Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания
Дата на приемане 11/03/2010
Брой/година Държавен вестник 24/2010

 


УКАЗ № 69

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет от ХLI Народно събрание на 11 март 2010 г.

Издаден в София на 19 март 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г. и бр. 41 и 74 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 4, т. 3 след думата „заетост“ се добавя „и професионална реализация“.

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Държавната политика за интеграция на хората с увреждания се провежда от Министерския съвет, министъра на труда и социалната политика, областните управители и органите на местното самоуправление в сътрудничество с национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите съобразно приета национална стратегия за хората с увреждания.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) При осъществяване на държавната политика за интеграция на хората с увреждания органите по ал. 2 се подпомагат и от други организации, работещи в областта на интеграцията и защитата на правата на хората с увреждания.“

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Национален съвет за интеграция на хората с увреждания“ се добавя „с председател министъра на труда и социалната политика“.

2. В ал. 2 думите „представителните организации на хората с увреждания, национално представителните организации за хората с увреждания“ се заменят с „представителните организации на и за хората с увреждания“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Националният съвет за интеграция на хората с увреждания дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната интеграция.“

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министерският съвет приема Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, в който определя и критериите за национална представителност на организациите на и за хората с увреждания.“

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „и контролира спазването на утвърдените критерии за предоставянето им“ се заличават.

2. Създава се нова т. 2:

„2. контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1;“.

3. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.

4. Създава се т. 6:

„6. разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;“.

5. Досегашната т. 5 става т. 7.

§ 5. Член 12 се изменя така:

„Чл. 12. (1) Социалната оценка се извършва въз основа на медицинската експертиза по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

(2) Социалната оценка установява:

1. потребностите и възможностите за рехабилитация;

2. възможностите за обучение;

3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация;

4. потребностите от социални услуги;

5. възможностите за социално включване.

(3) Социалната оценка се извършва по искане на:

1. лицето с увреждане;

2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на лице с увреждане;

3. семейството на роднини, близки или приемното семейство, при което е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(4) По искане и с участието на лицата по ал. 3 въз основа на социалната оценка се изготвя индивидуален план за интеграция.“

§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“;

б) създава се т. 4:

„4. мотивирано предложение за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1;“

в) създава се т. 5:

„5. мотивирано предложение за отпускане на финансова подкрепа по чл. 41а.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Поименният състав на комисията по ал. 2 се утвърждава със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане и включва:

1. експерт от дирекция „Социално подпомагане“, определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“;

2. лекар, определен от директора на регионалния център по здравеопазване;

3. психолог, определен от началника на регионалния инспекторат по образование;

4. педагог, определен от началника на регионалния инспекторат по образование;

5. представител на общината, определен от съответния кмет;

6. експерт от дирекцията „Бюро по труда“, определен от директора на дирекция „Бюро по труда“ на Агенцията по заетостта.“

§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „заболявания“ се заменя с „и пренаталните заболявания и придобити състояния“.

2. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „хората с увреждания, национално представителните организации за хората с увреждания“ се заменят с „и за хората с увреждания, другите организации, работещи в областта на интеграцията и защитата на правата на хората с увреждания“.

§ 8. В чл. 15, ал. 2 т. 8 се изменя така:

„8. назначаване на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.“

§ 9. В чл. 17, т. 5 след думата „увреждания“ се добавя „и на лицата с увреждания до 29-годишна възраст“.

§ 10. В чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 3 думите „лице с увреждане“ се заменят с „лице с трайно увреждане“.

§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Агенцията за хората с увреждания извършва контрол относно разходването на средствата по ал. 1.“

§ 12. В чл. 28, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения:

1. В текста преди буква „а“ думите „лицата с увреждания“ се заменят с „лицата с трайни увреждания“.

2. В буква „а“ думата „общия“ се заменя със „списъчния“.

3. В буква „б“ думата „общия“ се заменя със „списъчния“.

4. В буква „в“ числото „50“ се заменя с „30“, а думата „общия“ се заменя със „списъчния“.

§ 13. В чл. 29, ал. 2 думата „Редът“ се заменя с „Условията и редът“, а думите „се определя“ се заменят със „се определят“.

