя „При спазване на законовите изисквания“ и думите „или отказва“ се заменят със „за“.

§ 58. В чл. 50, ал. 1, т. 3 думите „универсална пощенска услуга като цяло или отделни части от нея“ се заличават.

§ 59. В чл. 51, ал. 1 думите „в информационния си бюлетин“ се заменят с „на страницата си в интернет информация за“.

§ 60. В чл. 52 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „универсална пощенска услуга или на част от нея“ се заменят с „услугите по чл. 39“.

2. Алинеи 3 и 4 се отменят.

§ 61. Член 53 се изменя така:

„Чл. 53. Индивидуалната лицензия съдържа изисквания за:

1. извършване на услугите по чл. 39 и гарантиране равнопоставеност на всички потребители при публично известни условия;

2. обезпечаване на пощенска сигурност, както и създаване на условия за наблюдение и контрол от компетентните органи;

3. опазване на околната среда, живота и здравето на хората при изпълнение на дейността;

4. разработване на общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги и за съгласуването им с Комисията за регулиране на съобщенията;

5. предоставяне по подходящ начин на информация на потребителите относно работното време, техническите изисквания за пощенските пратки, забранените предмети и вещества за поставяне в пратките, цените на пощенските услуги и конкретните размери на обезщетенията;

6. размера, реда и начина за заплащане на определените в индивидуалната лицензия лицензионни такси;

7. предоставяне на информация на лицензиращия във връзка с изпълнението на индивидуалната лицензия, включваща и подадените рекламации по брой и начина, по който са решени;

8. незабавно уведомяване на лицензиращия в случай на обявяване на лицензирания в неплатежоспособност, несъстоятелност или започване на процедура по ликвидация;

9. възможност за осигуряване на достъп до пощенската мрежа на лицензирания;

10. задължително водене на аналитична счетоводна отчетност по видове пощенски услуги и други търговски дейности;

11. изпълнения на задачи или ограничения за извършване на пощенски услуги при обстоятелствата по чл. 12, ал. 2;

12. изменения, допълнения, прехвърляния, временно спиране или прекратяване на индивидуалната лицензия при настъпване на предвидените в закона случаи;

13. отнемане на индивидуалната лицензия в случаите, предвидени в закона;

14. допускане на контрол от страна на лицензиращия по изпълнение на индивидуалната лицензия;

15. санкции и ред за прилагането им;

16. начална дата за започване на дейността и местата за достъп до пощенската мрежа съгласно приложената план-схема;

17. ползване на датни клейма и отпечатъци съгласно чл. 77, ал. 3.“

§ 62. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.

2. Създават се нови т. 1 – 7:

„1. задължително извършване на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна;

2. осигуряване на достатъчна гъстота на местата за достъп до пощенската мрежа, като се отчитат нуждите на потребителите и условията за доставяне на пощенските пратки и на пощенските колети по чл. 36;

3. изпълнение на нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване по чл. 15, ал. 1, т. 7;

4. осигуряване ежегодно извършване на измерване на нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 7 от независима организация съгласно чл. 36а, ал. 1;

5. спазване на правилата за осигуряване на достъп до пощенската мрежа на лицензирания;

6. представяне на цената на универсалната пощенска услуга по видове услуги за съгласуване от лицензиращия преди датата на тяхното прилагане;

7. представяне на цените за осигуряване на достъп до пощенската мрежа за съгласуване от лицензиращия.“

3. Досегашната т. 1 става т. 8 и в нея думите „за универсалната пощенска услуга“ се заменят с „и прилагане на система за разпределение на разходите за универсалната пощенска услуга по видове услуги“, а след думите „пощенска услуга“ се поставя запетая и се добавя „включително“.

4. Досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 9, 10, 11, 12, 13 и14.

5. Досегашната т. 8 става т. 15 и в нея думата „приемане“ се заменя с „обмен“.

6. Досегашната т. 9 става т. 16ивнея накрая се поставя запетая и се добавя „ал. 2“.

§ 63. В чл. 55, ал. 2 в текста преди т. 1 след думата „лицензии“ се поставя запетая и се добавя „издадени за извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3“.

§ 64. В чл. 56 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Лицензираният оператор“ се заменят с „Пощенски оператор, лицензиран за извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3“ и се поставя запетая.

