Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Дата на приемане 16/12/2009
Брой/година Държавен вестник 102/2009

 


УКАЗ № 407

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., приет от ХLI Народно събрание на 16 декември 2009 г.

Издаден в София на 18 декември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 2008 г.; изм., бр. 12, 32 и 99 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 18, ал. 3 след думите „салдо по консолидираната фискална програма“ се добавя „в размер над 500 млн. лв.“

Заключителни разпоредби

§ 2. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г. и бр. 35, 47 и 82 от 2009 г.) чл. 122б се отменя.

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 декември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13679