Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите
Дата на приемане 19/11/2009
Брой/година Държавен вестник 95/2009

 


УКАЗ № 382

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за водите, приет от ХLI Народно събрание на 19 ноември 2009 г.

Издаден в София на 30 ноември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47 и 82 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 13, ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. водовземните съоръжения за минерални води – изключителна държавна собственост, както и наблюдателните сондажи, изградени с държавни средства.“

§ 2. В чл. 46а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага по отношение на разрешителните за минерални води – изключителна държавна собственост.“

§ 3. В чл. 47, ал. 2 т. 3 се отменя.

§ 4. Член 96а се отменя.

§ 5. В чл. 118г се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се отменят.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Вписването в регистрите по ал. 3 се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 135, т. 2.“

§ 6. В чл. 151, ал. 2, т. 2 буква „ю“ се отменя.

§ 7. В чл. 183 т. 2а се отменя.

§ 8. В допълнителните разпоредби се създава § 2в:

„§ 2в. Този закон въвежда изискванията на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите.“

§ 9. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 22 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 144, ал. 2 думите „т. 1а, 6, 9“ се заменят с „т. 1а, 9“.

2. Създава се § 144а:

„§ 144а. (1) До приемането на наредбата по чл. 135, т. 6 за определяне на зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води и издаването на заповедите за определяне на санитарно-охранителните зони по реда на посочената наредба границите и режимите на средния и външния пояс на учредените преди 28 януари 2000 г. санитарно-охранителни зони на находищата на минерални води не се прилагат, а границата на най-вътрешния пояс, когато той е предназначен за защита на водовземно съоръжение, се запазва.

(2) В най-вътрешния пояс на зоните и в срока по ал. 1 не се разрешават дейности и не се прилагат забрани и ограничения извън установените по този закон.

(3) В териториите, определени като зони за защита на водите във водните тела и като санитарно-охранителни зони на водовземните съоръжения за минерални води, се прилагат мерките, определени с плановете за управление на речните басейни.“

§ 10. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 28 ал. 8 се изменя така:

„(8) Концесионните договори по започнали, но неприключили до влизането в сила на този закон процедури за предоставяне на концесии за добив на минерални води, се сключват в съответствие с чл. 47, ал. 10.“

2. В § 29:

а) в ал. 1 думите „тримесечен срок“ се заменят със „срок до 6 месеца“;

б) в ал. 3:

аа) създава се ново изречение първо: „В и К системите и съоръженията, за които няма документи за собственост и/или за тяхното изграждане, се описват в списъците по вид, местонахождения и балансова стойност.“;

бб) досегашното изречение първо става изречение второ;

в) в ал. 4 думите „списъците по ал. 1“ се заменят с „протоколите за разпределение по ал. 3“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 11. Наредбата по чл. 135, т. 6 се приема в срок до 31 март 2010 г.

§ 12. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 70 и 105 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) се създава чл. 13а:

„Чл. 13а. (1) Не се допуска разполагане на площадки за третиране на отпадъци на територията на пояс І на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

(2) Площадките за третиране на отпадъци не могат да бъдат разположени в средния и външния пояс (пояс ІІ и пояс ІІІ) на санитарно-охранителните зони на находищата на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ако със заповедите за учредяване на санитарно-охранителните зони, издадени при условията и по реда на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, са въведени забрани и ограничения.“

§ 13. Параграф 8 влиза в сила от 1 януари 2007 г., § 9 и 12 влизат в сила от 11 август 2006 г., § 10, т. 1 влиза в сила от 23 юни 2009 г., а § 10, т. 2 влиза в сила от 24 септември 2009 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12962