2. В ал. 2 думата „Лицензираният“ се заменя с „Пощенският оператор по ал. 1“.

§ 65. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думата „лицензия“ се поставя запетая и се добавя „издадена за извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3“;

б) в т. 1 думите „финансова или техническа невъзможност на лицензирания да извършва дейността си“ се заличават;

в) точка 2 се изменя така:

„2. принеизпълнениенаизискванията за пощенската сигурност, посочени в чл. 53, т. 2, както и по предложение на компетентните органи, когато са установили действия на лицензирания, които застрашават националната сигурност.“

2. В ал. 3 думите „универсална пощенска услуга или на част от нея“ се заменят с „услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3“.

§ 66. В глава пета наименованието на раздел ІV се изменя така: „Ред и изисквания за извършване на неуниверсални пощенски услуги“.

§ 67. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Неуниверсалните пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3 се извършват на територията на Република България или на част от нея след подаване на писмено уведомление по образец до Комисията за регулиране на съобщенията, което съдържа“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. идентификационни данни на лицето;“

в) създават се т. 3 и 4:

„3. лице и данни за контакти;

4. дата на започване на дейността.“

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думата „актуално“ се заличава, а накрая се поставя запетая и се добавя „издадено не по-късно от три месеца преди подаване на уведомлението“;

б) точки 4 и 5 се отменят.

3. Алинеи 3 – 10 се изменят така:

„(3) Уведомлението се подава на български език в два екземпляра.

(4) В случай на непълнота на уведомлението в 14-дневен срок от получаването му Комисията за регулиране на съобщенията писмено уведомява лицето да отстрани непълнотите в 7-дневен срок.

(5) След като установи, че уведомлението е надлежно подадено, Комисията за регулиране на съобщенията вписва лицето в публичен регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, който се публикува на страницата на комисията в интернет.

(6) Операторът, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, може да поиска писмено от Комисията за регулиране на съобщенията издаване на удостоверение за вписване в регистъра по ал. 5.

(7) Комисията за регулиране на съобщенията издава удостоверението в 14-дневен срок от постъпване на искането.

(8) За издаване на удостоверение по ал. 6 се заплаща административна такса в размер, определен по реда на чл. 63. Към искането се прилага документ за платена такса.

(9) Удостоверение по ал. 6 не се издава, ако не е приложен документ за платена административна такса.

(10) Операторът, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, уведомява Комисията за регулиране на съобщенията за всяка промяна на данните от уведомлението по ал. 1 в 14-дневен срок от настъпване на промяната.“

4. Алинеи 11 и 12 се отменят.

§ 68. Членове 59а и 59б се отменят.

§ 69. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Пощенските оператори, уведомили Комисията за регулиране на съобщенията за извършване на неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, са длъжни да“.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. създават условия за осъществяване на наблюдение и контрол върху пощенските услуги от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ и доставят, монтират, въвеждат в експлоатация и поддържат за своя сметка необходимите за дейността им технически устройства и софтуер и при необходимост осигуряват ползването им по възмезден начин от други пощенски оператори или ползват при необходимост по възмезден начин такива ресурси на други пощенски оператори;“.

3. В т. 8 думите „услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга“ се заменят с „услугите по чл. 39“.

§ 70. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Пощенски оператор, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, може да прекрати извършването им, за което писмено уведомява Комисията за регулиране на съобщенията.

(2) В случай че Комисията за регулиране на съобщенията установи неизпълнение на задълженията по чл. 60, тя уведомява пощенския оператор, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, в 14-дневен срок след установяването, като определя срок, не по-кратък от един месец от уведомяването, за изразяване на становище и отстраняване на неизпълнението.“

2. Създават се ал. 3 – 7:

„(3) В случай че пощенският оператор по ал. 2 не преустанови неизпълнението в срока, посочен от Комисията за регулиране на съобщенията, тя налага глоба или имуществена санкция съгласно този закон.

(4) Комисията за регулиране на съобщенията може да вземе решение за преустановяване дейността на пощенския оператор, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, в случай че е установено системно нарушение на задълженията по чл. 60.

(5) Комисията за регулиране на съобщенията с решение преустановява дейността на пощенския оператор, извършващнеуниверсалнипощенскиуслуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, в случай че е установено системно нарушение на закона или на издадените въз основа на него актове.