§ 14. В чл. 35 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 44, ал. 3“ се заменят с „чл. 44, ал. 2“.

2. В ал. 2 думите „държава членка или държава от Европейското икономическо пространство“ се заменят с „държава – членка на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария“.

3. В ал. 5 думите „изискванията за осъществяване“ се заменят с „условията и реда за осъществяване и контрол“.

§ 15. В чл. 35а се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В случай на съмнение дали един продукт е медицинско изделие или помощно средство, приспособление или съоръжение за хора с увреждания, окончателно становище дава компетентният орган по Закона за медицинските изделия.“

2. Алинея 3 се отменя.

§ 16. В чл. 36 в текста преди т. 1 думите „Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменят с „Министерството на физическото възпитание и спорта“.

§ 17. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 числото „30“ се заменя с „50“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Контролът относно използването на средствата по ал. 2 се осъществява от Агенцията за хората с увреждания.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.          

§ 18. Създава се чл. 41а:

„Чл. 41а. (1) Хората с трайни увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните им потребности, установени в оценката по чл. 12, за ползване на:

1. социални услуги;

2. услуги за социална и медицинска рехабилитация;

3. услуги за участие в трудова заетост и професионална квалификация;

4. услуги за достъп до образование и обучение;

5. услуги за осигуряване на достъпна среда.

(2) Размерът, начинът на неговото формиране, условията и редът за предоставяне и ползване на финансовата подкрепа за всяка от услугите по ал. 1, т. 1 – 5 се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 19. Член 43 се отменя.

§ 20. Член 44 се изменя така:

„Чл. 44. (1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:

1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;

2. внос на лично моторно превозно средство;

3. преустройство на жилище;

4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.

(2) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.

(3) Размерът на целевите помощи по ал. 2 се определя по методика и със заповед, утвърдени от министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на здравеопазването.

(4) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и директорът на Националната здравноосигурителна каса съвместно утвърждават координационен механизъм за взаимодействие при осъществяване на дейностите, свързани с целевите помощи по ал. 2.

(5) Условията и редът за отпускането, изплащането, изменянето и прекратяването на целевите помощи и размерите на целевите помощи по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 21. В чл. 45, ал. 1 числото „43“ се заличава.

§ 22. В чл. 52 съюзът „или“ се заменя с „и“.

§ 23. Създава се чл. 54а:

„Чл. 54а. (1) На лице, което осъществява дейност по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания в нарушение на разпоредбите на този закон и на наредбата по чл. 35, ал. 5, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 10 000 до 20 000 лв. за всеки отделен случай.

(2) Сумите, събрани по ал. 1, се внасят в приход на Агенцията за хората с увреждания и се разходват за програми и проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.“

§ 24. В чл. 55, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 6 след думите „областта на социалното подпомагане“ се добавя „и на целевите помощи по чл. 44, ал. 1, т. 1 и 3“.

2. Създава се т. 7:

„7. изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания – за нарушения, свързани с предоставянето на целеви помощи по чл. 44, ал. 2.“

§ 25. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 10 се изменя така:

„10. „Национално представителни организации на и за хората с увреждания“ са тези организации, които представляват хората с увреждания и които са признати като такива при условия и по ред, установени с акт на Министерския съвет.“

Заключителни разпоредби

§ 26. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.; бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 10:

„10. месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.“

2. Създава се чл. 8д:

„Чл. 8д. (1) Право на месечна добавка в размер 70 на сто от минималната работна заплата за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, имат:

1. родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания;

2. семейства на роднини или близки и приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(2) Правоимащите по ал. 1 получават месечната добавка по постоянния си адрес от дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане.

(3) Ако децата са настанени на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани институции и социални услуги – резидентен тип, за срок, по-дълъг от един месец, правоимащите не получават месечна добавка по ал. 1 за периода на престоя им в тях.“

3. В чл. 12 се създава т. 10:

„10. три години – за месечната добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст считано от края на месеца, за който се отнася.“

§ 27. Параграф 6, т. 1, буква „в“, § 17, т. 1 и § 18 влизат в сила от 1 януари 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 март 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2324