(6) Решенията по ал. 4 и 5 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.

(7) Пощенският оператор по ал. 1 може да подаде уведомление за извършване на същите неуниверсални пощенски услуги не по-рано от 6 месеца от датата на влизане в сила на решението за преустановяване на дейността.“

§ 71. Член 61а се отменя.

§ 72. В глава пета, в наименованието на раздел V думата „регистрация“ се заменя с „издаване на удостоверения“.

§ 73. В чл. 62 се правят следните изменения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „универсална пощенска услуга или на част от нея“ се заменят с „услуги по чл. 39“;

б) в т. 2 думата „универсална“ се заличава;

в) в т. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Пощенските оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, заплащат еднократна такса за издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5.“

§ 74. В чл. 63 думите „таксите за регистрация“ се заменят с „таксата за издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5“.

§ 75. В чл. 64 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:        

а) в текста преди т. 1 думата „регистрация“ се заменя с „издаване на удостоверения за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5“;

б) в т. 1, буква „а“ думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;

в) в т. 2, буква „а“ думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;

г) в т. 3, буква „а“ думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

2. В ал. 2 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, а думите „т. 1, 6, 9 и 11“ се заменят с „т. 1, 3, 7, 9 и 11“.

§ 76. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „цените на услугите, включени в“ се заменят с „цената на“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Цената на универсалната пощенска услуга по видове услуги се образува от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга при спазване изискванията на наредбата по чл. 66, ал. 1 и на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13.“

3. В ал. 3 думите „Операторите на универсална пощенска услуга предоставят цените“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга предоставя цената“, а думите „влизането им“ се заменят с „влизането й“.

4. В ал. 4 в началото се добавя „Пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, и“.

5. В ал. 5 думите „пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея да преработят цените“ се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга да преработи цената“, думата „тяхното“ се заменя с „нейното“, а думите „т. 14“ се заменят с „т. 13“.

§ 77. В чл. 66 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Цените на услугите, включени в“ се заменят с „Цените по видове услуги от“.

2. В ал. 3 думите „операторите на универсална пощенска услуга или на част от нея могат да договарят цени на услугите, включени в“ се заменят с „пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да договаря цени по видове услуги от“.

§ 78. В чл. 68 накрая се добавя „и ги публикуват на страниците си в интернет“.

§ 79. В чл. 69, ал. 1 съюзът „или“ се заличава, след думата „марки“ се добавя „или по друг начин“ и думата „начин“ се заменя с „ред“.

§ 80. В чл. 70 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.

2. В ал. 2 думите „Основният пощенски оператор“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.

§ 81. В чл. 71 думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и преди думите „въз основа на“ се добавя „с отпечатан върху тях специален знак за цената за заплащане на пощенските услуги“.

§ 82. Член 72 се изменя така:

„Чл. 72. (1) Продажбата на пощенски марки, които не са извадени от употреба, се извършва по номинална стойност на територията на Република България.

(2) Продажбата на пощенски продукти с отпечатан върху тях специален знак за цената за заплащане на пощенските услуги, които не са извадени от употреба, се извършва по обозначената върху тях цена.

(3) Продажбата по ал. 1 и 2 се осъществява от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и от други лица по договор с него.“

§ 83. В чл. 73 думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, думите „(пощенски карти, илюстровани пощенски карти, пощенски пликове със или без илюстрации и др.)“ се заменят с „(илюстровани пощенски карти и илюстровани пощенски пликове)“ и думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.

§ 84. В чл. 74 думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологииисъобщенията“, адумите„и пощенските продукти със знак за цена по чл. 71 и 73“ се заменят с „по чл. 71“.

§ 85. В чл. 75 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Пускането и изваждането от употреба на пощенски марки се извършват със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, информация за което се публикува на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в пощенските служби на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. Издаването и пускането на пощенските продукти се извършва също със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

2. В ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“, а думите „и пощенски продукти“ се заличават.

§ 86. Член 76 се изменя така:

„Чл. 76. Условията и редът за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки и специални пощенски печати, както и за продажбата им за употреба се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите. Условията за издаването и пускането в употреба на пощенски продукти, както и продажбата им се извършват със същата наредба.“

§ 87. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга използва датни клейма за подпечатване на пощенските марки, на пощенските продукти с отпечатан върху тях специален знак за цената за заплащане на пощенските услуги, на пощенските пратки и на документите за приемане и предаване на пощенски пратки, както и за приемане и изплащане на пощенски парични преводи.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Пощенските оператори, лицензирани за извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3, използват датни клейма за подпечатване на пощенските пратки, на документите за приемане и доставяне на пощенски пратки, както и за приемане и изплащане на пощенски парични преводи.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Всички типове отпечатъци на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и на пощенските оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3, се предоставят на Комисията за регулиране на съобщенията в срок 20 дни преди въвеждането им в употреба. При изваждане от употреба на всеки тип отпечатък пощенските оператори уведомяват Комисията за регулиране на съобщенията в срок 20 дни преди изваждането му от употреба.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „пощенски оператори на универсална пощенска услуга“ се заменят с „пощенските оператори“ и думата „регистрирани“ се заменя с „предоставени по реда на ал. 4“.

§ 88. В чл. 78 думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ са заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, а думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.

§ 89. В чл. 79 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.

2. В ал. 4 думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.

§ 90. В чл. 80 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „обхвата на“ се заличават и думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. вътрешни служебни пощенски пратки на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията и пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, свързани с кореспонденцията с Всемирния пощенски съюз и международните органи и организации, и органи за регулиране, регламентиране и координация на пощенските услуги;“

в) в т. 2 навсякъде думите „слепи граждани“ се заменят с „незрящи и слабовиждащи лица“;

г) в т. 3 след думата „пратки“ се добавя „и пощенски парични преводи“.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 91. В чл. 85 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „на универсална пощенска услуга или на част от нея“ се заличават;

б) точка 3 се изменя така:

„3. неспазване на сроковете за доставяне на пощенските пратки и на пощенските парични преводи, посочени в общите условия на договора с потребителите;“.

2. В ал. 3 думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.

§ 92. В чл. 86, ал. 3 думите „Пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея“ се заменят с „Пощенските оператори“.

§ 93. В чл. 87 в текста преди т. 1 думите „Пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея“ се заменят с „Пощенските оператори“.

§ 94. Член 88 се отменя.

§ 95. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „пощенският оператор“ запетаята се заличава и се добавя „задържа пратката и“, а думата „оперативно-техническата“ се заличава.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При отказ или при липса на отговор извършващият проверката уведомява оператора, отговорен за пренасянето и доставката на пратката, а той – съответните компетентни държавниоргани за разпореждане на следващи действия.“

§ 96. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „подзаконовите“ се добавя „нормативни“.

2. В ал. 2 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“, а думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заличават.

§ 97. Създава се чл. 96а:

„Чл. 96а. (1) Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията след решение на комисията издава заповеди, с които спира извършването на пощенски услуги в нарушение на този закон и на актовете, издадени въз основа на него, до отстраняване на нарушенията.

(2) Заповедите по ал. 1 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.“

§ 98. В чл. 99 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „универсална пощенска услуга или част от нея, която подлежи на индивидуално лицензиране, или продължи да я предоставя“ се заменят с „услуги по чл. 39 или продължи да ги извършва“ и числата „5000“ и „15 000“ се заменят съответно с „10 000“ и „20 000“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Който извършва неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, без да е подал уведомление по реда на чл. 59, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.“

§ 99. В чл. 100, ал. 2 думата „регистрация“ се заменя с „чл. 38, ал. 2 и/или 3“ и думите „т. 1 – 7“ се заличават.

§ 100. В чл. 100а думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 1 и 3“.

§ 101. В чл. 103, ал. 2 думите „на универсална пощенска услуга или на част от нея“ се заменят със „със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга или пощенските мрежи на пощенските оператори, лицензирани за извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3“.

§ 102. В чл. 104 думата „нерегистрирани“ се заличава.

§ 103. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „с прилагането на този закон и“ се заменят със „със спазването на този закон и с прилагането на“, след думите „неточна информация“ се добавя „или не предостави информация в срока, който може да бъде определен в искането“ и числата „100“ и „1000“ се заменят съответно с „500“ и „2500“.

2. В ал. 2 думите „този закон и“ се заменят със „спазването на този закон и по прилагането на“.

§ 104. В чл. 105а думите „Пощенски оператор на универсална пощенска услуга или на част от нея, който“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, в случай че“, думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“ и числото „2000“ се заменя с „5000“.

§ 105. Създава се нов чл. 105б:

„Чл. 105б. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, в случай че не изпълни нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 7, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв.“

§ 106. Досегашният чл. 105б става чл. 105в и в него след думата „закон“ се добавя „или издадените въз основа на него актове“.

§ 107. В чл. 106 думите „по чл. 99 – 105б“ се заменят с „по чл. 99 – 105в“.

§ 108. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 4 се изменя така:

„4. „Място за достъп“ е пощенска служба на оператора, където подателите предават и операторът приема пощенските пратки и пощенските парични преводи, както и пощенски кутии и други устройства за обществено ползване, поставени на обществено място или в помещенията на пощенските оператори.“

2. В т. 5 думите „(писмо и/или пощенска карта)“ е“ се заменят с „(пряка пощенска реклама, писмо и/или пощенска карта)“ е пощенска пратка, която съдържа“.

3. В т. 9 думите „оператор на универсална пощенска услуга“ се заменят с „пощенски оператор, лицензиран за извършване на услуги по чл. 39, т. 3“ и думите „или трансфер на суми от авоар на една текуща сметка в друга“ се заличават.

4. В т. 11 думата „оператора“ се заменя с „пощенския оператор“.

5. Точка 16 се отменя.

6. Точка 22 се отменя.

7. В т. 23:

а) в изречение първо след думата „кореспонденцията“ се поставя запетая и се добавя „защита на личните данни“, а след думата „нарушения“ се добавя „и престъпления“;

б) изречение второ се изменя така: „Тези мерки се осъществяват чрез съответните структури, квалифициран персонал и технически средства.“

8. Точка 24 се изменя така:

„24. „Икономически неизгодни условия“ са условията, при които извършването на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна, включително и в труднодостъпните райони, води до финансови загуби за пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.“

9. Създават се т. 28, 29, 30 и 31:

„28. „Стационарна пощенска станция“ е основен елементна пощенските мрежи, организиран в самостоятелни помещения, където чрез технологично свързани помежду си работни места, от длъжностни лица на пощенския оператор се извършват всички услуги, включени в универсалната пощенска услуга, неуниверсалните пощенски услуги и други търговски дейности.

29. „Мобилна пощенска станция“ е елемент на пощенските мрежи, организиран в помещения на специализирани транспортни средства, където длъжностни лица извършват всички пощенски услуги, включени вуниверсалната пощенска услуга в няколко населени места по уточнен маршрут и график.

30. „Пощенско агентство“ еорганизирано в самостоятелно помещениеработно място в населено място без стационарна пощенска станция, където длъжностно лице на определен пощенски оператор извършва определени пощенски услуги.

31. „Изнесено пощенско гише“ е организирано работно място за извършване на пощенски услугив помещение, където се предлагат и друг вид обществени услуги. Правото заизвършване на пощенски услуги се предоставя въз основа на договор с определен пощенски оператор.“

§ 109. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 6:

а) в ал. 3:

аа) в т. 1 съюзът „или“ се заменя с „и/или“ и думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“;

бб) в т. 2 думата „въздушна“ се заличава и думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“;

б) в ал. 7 след думите „пощенска услуга“ се добавя „по видове услуги“;

в) в ал. 9 думите „услугите, включени в универсалната пощенска услуга“ се заменят с „извършване на универсалната пощенска услуга по видове услуги“.

2. Параграф 10 се изменя така:

„§ 10. „Български пощи“ – ЕАД, заплаща лицензионни такси в размерите, определени по реда на чл. 63.“

Допълнителна разпоредба

§ 110. С този закон се въвеждат разпоредби на Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността (ОВ, L 52/3 от 27 февруари 2008 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 111. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 112. Комисията за регулиране на съобщенията в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон привежда в съответствие с него издадените индивидуални лицензии.

§ 113. В Закона за ограничаване на административноторегулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36 и 44 от 2009 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 34 се изменя така:

„34. Извършване на универсалната пощенска услуга или на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга.“

2. Създава се т. 34а:

„34а. Извършване на пощенски парични преводи.“

§ 114. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.; изм., бр. 24 от 2009 г.) в чл. 124, ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Комисията за регулиране на съобщенията“.

§ 115. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбата на § 109, т. 2, която влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12115